اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

5 استاد گروه مشاوره ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال مقایسه‌ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارو درمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز بود.
 روش: 39 مرد بر اساس مصاحبه‌ی بالینی DSM-TV-TR و بر اساس نمره‌ی برش ابزار تشخیصی انزال زودرس از بین مردان مراجعه کننده برای درمان این اختلال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه درمان شناختی-رفتاری، دارو درمانی و کنترل جایگزین شدند. داده‌ها در سه مرحله‌ی پیش آزمون، پس آزمون و پی‌گیری با استفاده از ابزار تشخیصی انزال زودرس، پرسشش‌نامه‌ی کیفیت جنسی-مردان و زمان سنج جمع‌آوری شدند.
یافته‌ ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که در مرحله‌ی پس آزمون با کنترل پیش آزمون بین گروه‌های درمانی شناختی-رفتاری، دارو درمانی و گروه کنترل در زمان نهفتگی انزال درون واژنی و انزال زودرس تفاوت معناداری دیده شد. همچنین در مرحله‌ی پی‌گیری با کنترل پیش‌آزمون بین گروه‌های درمانی و کنترل در زمان نهفتگی انزال درون واژنی و انزال زودرس (به نفع گروه شناختی-رفتاری) تفاوت معناداری دیده شد. اما بین گروه دارو درمانی و گروه کنترل تفاوت مشاهده نشد.
نتیجه‌ گیری: نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری و درمان دارویی در درمان انزال زودرس کارآمد می‌باشند اما اثرات مثبت مداخله‌ی دارو درمانی ماندگار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavior Therapy (CBT) and Drug Therapy in Treating Premature Ejaculation Men Referred to Ahvaz city Therapy Centers

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rajabi 1
  • Abas Amanalahi 2
  • Reza Khojasteh Mehr 3
  • Mohamad Ali Hoseyni 4
  • Yosof Ali Attari 5
1 Associate professor, Department of Counseling, martyr Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Counseling , Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
3 Associate professor, Dept of Counseling, University of Shahid Chamran, Ahwaz, Iran
4 Assistant Professor, Dept of Orology, University of Jundishapur, Ahwaz, Iran
5 Associate professor, Dept of Counseling, University of Shahid Chamran, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was carried out in order to comparison and investigation of the effectiveness of cognitive-behavior therapy and drug-therapy in treating premature ejaculation men referred to Ahvaz city therapy centers.
Methods: 39 men with premature ejaculation were selected using structured clinical interview for DSM-TV-TR based on premature ejaculation dysfunction and cut of point in Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT). Subjects were assigned groups (cognitive-behavior therapy, drug therapy and control) through sampling random method. Data were collected in three stages (pretest, post test and follow-up) through Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT), Sexual Quality of Life Questionnaire-Male and stopwatch.
Findings: Results of ANCOVA in post-test stage by controlling pre-test showed that cognitive-behavior therapy and drug therapy are significantly efficient on treatment of premature ejaculation. But there is not difference between cognitive-behavior therapy and drug therapy in treatment of premature ejaculation. Results of follow-up stage showed that the effects of cognitive-behavior therapy were stable but effects of drug therapy were not stable. Also, the effects of cognitive-behavior therapy were more stable than drug therapy.
Conclusion: Cognitive-behavior therapy and drug therapy have appropriate efficacy in the treatment of men suffering from premature ejaculation significantly but effects of Drug Therapy are not stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavior Therapy
  • Drug Therapy
  • Premature Ejaculation