اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، خانواده درمانی، دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی انجام شد.
روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند بیش فعال مراجعه کننده به خانه‌های سلامت منطقه 21 شهرداری شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 24 مادر بود که به طور دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. از مقیاس سنجش اختلال نقص توجه-بیش فعالی و مقیاس دلزدگی زناشویی برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته ذهن آگاهی را به صورت هفتگی دریافت کردند، گروه کنترل هیج مداخله مشخصی را دریافت نکردند. در پایان، هر دو گروه مجدداً ارزیابی شدند (پس آزمون). داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‏ ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی به طور معناداری بر دلزدگی زناشویی و مولفه‌های آن در مادران دارای کودکان بیش فعال مؤثر بوده و مادران در گروه آزمایشی کاهش معناداری را در دلزدگی زناشویی نشان دادند.
نتیجه‌ گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، می‌توان روش مداخله‌ای ذهن آگاهی را به عنوان یک روش موثر در کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی و افزایش سطح سلامت این مادران و خانواده به عنوان یک سیستم، پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness in Marital Burnout Among Mothers of ADHD Children

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Motahhari 1
  • Khodabakhsh Ahmadi 2
  • Samaneh Behzadpoor 3
  • Fatemeh Azmoodeh 4
1 MA in clinical psychology-Family Therapy, university of Science & culture, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, University of Baqiyatallah, Tehran, Iran
3 MA in clinical psychology, University of AllamehTabatabaeeuniversity, Tehran, Iran
4 MA in General Psychology, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to study the effectiveness of mindfulness on decreasing marital burnout in mothers Attention Deficit-Hyperactive Disorder children.
Methods: The design of  the study was semi experimental, with control group and pretest- posttest. The population comprised mothers of children with ADHD, referred to health centers in Tehran. The research sample consisted of 24 mothers that were selected convinience sampling method, randomly assigned to experimental and control groups. AnADHD  assessment scale and a marital burnout scale were used to gather data. The experimental groups received eight 2-hour sessions of mindfulness each week while the control group received no specific interventions. At the end, both were re-evaluated (post-test). Data were analyzed by multivariable and univariable Analysis of Covariance.
Findings: The results indicate that mindfulness training was significantly effective on marital burnout and its components in mothers of children with ADHD, as the experimental group, compared to the control showed a significant reduction in marital burnout.
Conclusion: According to these findings, mindfulness training is recommended to be used for the reduction of marital burnout and improving the mental health in mothers of children with ADHD and the whole family as a system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • Marital Burnout
  • Attention Deficit/Hyperactive Disorder
  • family