اثربخشی درمان گروهی راه حل مدار بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: روش تعامل مادر با دخترش به خصوص هنگام تعارض بر نحوۀ زندگی، عشق ورزی و کار او تأثیر به سزایی دارد و پایه و اساس ارتباط های او در آینده خواهد بود. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار به شیوۀ گروهی بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران انجام گرفت.
روش: طرح تحقیق حاضر از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، مادران دختران نوجوان مقطع متوسطه منطقه 13 شهر تهران بودند. جهت جمع آوری داده‏ها از پرسشنامه راهبردهای تعارض اشتراس (CT)، فرم تعارض با فرزند، استفاده شد. از بین مادران، 30 نفر که نمراتشان بالاتر از سایرین بود، انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه‏های آزمایش و گواه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در هشت جلسه درمان راه حل مدار به شیوه ی گروهی شرکت نمودند. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت آزمون اختلاف میانگین‏های گروه‏ها استفاده گردید.
یافته‌ها: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت درمان نامبرده منجر به افزایش مهارت استدلال و کاهش پرخاشگری کلامی و فیزیکی در مادران شده و در مجموع تعارضات مادر- دختر را کاهش می دهد(05/0>p).
نتیجه‌گیری: بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که از این روش درمان می توان برای کاهش تعارضات مادر- دختر بهره مند شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Using Solution – Focused Group Therapy Procedure on Reduction Mother – Daughter Conflicts in Mothers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Etemadi 1
  • Zahra Gitipasand 2
  • Mitra Moradi 3
1 Assistant Professor of counseling, University of AllameTabatabaee, Tehran, Iran
2 PhD student in counseling, University of AllameTabatabaee, Tehran, Iran
3 MA in counseling, University of AllameTabatabaee, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The way that mother interact with her daughter is effective on her life style, lovemaking and her work, and it is the basis of her communication in the future.In line with many other  related  researches, this study strived to investigate the effects of solution – focused group therapy on reduction mother – daughter conflicts  in mothers.
Method: The research was a quasi experimental one with a pre-test, post-test and group design. The population was selected among  mothers of students from a high school in Tehran were volunteered to participate in group counseling. The Conflict Tactics Scales, has made by  Straus, were accomplished that evaluates reasoning skill, verbal and  violence aggression. 30mothers that their scores were higher than others were selected and  put randomly in experimental and control groups. The independent variable was eight sessions using solution – focused group therapy procedure. The hypotheses were that solution – focused group therapy procedure decrease mother – daughter conflicts in mothers. Co-variance test were used to compare data from groups.
Finding: The results indicated that participating in group counseling lead to increasing reasoning skill and decreasing verbal and  violence aggression in mothers and mean score of conflicts with daughter were decreased (P <0/05).
Conclusion: It can be concluded that solution – focused group therapy can be helpful in reducing mother – daughter conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent
  • Mother – Daughter Relationships
  • conflict
  • Solution – Focused Therapy