بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زوجهای عادی و متقاضی طلاق شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارمشاوره خانواده، دانشگاه یزد، یزد،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زوجهای متقاضی طلاق و عادی شهر یزد انجام شد.
روش:روش پژوهش از نوع همبستگی وآزمودنیهای پژوهش شامل53 زوج عادی و45 زوج متقاضی طلاق ( جمعاً 196نفر) بودند. برای انتخاب زوجهای متقاضی طلاق، از میان مراجعه کنندگان به دادگاه از روش نمونه گیری در دسترس، و برای زوجهای عادی از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شد .تمام زوجین بوسیله پرسشنامه مقیاس تجربه روابط نزدیک (جهت سنجش سبک‌های دلبستگی)، پرسشنامه شخصیتی نئو ((NEOAC و پرسشنامه میل به طلاق مورد سنجش قرار گرفتند.در این پژوهش برای تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی از روش تحلیل ممیز نیز استفاده شد.
یافته‌ها:.یافته ها نشان دادند که شکست و موفقیت در رابطه زناشویی را می توان از روی تفاوت در سبک های دلبستگی زوجین و همچنین تفاوت نمرات زوجین( میانگین بیشتر نشان دهنده برجستگی نمرات زوجین در آن متغیر می باشد) در هر کدام از متغیرهای ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کرد.
نتیجه‌گیری:بر اساس این پژوهش می توان یک رویکرد پیشگیری از طلاق تدارک دید ویافته های این پژوهش رادر محیط های بالینی و مشاوره ایبرای کمک به همسران مشکل دار و در مشاوره قبل از ازدواج به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of attachment styles and personality factors as predictors of divorce in normal and divorce applicant couples in Yazd, Iran

نویسنده [English]

  • Hassan zareei Mahmood Abadi
Assistant Professor of family counseling, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this Research was examination of attachment styles and personality factors as predictors of divorce in normal and divorce applicant Couples in Yazd.
Methods: Themethod of this research was correlation. The samples include 53 normal couples and 45 divorce applicant couples (total: 196 people). The divorced samples were selected by available sampling method from a group of divorce applicants and Court Clients, and a random multistage sampling method was used to select normal group. All sample couples were tested by close- relationship experience questionnaire (for testing attachment styles), NEO personality questionnaire and divorce potentially inventory. In spite of descriptive statistical methods, the discriminate analysis method was applied to analyze the data in this research.
Findings: The Findings of the research confirmed hypothesis and demonstrated based on attachment styles and personality properties. It can predict the failure and success in marital relationship.
Conclusion: This research can also be applied in clinical and counseling environment to help problematic cupules and couples on the threshold of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • divorce
  • Discriminate analysis
  • Personality factors