نقش عملکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مک مستر) در پیش بینی نگرش-های صمیمانه و توافق زوجین در خانواده‌های شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی تربیتی، پژوهشکده‌ی زنان دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

هدف: عملکرد خانواده، بر رویکرد سیستمی مبتنی بر ساختار، سازماندهی و الگوهای تبادلی بین اعضای آن، استوار است و سلامت ابعاد مختلف آن، موجب ایجاد و گسترش تفاهم و افزایش صمیمیت بین همسران گردیده، تضمینی برای ثبات و بقای آن،  به منزله‌ی یک نظام فراهم نماید. هدف از این مطالعه، بررسی نقش عملکرد خانودگی بر مبنای الگوی مک مستر به عنوان پیش بیین کننده‌ی نگرش‌های صمیمانه و توافق بین همسران در خانواده‌های شهر قزوین می‌باشد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است، لذا، با استفاده از  روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 53 زوج (106 نفر)، در دامنه‌ی سنی19 تا 68 سال، از نقاط مختلف شهر قزوین انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، مقیاس سنجش عملکرد خانواده، مقیاس توافق زناشویی و مقیاس صمیمیت استفاده شد. داده‌های بدست آمده، از طریق نرم افزار DE و SPSS20 با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغییری مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‏ ها: نتایج نشان داد که بین توافق زوجین، نگرش‌های صمیمانه و عملکرد خانوادگی آن‌ها در سطح معناداری( 01/0p<) رابطه‌ی معناداری وجود دارد. علاوه بر این، عملکرد خانوادگی، قادر است توافق بین زوجین را به میزان 46/0 و نگرش‌های صمیمانه‌ی بین همسران را به میزان 25/0 پیش‌بینی نماید.
نتیجه‌ گیری: می‌توان نتیجه گرفت که بهبود عملکرد خانوادگی زوجین، با افزایش میزان تفاهم و توافق بین همسران رابطه داشته، در عین حال، رابطه‌ی مستقیمی با صمیمیت زوجین برقرار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Family Functioning (Based on McMaster's Model) in Predicting Attitudes of Intimacy & Marriage Compatibility in Families of Qazvin City

نویسنده [English]

  • Seyedeh Fatemeh Mousavi
Assistant Professor of Educational Psychology,Women Research Institute,University of Alzahra, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The family function is established on Systematic approach based on the structure, organization and exchange patterns among family members, especially between spouses. Healthy in its various dimensions led to the development of compatibility & intimacy between couples. This research is investigating of family functioning (Based on the McMaster model) in predicting couples compatibility & attitudes toward intimacy of families in Qazvin City.
Methods: The research method is correctional. Participants were Fifty three couples (106 people) that were selected through a convenience method from different areas of the Qazvin city due to requiring the participation of couples in research. The participants answered three questionnaires such as Family Assessment Device, marriage compatibility & Attitudes of Intimacy scale. Data were analyzed by Pearson correlation & Multivariate regression analysis.
Findings: This study found that there is significant correlation between Family Functioning, marriage Compatibility & Attitudes of Intimacy in couples (P<0/001). Regression analyses revealed that Family Functioning can respectively predict marriage Compatibility & Attitudes of Intimacy in couples with 0/46 & 0/25.
Conclusion: It can be concluded that improving family functioning correlates with increasing agreement, compatibility & intimacy between spouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family functioning
  • Ccouples Agreement
  • intimacy
  • Qazvin