بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش‏های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره خانواده، دانشگاه گیلان،گیلان،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمیت هران،تهران،ایران

چکیده

هدف:سلامتخانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم و حیاتی جامعه به عوامل مختلفی بستگی دارد، و تا کنون پژوهش های مختلفی درباره آن انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل می‏باشد.
روش:درپژوهش حاضر ازروش پژوهش همبستگی استفاده شده است.به این منظور، 135 معلم متأهل در نیم سال اول سال تحصیلی 1393- 1392 به شیوه نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس زوجی انریچ، پرسشنامه هوش اخلاقی، و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار 18SPSS و با شیوه آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
یافته‏ها:نتایج تحقیق حاکی از آن است بین هوش اخلاقی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0> P). همچنین بین گرایش مذهبی درونی با رضایت زناشویی ارتباط مثبت و معنادار به دست آمد (01/0> P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش اخلاقی می تواند به طور معناداری 23/0 از واریانس رضایت زناشویی را به طور معناداری پیش بینی کند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر اهمیت هوش اخلاقی و گرایش مذهبی درونی بر رضایت مندی زناشویی در معلمان متأهل را آشکار ساخت و در برنامه‏های مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره خانواده باید آنها را به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین رضایت زناشویی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the Relationship between Moral Intelligence and Religious Orientations with Marital Satisfaction among Married Teachers

نویسندگان [English]

  • Farhad Asghari 1
  • Reza Ghasemi Jobaneh 2
1 Assistant Professor of Counseling, University of Guilan, Gilan, Iran
2 MA Student of Family Counseling, Kharazmi University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Family health as one of the major and critical intuitions depends on many different factors, and so far, many researchers have been done about it. The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and religious orientations with marital satisfaction among married teachers.
Methods: The research was a correlation method. 135 married teachers were selected through the method of random cluster sampling method inthe 2012-2013 academic years, and the following measures were administered on them: Enrich couple scale, moral intelligence questionnaire, and All port religious orientation scale. The gathered data were analyzed through the method of Pearson correlation coefficient and stepwise Regression analysis by means of SPSS version 18.
Findings: Results revealed that there is significant positive relation between moral intelligence with marital satisfaction (P> 0.01). The results also showed that, there are positive significant relationships between intrinsic religious orientations with marital satisfaction (P> 0.01). Finally, the results of stepwise regression analysis showed that moral intelligence can significantly predict 0.23 variances of marital satisfaction.
  Conclusion: The results of present study support the importance of moral intelligence and intrinsic religious orientation on martial satisfaction among married teachers   and must attention to them as determinant factors  of  marital satisfaction in pre marriage counseling  and family counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Moral intelligence
  • Religious Orientations
  • Married Teachers