مدیریت مالی خانواده و کیفیت رابطه زوجین (مقاله کوتاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت مالی خانواده یکی از مهمترین عامل‌های تعیین کننده پویایی و کیفیت رابطه زناشویی و همچنین یکی از ابعاد عملکرد خانواده‌است که می‏تواند نقش مهمی در ثبات و تداوم رابطه زناشویی ایفاء نماید. 
روش: طرح تحقیق توصیفی و کیفی بود که در آن رویه‌های مدیریت مالی 25 زوج سنندجی که معتقد بودند دارای ازدواج موفق و پایدار هستند به شیوه هدفمند انتخاب شدند و به روش کیفی و کدگذاری باز و مقوله‏ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ ها:یافته‏های این پژوهش عبارت بودند از: الف- در بیشتر موارد یکی از زوجین عهده‌دار مدیریت امور مالی خانواده بود که این مقوله نیازمند اعتماد و تعامل سازنده بین طرفین می‌باشد. ب- زوجین شرکت‌کننده در این پژوهش دارای بدهی حداقلی بودند و در ضمن تلاش داشتند تا بدهی‏هایشان را در اسرع وقت تسویه نمایند. ج- مخارج مشارکت‌کنندگان در پژوهش در چارچوب درآمدهایشان بوده و همچنین آنان افرادی صرفه‌جو بودند. د: نحوه عمل زوجین در داشتن حساب بانکی مشترک و یا مستقل از جمله موضوعات مهم مورد توجه زوجین بود. ه: نحوه تعامل زوجین در حل مشکلات مالی بخشی از پویایی‏های رابطه زوجی بود و ی: دیدگاه‌شان نسبت به مشکلات مالی سایر زوجین بخشی از پویایی‏های شناختی آنها بود.
نتیجه‌ گیری:یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مسائل مالی نقش تعیین کننده‏ای در کیفیت روابط زوجی دارد و بخش عمده‏ای از پویایی‏های رابطه زناشویی را به خود اختصاص می‌دهد. زوجینی که دارای یک زندگی موفق و پایدار هستند، به‌راحتی می‌توانند با همفکری و همکاری یکدیگر مشکلات مالی به وجود آمده را حل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Financial Management and Couple Relationship Quality

نویسنده [English]

  • Mohammad Nazaripour
Assistant Professor of Accounting, University of Kurdistan,Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Purpose: the family financial management is one of the most important factors determining the dynamics and quality of the marital relationship as well as one of the aspects of family functioning that can play an important role in the stability and continuity of the marital relationship.
Methods: This research is a descriptive and qualitative study. In this study, financial management practices of 25 Sanandaj couples who believe they have successful and firm marriages were selected based on purposive sampling method. Sample analyzed using qualitative method, open coding and category.
Findings: The research findings were as follows: First, for most couples one of the partners handled the day-to-day finances and that required trust and communication. Second, these couples had little or no debt or had a goal of paying off debt. Third, couples lived within their means and were frugal. Fourth, couples’ practices of having joint or separate accounts were among the major topics of interest to couples. Fifth, how they dealt with financial challenges was part of the couple relationship dynamics, and sixth, their view of other couples having financial challenges was part of their cognitive dynamics. 
Conclusion: The research findings show that financial issues have a prominent role in the couple's relationship quality as well as include much of the marital relationship dynamics. Couples who have successful and firm life can easily solve their financial problems through consultation and cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial management
  • Family and Couples Relationship Quality