اثربخشی رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر سرد مزاجی زنان در آستانه‌ی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، کرمانشاه،ایران

2 دانشیار مشاوره، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج). تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه‌ی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن (MBFT) بر سرد مزاجی زناندر آستانه‌ی طلاق صورت گرفت.
روش: طرح این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه‌ی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای این منظور 32 زن متقاضی طلاق به مراکز مشاوره‌ای به طور تصادفی انتخاب شدند و به شیوه‌ی گمارش تصادفی به دو گروه 11 نفری تقسیم شدند. به وسیله ی پرسشنامه سرد مزاجی زنان، ابتدا میزان سرد مزاجی زنان در این مراجعان اندازه‎گیری شد (پیش آزمون) و بعد از مداخله گروهی بر روی گروه آزمایشی در 8 جلسه، سرانجام پرسشنامه مجدداً اجرا شد (پس آزمون).
یافته‌ ها: داده های به دست آمده برای بررسی میزان تأثیر روش درمانی تحلیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری بین مراجعان متقاضی طلاق گروه آزمایش  و کنترل در متغیر وابسته یعنی سرد مزاجی زنان تفاوت معنا داری نشان داد.
نتیجه‌ گیری: نتایج مطالعه اخیر اثربخشی قابل ملاحظه ای از خانواده درمانی مبنی بر حضور ذهن بر سرد مزاجی زناندر آستانه‌ی طلاق نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Family Therapy on Frigidity among Divorce Seeking Women

نویسندگان [English]

  • Jameleh nabawi 1
  • Khodabaksh Ahmadi 2
1 Graduate Student, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences (AJ). Tehran Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to reveal  the effectiveness of Mindfulness-Based Family Therapy on Frigidity among Divorce Seeking Women.
 Method: The research was an experimental one the design of  pre- test and post – test and control group. thirty two women were selected randomly from counseling centers. They were assigned, again randomly, to two groups of 11. They all filled a Females Frigidity Questionnaires which were confirmed to be reliable and valid(pre- test). After an 8-session intervention on one groups, all two filled the questionnaire again(post – test).
Findings: The results showed a significant difference between intervention groups and the comparison one, with a relatively equal amount of change among the one family therapy method employed  and control group here.
Conclusion: The findings from this the current study showed a considerable and effect of mindfulness-based family therapy on the Frigidity among divorce seeking women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-Based Family Therapy
  • Meta-Cognitive Family Therapy
  • marital quality
  • Divorce Seeking Clients