بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه مشاوره پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه مشاوره‌،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: به دلیل افزایش روز افزون طلاق در اکثر کشورها، ازجمله ایران و تاثیرات مخربی که این پدیده می تواند بر روی زوج ها، فرزندان و جامعه بگذارد، برای کاهش این پدیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی مشاورۀ پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق صورت گرفت.
روش: طرح پژوهش از نوع تحقیق نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نامعادل است.  جامعه آماری پژوهش را تمامی زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده دادگستری شهرستان سنندج در سال 1390، تشکیل داده است. نمونه مورد نظر 16 زوج در آستانه طلاق بودند که به روش نمونه گیری داوطلبانه از بین زوج های متقاضی طلاق انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل  قرار داده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه محقق ساخته در خصوص اطلاعات جمعیت شناختی و نقش یابی جنسیتی بود به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری خی دو و ANCOVA استفاده شد.
یافته‌ها:.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که الگوی مشاوره پیشگیری از طلاق توانسته است کیفیت زندگی زوج های گروه آزمایش را به طور معنی داری افزایش دهد (001/0≥ P). همچنین نتایج نشان داد که میزان انصراف از طلاق زوج های شرکت کننده در این برنامه بیشتر از گروه کنترل بوده است ((01/0 ≥ P).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نقش و تاثیر الگوهای یکپارچه مشاوره را در کاهش طلاق و افزایش کیفیت زندگی زوج ها مورد تایید قرار داده است، بنابراین می تواند در برنامه های مشاوره پیشگیری از طلاق و رفع تعارضات زناشویی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of Effectiveness of Counseling Integrated Pattern for Divorce Prevention on Life Quality & Lapse of Divorce in the Couples on the Threshold of It

نویسندگان [English]

  • Omid Moradi 1
  • Masome Esmaili 2
  • Abdollah Shafiabadi 3
  • Ali Reza Kiamanesh 4
1 Ph.D student of counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran,Tehran Iran
2 Assistant professor of counseling, University of Allameh Tabatabaei,Tehran Iran
3 Professor of Counseling Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran,Tehran Iran
4 Professor of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran,Tehran Iran
چکیده [English]

Purpose:Nowadays in most countries, especially in Iran, divorce is increasing & this has negative effects on couples, children & society, this study was done with the purpose of the survey of effectiveness of counseling integrated pattern for divorce prevention on life quality & lapse of divorce in the couples on the threshold of divorce.
Methods: This study was semi experimental, pretest- posttest with experimental & nonequivalent control group. Statistical population was all the couples who were applicant of divorce and were referral of Family counseling center of Sanandaj’s court of justice in 1390. 16 subjects were randomly selected of applicant couples and were randomly located in two groups, experimental and control group. Tools of this investigation were quality life questionnaire and questionnaire which was invented by investigator. ANCOVA and Xwere used for analysis of dates.
Findings: The results ANCOVA showed that pattern of divorce prevention could increase the quality of experimental group significantly (p≤0/001). Also results showed that lapse of divorce in applicant couples of this program was more than control group (p≤0/01).
Conclusion: The findings of this study supports  the effect of counseling integrated pattern for decrease of divorce and increase of couples quality of life , so it can be used in divorce prevention counseling’ s  program and solving of marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counseling integrated pattern
  • quality of life
  • lapse of divorce
  • couples on the threshold of divorce