بررسی نقش میانجی‌گر تعارض کار- خانواده در رابطه‌ میان تعارض بین کارکنان و بارکاری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه شهید چمران

3 دانشجوی‏ دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: تعارض کار -  خانواده با پیامدهایی برای فرد و سازمان همراه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی‌گر تعارض کار- خانواده در رابطه میان تعارض بین کارکنان و بار کاری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز است.       روش:  نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 200 پرستار زن شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز بود که با روش نمونه گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع هم‌بستگی است، از ابزارهایی شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، مقیاس تعارض بین فردی اسپکتور و جکس، پرسش‌نامه‌ی تعارض کار- خانواده کاریکسی و پرسش‌نامه‌ی بار کمی کار اسپکتور و جکس استفاده شد که همه‌ی این ابزارها از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد و تجزیه و تحلیل مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار Amos18 انجام‏ گرفت.       یافته‏ ها:  شاخص‌های برازش مدل‌یابی معادلات ساختاری، مدل کلّی پژوهش را تأیید کردند؛ به عبارت دیگر، نتایج نشان دادند که بار کاری از طریق تعارض کارخانواده بر فرسودگی تأثیر می‏گذارد. نتایج حاصل از روش خودراه‌انداز و فاصله‌ی اطمینان حاصل از آن نشان داد که اندازه‌ی اثر غیرمستقیم بار کاری بر فرسودگی شغلی از طریق تعارض کار- خانواده برابر با 295/0 است که در سطح 007/0p= معنی‌دار است.       نتیجه‌ گیری:  تلویحات نظری مهمی از کارکرد متفاوت ابعاد بار کاری و تعارض بین کارکنان بر فرسودگی شغلی از طریق تعارض کار - خانواده در پرستاران حاصل شده است که در متن مقاله به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Interpersonal conflict and workload with burnout in female nurses of educational hospitals of Ahwaz: the mediating role of work-family conflict

نویسندگان [English]

  • Kioumars Beshlideh 1
  • Mahsa Darvishi 2
  • Amin Koraei 3
1 Associate Professor of psychology, University of Shahid Chamran
2 MA in Industrial and Organizational Psychology, University of Shahid Chamran
3 Ph.D Students of Counseling, University of Shahid Chamran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to examine the relationship between workload ,  interpersonal conflict and burnout with mediating role of work family conflict in nurses of educational hospitals of Ahwaz. Methods: The sample consisted of 200 female nurses, working in educational hospitals in Ahvaz, who were selected randomly by multi-stage sampling method. Nurses were examined by Malsach burnout inventory, interpersonal conflict at work scale, workload inventory, and work family conflict questionnaire. All of these questionnaires were valid. The proposed model of the relationships between variables was tested using structural equation modeling. The data analysis was done with AMOS 18 version. Findings: The findings indicated  that the proposed model was fit with data.  The results confirmed the mediating role of work family conflict in relationship between workload and burnout in nurses. The results obtained from bootstrap method show the indirect effects of workload on burnout through work family conflict. The indirect effect was 0.295, that was meaningful at PConclusion: workload effected burnout  indirectly through work family conflict but interpersonal conflict has direct effect on burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work family conflict
  • interpersonal conflict
  • Burnout
  • female nurses