بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان درسال تحصیلی 90-91

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیارمدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان بوده است.
      روش: روش پژوهش در این مقاله توصیفی و از نوع هم‌بستگی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی کارکنان(رسمی،  پیمانی،   قراردادی) غیرهیأت علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 91-90 بوده است (نفر N=202). حجم نمونه‌ی آماری 133 آزمودنی بود که به شکل تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها ازدو پرسش‌نامه‌ی استاندارد شخصیتی نئو و سلامت سازمانی هوی وهمکاران استفاده گردید.که روایی آنها از طریق روایی محتوایی وضریب پایایی با استفاده از فرمول کرونباخ برای پرسش‌نامه‌ی  شخصیتی نئو 85/. و برای پرسش‌نامه‌ی سلامت سازمانی87/. برآوردشد.
       یافته‏ هاا: نتایج ضریب هم‌بستگی پیرسون حاکی از آن است که بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان رابطه‌ی مستقیم ومعنی داری وجود دارد.به‌طوری که هرچه میزان ویژگی‌های شخصیتی کارکنان بالاتر باشد،  سلامت سازمانی نیز بیشتر است.
       نتیجه‏ گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد وضعیت دانشگاه کردستان از نظر میزان ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و سلامت سازمانی پایین‏تر از حدّ متوسّط(از میانگین مورد انتظار یعنی 3 کمتر است) است.هم‌چنین نتایج حاکی از آن است که مؤلّفه‌ی برون گرایی شخصیت بهترین پیش بینی کننده‌ی سلامت سازمانی بوده است وبه تنهایی 39درصد تغییرات سلامت سازمانی را توضیح         می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Relationship between personality characteristics and organization health in Kurdistan University staff in the academic year90-91

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari 1
  • Mohammad Reza Ardalan 2
  • Fakhrolsadat Nasiri 3
1 MA of Educational Administration
2 Assistant of Educational Administration, University of Hamadan
3 Assistant of Educational Administration, University of Hamadan
چکیده [English]

purpose: The purpose of this research was study the correlation between personality characteristics and organization health among the employees of Kurdistan University.
Methods :The method of research is  Descriptive/Correlation. The statistical society involved 202 non-faculty member employees (including formal and contractual) of Kurdistan University between 1390-1391(Persian calendar equivalent to October 2011-Jun 2012). Using categorized random sampling, 133 samples were selected. The tools for collecting information included NEO characteristics questionnaire (60 questions) and Organization health questionnaire (44 questions) by Hoy and colleagues. Validity of the tools were based on the content validity. Reliability coefficients were obtained, using  Cronbach  formula, to be./85for  NEO characteristics questionnaire and ./87 for  Organization health questionnaire. All the two questionnaires were adjusted based on Likert spectrum.
Findings: The findings suggest that there are significant positive correlations between personality characteristics of the employees and organization health.
Conclusion: Furthermore, the results show that Kurdistan of University lies below the average in term of the measures of personality characteristics of the employees and  organization health and that the components including organizational criteria, personality characteristics   extraversion are better predictors of organization health

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • organization health
  • University