بررسی نقش اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان خانواده‌های شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات، کرمانشاه

چکیده

هدف: اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‏ها موجب فراهم آمدن بسترهای جدید در خانواده می شود که در بخش های مختلف از جمله سلامت روانی خانواده می‌تواند تاثیرگذار باشد.در نوشتار پیش رو ضمن بررسی روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درکشور، تأثیر آن بر سلامت روانی و هم‌چنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر سنندج مورد مطالعه قرارگرفته است.
      روش: در این تحقیق نمونه‌ای با حجم 265 نفر دانش آموز(135 دختر و 130 پسر)، به روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطّلاعات از پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلدگ (1979) و پرسش‌نامه‌ی محقّق ساخته استفاده شد. در این پژوهش از معدّل دانش‌آموزان دبیرستانی به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات گردآوری شده از روش ضریب هم‌بستگی، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون T مستقل استفاده شد.
   یافته‏ها: این تحقیق نشان داد که بین میزان و نوع استفاده از یارانه‌های نقدی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ی مستقیم معنی‌دار وجود دارد و هم‌چنین بین میزان یارانه و سلامت روانی دانش‌آموزانخانواده‌های شهرستان سنندج هم‌بستگی مستقیم معنی‌داری دیده‌می‌شود، امّا در این پژوهش تفاوتی بین دو جنس در میزان و نوع استفاده از یارانه‌های نقدی مشاهده نشد.
    نتیجه‏گیری: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه‌ی الگوهای صحیح اقتصادی و رفتاری در خانواده باشد که شکل‌گیری این الگوها تأثیر کاملاً مطلوبی بر سلامت روانی و عملکرد اعضای خانواده دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the role of subsidy reform plan on the mental health and school performance of high school students in sanandaj

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • Bayan Jamei 2
  • Sara Shadpoor 3
1 Assistant Professor of Accounting ,University of Kurdistan
2 MA of Accounting, University of Tehran
3 Student of MS of Accounting, University of Kermanshah
چکیده [English]

Purpose: Subsidy reform plan can bring new capabilities and backgrounds among families and it can affect the families' mental health. In this study, In addition to studying the process of subsidy reform plan in our country, its effect on the mental health and school performance of high school students have been studied. Moreover, the question of how much the subsidy reform plan can affect mental health and school performance of the high school students in sanandaj has been referred to.
Methods: The Population was 265 students (130boys/135girls) which were selected using random sampling .Health self made and Goldberg and Healdey (1979) 28-ithem questionnaires were used TV gather the data. Coefficient correlation, variance and all/sis (on-way) and T-test were used to analyze the data.
 Findings: It was found that there is a significant and positive relationship between amount and kind of subsidy paid to the families and the school performance of their students and their mental health as well.
Conclusion: There was no significant difference between the boys and girls with regard to their use of subsidies. Subsidy reform plan can pare the way for the growth of correct economical and behavioral models among the families, and forming such models can affect family member's mental health and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amount of subsidy plan school performance
  • student's mental health