نسخه ی کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ: آزمون تغییرناپذیری عاملی در والدین کودکان عادی و استثنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمانشاه

چکیده

هدف: مطالعه‌ ی حاضر با هدف آزمون ساختار عاملی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری نسخه‌ی کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ  شخصیت در بین دو گروه از والدین دارای کودکان عادی و والدین دارای کودکان استثنایی انجام شد.    روش: 800 والد (400 والد دارای کودکان عادی و 400 والد دارای کودکان استثنایی)، به نسخه‌ی کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت، مقیاس رضایت از زندگی و برنامه‌ی عاطفه‌ی مثبت و منفی پاسخ دادند. در این مطالعه، به منظور آزمون ساختار عاملی پنج عامل بزرگ شخصیت از روش تحلیل عامل تأییدی، برای بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی پنج عامل بزرگ  شخصیت در دو گروه والدین از تحلیل عامل تأییدی چندگروهی و در نهایت، به منظور بررسی روایی همگرای زیرمقیاس‌های پنج عامل بزرگ شخصیت از ضرایب هم‌بستگی بین عوامل شخصیت با مقیاس های بهزیستی ذهنی، استفاده شد. شاخص‌های برازش تحلیل عامل تاییدی، وجود عوامل پنج ‌گانه روان رنجورخویی، برون گرایی، وظیفه شناسی، سازگاری و پذیرش را در دو گروه والدین دارای کودکان عادی و استثنایی تأیید کرد.       یافته‏ ها:  نتایج روایی بین گروهی نسخه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت، هم ارزی ساختار پنج عاملی را در دو گروه نشان داد. ضرایب هم‌بستگی بین صفات شخصیت با مقیاس‌های بهزیستی ذهنی، ‌روایی همگرای CISS-SF را تأیید کرد.        نتیجه‌ گیری: نتایج پژوهش حاضر، هم ارزی ساختار عاملی نسخه‌ی کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت و اعتبار این فهرست را برای سنجش صفات شخصیت در دو گروه والدین دارای کودکان عادی و استثنایی، نشان دادند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short Version of the Big Five Inventory: Testing for Factorial Invariance across Parents with Normal and Exceptional Children

نویسندگان [English]

  • Keivan Kakabaraee 1
  • karim afsharnya 2
1 Associate Professor of psychology, Islamic Azad University of Kermanshah
2 Associate Professor of psychology, Islamic Azad University of Kermanshah
چکیده [English]

Purpose: This study aims at testing the factor structure and the invariance of the measurement of Short Version of Big Five Inventory between two groups of parents, those with normal children and parents with exceptional ones. Methods: 800 parents (400 parents with normal children and 400 parents with exceptional children), responded the short version of the Big Five Inventory of Personality Index, Satisfaction with Life Scale and Positive and Negative Affect Schedule. To examine the factor structure of BFI-SV, the confirmatory factor analysis has been used; to evaluate the BFI-SV Invariant factor structure in two groups of parents, multi-groups confirmatory factor analysis was used, and finally, to evaluate the convergent validity of subscales of the BFI-SV, the correlation coefficients among personality factors with Mental Well-Being Scales were used. Confirmatory factor analysis fitting indices, confirmed the existence of five factors, neuroticism, extraversion, conscientiousness, agreeableness and openness in two groups of parents. BFI-SV cross group validity results showed the equivalence of five-factor structure of BFI-SV in two groups Findings: The correlation coefficients between personality traits in BFI-SV with the mental well-being scales, confirmed the convergent validity of CISS-SF. Conclusion:  The results of present study show the equivalence between factor structure of list of short version of five big inventories of personality and the validity of this list to assess personality traits in two groups of parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invariance of factor structure
  • Short Version of Big Five
  • parents