عوامل پیش بینی کننده ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی: مطالعه ی موردی شهر بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

هدف: مقاله‌ی حاضر با هدف شناسایی عوامل پیش بینی کننده‌ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی صورت گرفته است. در بخش نظری بر اساس نتایج به‌دست آمده از بررسی نظریه‌ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح شده است.
      روش: پژوهش به روش هم‌بستگی و نحوه‌ی گردآوری اطّلاعات پیمایشی و ابزار  پرسش‌نامه در مورد 400 نفر نمونه از زوجین ساکن در شهر مرزی بانه انجام گرفته است. داده های به‌دست آمده با استفاده  از روش‌های آماری هم‌بستگی کندال، تحلیل رگرسیون چندمتغیّره و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار20 SPSS تحلیل شدند.
       یافته‏ها: با وجود شناخت بالای زوجین از هزینه‌ها و عواقب  طلاق در جامعه،  گرایش متوسّطی نسبت به طلاق در ابعاد عاطفی و رفتاری آن وجود دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیّرهای میزان برآورده نشدن انتظارات، تصوبر مثبت از پیامدهای طلاق، مداخله‌ی اطرافیان، تفاوت عقاید، از هم گسیختگی خانواده، ناهمسانی زوجین، مصرف رسانه‌های خارجی، پایگاه اقتصادیـ اجتماعی، بلوغ فکریـ عاطفی اثر تقویت کننده‌ایی بر گرایش به طلاق داشته و متغیّرهای پای‌بندی دینی، دستیابی به اهداف، مصرف رسانه‌های داخلی و سطح تحصیلات اثر کاهنده‌ایی بر گرایش به طلاق داشته است. در مجموع متغیّرهای مذکور حدود 58 درصد از تغییرات گرایش به طلاق در زوجین مورد بررسی را تبیین می‌کنند.
      نتیجه‌گیری: مهم‌ترین عامل پیش‌بینی کننده‌ی گرایش به طلاق، متغیّر نابسامانی اجتماعی بوده است که  خود متأثّر از تغییرات ارزشی و محیطی (رشد تجارت مرزی و اقتصاد غیر رسمی،  تغییرات شدید در وضع اقتصادی منطقه، افزایش نامتعارف حجم سرمایه‌ی اقتصادی در میان بخشی از مردمان این منطقه)می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictor factors of couples’ divorce at the border areas:

نویسندگان [English]

  • Omid Ghaderzade 1
  • Heresh Ghaderzade 2
  • Hossein Hassanpanah 2
1 Assistant Professor of Sociology, University of Kurdistan
2 MA in Sociology
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to identify predictor factors of couples’ divorce has taken place in the border areas. Based on the theoretical results from the theory and the empirical literature review, a conceptual framework has been set and the main hypotheses have been proposed.
Methods: To study the correlation method and mode of data collection, surveys and questionnaires about 400 people living in the border town of couples in Bane. Data obtained using Kendall correlation methods, multivariate regression analysis, path analysis were analyzed by SPSS software.
Finding: Despite the couple's understanding of the costs and negative consequences of divorce, in behavioral and emotional aspects of divorce, there is a modest trend to divorce. The findings show that variables of not meeting expectations, positive impression of the consequences of divorce, bystander intervention, different ideas of family disorganization, anisotropy couples, foreign media consumption, economic- social base, intellectual-emotional maturity have a positive effect on divorce tends and variables of religious adherence, objectives, domestic media consumption and the level of education has a lowering effect on divorce tendency. Generally, mentioned variables explain about 58 percent of the total in the couple tendency to divorce.
Conclusion: The most important factor in increasing the tendency to divorce was social stigma which is affected by value and environmental changes (Informal cross-border trade and economic growth, drastic changes in the economy, increasing the unusual volume of economic capital among the people of this region).

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudes to divorce
  • spousal expectations
  • social stigma
  • Media Consumption
  • Couples’ belief
  • Bane border town