اثربخشی ترکیب خدمات مشاوره‌ای با تدریس خصوصی تکمیلی در کمک به دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی، عزّت نفس پایین و رفتارکلاسی نامناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

چکیده

      هدف: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‌ی اثربخشی مشاوره و تدریس خصوصی تکمیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزّت نفس دانش آموزان در خطر افت تحصیلی شهر سنندج صورت گرفت.
      روش:طرح این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه‌ی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه‌ی تحقیق دانش آموزان پایه‌ی اوّل دبیرستان شهر سنندج واقع در استان کردستان بود. از این جامعه، 88 دانش آموز  به شیوه‌ی تصادفی ساده طیّ چند مرحله انتخاب شدند، به شیوه‌ی جایگزینی تصادفی، افراد در چهار گروه 22 نفری گماشته شدند. با ابزارهای پرسش نامه‌ی عزّت نفس، چک لیست رفتار کلاسی و نمره‌ی درس ریاضی میزان متغیّر وابسته‌ی آزمودنی‌ها اندازه‎گیری شد و بعد از مداخله‌ی گروهی بر سه گروه آزمایشی به میزان 10 جلسه، سرانجام میزان تغییر متغیّر وابسته در چهار گروه مجدّداً اندازه‌گیری شد. از تحلیل کواریانس چندمتغیّره برای بررسی میزان تأثیر پیش‌آزمون و روش مداخله‌ای استفاده شد.
      یافته‏ها:نتایج تحلیل‌ها نشان داد که بین آزمودنی‌های گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیّرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد. فرضیه‌های مبنی بر اثربخشی تدریس خصوصی تکمیلی، مشاوره‌ی تحصیلی و آمیخته‌ای از این دو رویکرد بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزّت نفس در میان دانش آموزان، تأیید شد.
      نتیجه‏گیری: اثر روش ترکیبی مشاوره‌ی تحصیلی و تدریس خصوصی تکمیلی بر کاهش افت تحصیلی، بالابردن عزّت نفس و بهبود رفتارهای کلاسی  بیشتر از به کارگیری جداگانه روش‌های مذکور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Combination of Counseling Services With Supplementary Tutoring on Helping Students at Risk of Academic Failure, Low Self-Esteem and Inappropriate Classroom Behavior

نویسنده [English]

  • Naser Shirbagi
Assistant Professor of psychology, University of Kurdistan
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to compare the effectiveness of counseling and supplementary tutoring on academic achievement, classroom behavior and self-esteem of students at risk of academic failure.
Methods: The experiment conducted in this research is based on a pre-test-post-test design with a control group. The sample consisted of grade-one high school students of  Sanandaj in Kurdistan province. Based on random substitution, at multiple stages, 88 students were randomly chosen and were assigned to four groups of 22- subject. Utilizing the instruments of self-esteem questionnaire, the class behavior checklist and mathematics scores, the rate of dependent variable of  individuals was calculated and the results were, finally, re-assessed following a 10-session intervention group on the three experimental fields in high schools. The Multivariate analysis of covariance to examine the effect of  pre-test  intervention method was used.
Findings: Our analysis showed that there are significant differences in the dependent variables among subjects in the experimental and control groups Assumption about the effectiveness of tutoring, academic counseling, and a mixture of these two approaches on academic achievement, classroom behavior and self-esteem among students, was approved.
Conclusion: The combination of educational counseling and tutoring methods to reduce the academic failure, improves students’ self-esteem and class behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational counseling
  • Tutoring
  • academic failure
  • Self-esteem
  • class behavior