اثر بخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه مشاوره‌، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت،ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره‌، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت

چکیده

هدف: ازدواج به عنوان مهمترین وعالی ترین رسم اجتماعی، رابطه ی انسانی، پیچیده، ظریف و پویا است که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است .هدف از این پژوهش تبیین اثربخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین بود.
روش: این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه ی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به صمیمیت و نیاز به بهبود روابط صمیمانه به مرکز مشاوره رشد در شهر شیراز در سال 1390مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش 20 زوج از زوجینی بودند که بطور هدفمند پس از کسب پایین ترین نمره درآزمون صمیمیت انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و گروه کنترل (10 زوج) جایگزین شدند. سپس بعد از مداخله آموزشی بر روی گروه آزمایش، پرسشنامه مجدداً اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS   و آزمون آماری کوواریانس آنالیز شدند.
یافته‌ها: داده های به دست آمده برای بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت همدلی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان صمیمیت زوجین به سطح معنادار رسیده است. اندازه اثر آموزش 50 درصد بوده است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان عنوان کرد که آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Empathy Skill Training to the Group on Increasing Intimacy Couples

نویسندگان [English]

  • zhaleh refahi 1
  • Nazfar Moghtaderi 2
1 Assistant Professorof Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Marvdasht, Marvdasht, Iran
2 MA in Counseling, Islamic Azad University of Marvdasht, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Purpose: Marriage as most sumptuous and Social tradition, humanrelationship, Complex, elegant and dynamic is special feature. The Aim of this study was to consider the Effectiveness of Empathy Skill Training to the group on increasing intimacy couples.
Methods: This research was an experimental study with design the pretest – posttest with control group. The statistical population of this study were All couples that referred  Because problems about intimacy and the need to improve intimate relationships to Roshd  Counseling Center in the city of  Shiraz in 1390. This study sample were 20 couples of the couples that Were selected the targeted after obtaining the lowest score intimacy test And were replaced the random assignment in two experimental groups (10 pairs) and the control group (10 couples). Then after the educational intervention on the experimental group, the questionnaire was administered again. The gathering data Was analyses with using software SPSS and Covariance.
Findings: The data obtained were analyzed for effects on empathy skillsTraining. Results finding showed differences in two experimental and control groups in terms Couples Intimacy has reached a significant level. The size of the
Conclusion: The results of this study can be noted  that  Empathy Skill Training effects to the group on increasing intimacy couples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy
  • intimacy
  • couples
آسوده، محمد حسی.(1389). فاکتورهای ازدواج موفق از دیدگاه زوجین خوشبخت، پایان نامه، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران.
احتشام زاده، پروین. مکوندی، بهنام. باقری، اشرف. (1388). رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها . یافته های نو در روان شناسی ; 4(12):123-136.
برک، لورا ای.(1385) روانشناسی رشد. از لقاح تا کودکی ، ترجمه سید محمدی، یحیی، تهران: ارسباران.1383. 4-382.
حمیدی پور،  رحیم. ثنایی ذاکر، باقر. نظری، علی محمد. فراهانی، محمد نقی.(1389). بررسی تأثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی. مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان. سال 8، شماره 4، 49-72
خسروی، زهره. بلیاد، محمد رضا. ناهید پور، فرزانه. آزادی، شهدخت. (1390).  بررسی رابطه ی سبکهای دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوجهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر کرج. فصلنامه ی علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، (3)،61-80.
دیباجی فروشانی، فاطمه سادات. امامی پور، سوزان. محمودی، غلام رضا. (1388). رابطه سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایت مندی زناشویی زنان. اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) ،3(11).87-101.                                                                                                                 
رجایی، علیرضا. نیریف، مهدی. صداقتی، شیرین. (1386). رابطه بین سبکهای مختلف دلبستگی با رضایتمندی زناشویی. روانشناسی تحولی، 3(12): 347-356.
سیف، سوسن؛ بهاری، فرشاد. (1383). رابطه ی بین بخشودگی و سلامت روانی زوجها. فصلنامه مطالعات روان شناختی. دوره ی ا، شماره ی 1، زمستان 1381، صص.18-9.
غباری بناب، باقر. خدایاری فرد، محمد. شکوهی یکتا، محسن. نصفت، مرتضی. (1380). بررسی ویژگی های بهداشت روانی در بین جوانان ایرانی و رابطه آن با میزان عفو و گذشت در جوانان. تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ( گزارش نهایی طرح تحقیقاتی).
مردانی حموله، مرجان. حیدری، هایده. (1389). ارتباط خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره هشتم، شماره اول، 52-46.
ناطقیان‏، سمانه. ملا زاده‏، جواد. گودرزی، محمد علی‏. رحیمی ، چنگیز. (1387). بخشایش و رضایت زناشویی در مردان مبتلا به اختلال استرس‏ پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنان. اصول بهداشت روانی. شماره 33.37-46.
 
 
Allemand, M., Amberg, I., Zimprich, D., and Fincham, F. D. (2007). The role of trait forgiveness and relationship satisfacon in epistiodic forgiveness. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(2): 199-217.
Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Arts Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
Banse.R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationships, 21, 273–282.
Baron.K. L., Smith. T. W., Butner. J., Nealey-Moore. J., Howkins. M. W., & Uchino. B. N., (2006). Hostility, Anger, and Marital Adjustment: Concurrent and Prospective Associations with Psychosocial Vulnerability. Journal of Behavioral Medicine,. 1, 1-10.
Beesley. D. (2002). Control, Attachment Style, and Relationship Satisfaction Among Adult Children of Alcoholics. Journal of Mental Health Counseling.24, 281-298.
Brush, B. L; Mc Gee, E; Cavanagh, B & Woodward, M, (2001). Forgiveness: a concept analysis, Journal of Holistic Nurses Association, 19, 27-24.
Burpee, L. C., & Langer, E. J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12, 43–51.
Charnia. M.R., & Ickes.W. (2007). Predicting marital satisfaction: Social absorption and individuation versus attachment anxiety and avoidance. Personal Relationships, 14, 187–208.
Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, wrking models, andrelationship quality in dating couples. Journal of Personality and SocialPsychology, 58, 644-663.
Creasey, G., 2002. Associations between working models of attachment and conflictManagement behavior in romantic couples. J. Counsel. Psychol. 49, 365–375.
Dakin. J. &Wampler.R. (2008). Money Doesn’t Buy Happiness, but It Helps: Marital Satisfaction, Psychological Distress,and Demographic Differences Between Low- and Middle-Income Clinic Couples. The American Journal of Family Therapy, 36, 300–311.
Enright, R. D., & The Human Development Study Group (1991). The moraldevelopment of forgiveness. In W. Kurtines & J. Gewirtz (Eds.),Handbook of moral behavior and development (Vol. 1, pp. 123-152).Hillsdale, NJ : Erlbaum.
Feeny, J. A. (2002). Attachment, marital interaction, and relationship Fowers, B. J. (1993). ENRICH Marital Satisfaction Scale: A Brief Research and Clinical Tool. Journal of Family Psychology, 7, 176-185.
Fincham. F. D.Beach. S. R. H. Davila. J. (2004). Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage. Journal of Family Psychology. Vol. 18, No. 1, 72–81.
Gordon, K. C, Hughes, F. M, Tomcik, N. D, Dixon, L. J, Litzinger, S. C, (2009). Widening Sphers of impact:The role of Forgiveness in Martial and Family Functining, Journal of Family Psychology, 23, 1, 1-13.
Gouin, J.P., Glaser, R., Loving, T. J., Malarkey, W. B., Stowell, J. and et al. (2009).Attachment avoidance predicts inflammatory responses to marital conflict. Brain,Behavior, and Immunity, 23, 898–904.
Hazan, G., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment  Process. Journal of Personality and Social Psychology. Vol, 52, no 3.511- 524.
Hill, E, (2001). Understanding forgiveness as discovery: Implications for marital and family therapy,contemporary family therapy, 23 , 4.
Jose. O., &. Alfons. V. (2007). Do Demographics Affect Marital Satisfaction?. Journal of Sex & Marital Therapy, 33, 73–85.
Kendra C. Jones, Sarah R. Welton, Tanner C. Oliver and John W.(2011). Mindfulness, Spousal Attachment, and Marital Satisfaction: A Mediated Model.The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families.19(4) 357-361
Macaskill, A, (2005). Defining forgiveness: Christian clergy and general population perspectives, Journal of Personality, 5, 1237-1269.