اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل در افزایش سازگاری زناشویی، احساسات مثبت زن و شوهر، رضایت زناشویی، صمیمیت و کاهش بی‌ثباتی ازدواج- احتمال طلاق، افسردگی و اضطراب زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی بود.
      روش: پژوهش حاضر با روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به کلینیک‌های خدمات روانشناختی و مشاوره شهرستان‌های مهر، لامرد و فیروزآباد جهت کمک‌های تخصصی در زمینه مسائل زناشویی در نیمه اول سال 1390 بود. نمونه‌ای 40 نفری (20 زوج) به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه (یک گروه مداخله‌ای و یک گروه کنترل) گمارده شدند. گروه آزمایشی تحت 18 جلسه 2 ساعته درمان به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت؛ گروه کنترل هیچ‌گونه درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه کنترل و آزمایش که پس از ریزش به 8 زوج کاهش یافته بودند، در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با استفاده از مصاحبه بالینی، شاخص رضایت زناشویی، مقیاس صمیمیت، شاخص بی‌ثباتی ازدواج- احتمال طلاق، پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر، مقیاس سازگاری زن و شوهر، پرسشنامه افسردگی بک، و پرسشنامه اضطراب بک مورد سنجش قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس (MANCOVA) انجام گرفت.
یافته‏ها: نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده‌ی اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت، و کاهش بی‌ثباتی ازدواج، افسردگی و اضطراب زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی بود. و وضعیت زوج‌های گروه آزمایشی از لحاظ سازه‌های مورد اندازه‌گیری نسبت به گروه کنترل در مراحل پس‌آزمون و پیگیری بهبودی را نشان داد.
  نتیجه‌گیری: مداخله‌ و آموزش تحلیل رفتار متقابل می‌تواند بعنوان برنامه‌ای در جهت پیشگیری و درمان طلاق عاطفی و افزایش مهارت زناشویی زوج‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transactional Analysis Group Therapy on Satisfaction, Adjustment, Positive Feelings, and Intimacy in Couples with Emotional Divorce Experience

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Akbari 1
  • Hamid Poursharifi 2
  • Zeinab Azimi 3
  • Samad Fahimi 4
  • Ahmad Amiri Pichakolaei 4
1 MA in Clinical Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 PhD Student of Psychology, University of Tehran,Tehran Iran
4 MA in Clinical Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to determine the effectiveness of transactional analysis group therapy on increasing marital adjustment, couples’ positive feelings, marital satisfaction, intimacy and reducing the instability of marriage - probability of divorce, depression, and anxiety in couples with emotional divorce experience.
Methods: The present study was done by semi-experimental method and design of pretest, posttest and follow-up with control group. The study population consisted of all couples referring to counseling and psychological services clinic in Mohr, Lamerd and Firouzabad cities for technical assistance in the field of marital problems in the first half of 1390. A sample of 40 patients (20 couples) was recruited and assigned randomly to two groups (intervention group and a control group). . The experimental group underwent 18 sessions of transactional analysis (each session 2 hours); the control group did not receive any treatment. Both control and experimental groups which were composed of eight couples after the initial infusion, were measured using clinical interview, index of marital satisfaction, intimacy scale, marital instability index, positive feelings questionnaire, dyadic adjustment scale, Beck depression inventory, Beck anxiety inventory in the pretest, posttest and follow-up (three months later) sessions. Data was analyzed using covariance analysis (MANCOVA).
Findings: The results indicated the effectiveness of transactional analysis group therapy on increasing marital adjustment, couples’ positive feelings, marital satisfaction, intimacy and reducing the instability of marriage - probability of divorce, depression, and anxiety in couples with emotional divorce experience; and the condition of couples in experimental group in comparison with control group improved in post test and follow up sessions in measured constructs.
Conclusion: The transactional analysis intervention and training can be used as an interventional program to prevent and treat emotional divorce and increase marital skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transactional Analysis
  • emotional divorce
  • marital satisfaction