درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن (مطالعه‌ای کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور، بوکان

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، بوکان

3 مدرس مدعوگروه روانشناسی، دانشگاه کردستان

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان

5 دانشجوی دکترای جامعه شناسی نظری فرهنگی، دانشگاه تهران

چکیده

    هدف: پژوهش حاضر در جهت کنکاش بیشتر پیرامون علل پنهانی طلاق و کشف پیامد‌های مثبت آن صورت گرفته است. هدف اصلی تحقیق جستجو پیرامون عللی است که تا به حال نامکشوف مانده است و یا کم‌تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و  برخلاف پژوهش‌های قبلی که عمدتاً در پی تحلیل جنبه‌های منفی آن بوده اند این تحقیق به دنبال بازیابی لایه‌های مثبت این موضوع برآمده است.
روش: روش تحقیق حاضر از نوع روش کیفی و به شیوه‌ی Grounded Theory  می‌باشد. نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری نظری است. تعداد نمونه از طریق رسیدن به اشباع نظری انجام گرفته است.
یافته ها: نتایج، نشان از وجود 3  دسته عوامل به عنوان مقولات اصلی و در عین حال مرتبط با هم برای به وجود آمدن پدیده‌ی طلاق می‌دهند که عبارتند از: ناهمخوانی تبیینی، ناهمخوانی معنایی و ناهمخوانی به‌روز شدن.
 نتیجهگیری: مهم‌ترین جنبه از جنبه‌های مثبت طلاق بر اساس این پژوهش شامل: بازیابی استقلال، رهایی از قید حیات ناجور و گسترش فردگرایی مثبت در جامعه‌ی مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic understanding of divorce and discovery of its positive consequences qualitative study))

نویسندگان [English]

  • Khaled Sheikhi 1
  • Jamal Khosravi 2
  • Hassan Gharibi 3
  • Zoleikha Gholizadeh 4
  • Mekaeil Hosein zadeh 5
1 MA of Sociology, University of Paiam-e-noor, Bookan
2 Assistant Professor of Sociology, University of Paiam-e-noor, Bookan
3 Visiting lecturer of Psychology, University of Kurdistan
4 Assistant Professor of Psychology, University of Kurdistan
5 PhD Student of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: This study was aimed  to the more discover the  hidden causes of divorce and its positive aspects, versus the last researches that analyses negative aspects of divorce. The aim of this research is retrieval the positive layers of divorce by qualitative study
Methods: This research is a qualitative study with Grounded Theory approach. Through a theoretical sampling, a purposeful sample was selected. The sample consisted of 34 person that were interviewed in-depth interviews. Answers were recorded, coded, and organized then data was gathered through in-depth interviews.
Findings: Findings were summarized in 3 factors as main concepts and related together. Concepts which caused the divorce named: "Explanation disagreement", "Meaning disagreement" and "Up to date disagreement".
 Conclusion: The findings showed that the important aspects of divorce are resumption of independence, release of the inconsonant life limitation and extension of positive individualism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Explanation disagreement
  • Meaning disagreement
  • Up to date disagreement
  • Grounded Theory