مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: از آنجایی که خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی دارد، پژوهش حاضر با هدف مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی صورت گرفت.
روش: روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش افراد مطلقه و در حین طلاق و عادی ساکن استان تهران بودند. نمونه پژوهش 451 نفر از افراد مطلقه و 402 نفر در حین طلاق بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه‌ای نسبی با مراجعه به دادگاه های مختلف استان تهران انتخاب شدند. سپس 500 نفر از افراد عادی، با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای جهت مقایسه با دو گروه همتا شدند. شرکت کنندگان به ابزارهای سنجش عملکرد خانواده مک مستر و هیجان خواهی آرنت پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی در تمامی ابعاد در سطح خطای کمتر از 05/0 تفاوت معناداری دارند. بدین معنا که افراد مطلقه و در حین طلاق نسبت به افراد عادی هیجان‌خواهی بیشتری داشتند. همچنین کارکرد خانواده در افراد مطلقه و در حین طلاق از افراد عادی مختل‌تر بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که افراد مطلقه و در حین طلاق هیجان خواهی بیشتر و عملکرد خانواده پایین‌تری نسبت به افراد عادی دارند. لذا هیجان خواهی بعلت ایجاد شرایط تعارض در بین نظام اجرایی خانواده می‌تواند در افزایش خطر پذیری به سمت کسب لذت با تکالیف طبیعی زناشویی و خانواده تداخل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Sensation Seeking and Family Functioning in Divorced, During Divorce and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghamari Givi 1
  • Behnam Khoshnoodnia Chomachaei 2
  • Heidar Rafiee 2
1 Associate Professor of counselling, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
2 MA in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Purpose: Since family is an important factor in human history and has an eminent role in his individual performance, the aim of this study is to compare sensation seeking and family functioning among divorced, during divorce and non-divorced individuals.
Methods: The method of the present study was Causal-Comparative. The statistical society was comprised of divorced and during divorced inhabitants of Tehran. The study sample included 451 divorced and 421 during divorced individuals, chosen by Stratified relative sampling from different courts of Tehran. Then, 500 people were selected by multi-stage cluster sampling (or matched) as the control group. The participants answered McMaster Family Functioning Assessment and Arndt sensation seeking scale. The data was analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA) and Scheffe post hoc test.
 Findings: Findings showed that sensation seeking and family function had significant differences, in 0/05 level, in all aspects among divorced, and during divorced and non-divorced subjects. This meant that divorced and during divorced subjects had more sensation seeking and their family functioning were more imbalanced.
Conclusion: The study findings implied that divorced and during divorced subjects had more sensation seeking and lower family functioning. Therefore, sensation seeking serves as a factor that makes a conflict between family executive system and non-socially accepted activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensation seeking
  • Family functioning
  • divorce
  • during divorce