رابطة تأهل و جنسیت با اثر موقعیتهای آزارنده در کُنشهای هوشی مراجعان دارای اختلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

3 استادیار، روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، گروه روانپزشکی،سنندج،ایران

4 کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی

چکیده

مقدمه: بررسی رابطة متغیرهای خانوادگی و اختلال شخصیت مرزی، عمدتاً نادیده گرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة جنسیت و تأهل با اثر استرس‌زاهای آزمایشگاهی در وضعیت هوشی مراجعان دارای اختلال شخصیت مرزی است.
روش:از میان مراجعان مراجعه کننده به مراکز مشاوره‌ای شهر سنندج، که با تشخیص روانپزشکان، دارای اختلال شخصیت مرزی بوده و همکاری در پژوهش را پذیرفتند، 15 نفر زن و به‌همین تعداد مرد انتخاب شدند. بعد از ثبت ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی، با آزمون میلون 3، با هدف تأیید و کمی کردن تشخیص اولیه، و سپس با استفاده از آزمون هوشی وکسلر بزرگسال، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعد از دو هفته، گروه آزمایشی، همراه با گروه همتای آن، استرسور آزمایشگاهی را تجربه کردند تا واکنش آنها به شکست مشخص شود و متعاقب آن مجددا با آزمون هوشی وکسلر ارزیابی شدند. نتایج حاصل، با استفاده از تحلیل کوواریانس، مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ ها:نتایج، بیانگر ارتباط معنادار تأهل و جنسیت با فعالیتها هوشی مراجعان، در پاسخ به استرسورهای آزمایشگاهی بود. طبق نتایج، متغیرهای تأهل و جنسیت در تعامل با علائم اختلال شخصیت مرزی، در توان به به‌کارگیری توانایی‌های هوشی مراجعان، در موقعیتهای ناخوشایند، مداخله می‌کنند.
نتیجه‌ گیری: نقش مهمی برای متغیرهای تأهل و جنسیت در در درک سازش‌یافتگی هوشی و اجتماعی مراجعان دارای اختلال شخصیت مرزی قابل توجه است. به‌نظر می‌رسد درک عمیق‌تر مشکلات هوشی و رفتاری این مراجعان، مستلزم توجهی خاص به این متغیرهاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation of of Marriage and Gender in the Effects of Aversive Situations on Intellectual Functioningin borderline personality Disorder

نویسندگان [English]

  • fatih rahmani 1
  • mohammad ali kiani 2
  • farzin rezaei 3
  • marzye nasoori 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Psychiatry, Department of Psychiatry, Sanandaj, Iran
4 MSc, Clinical Psychology, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: The role of family variables and borderline personality disorder (BPD) wasn't seen mainly. The current research aimed at investigating the roles of marriage and gender in the effects of experimental stressors on intellectual functioning of patients with BPD.
Method: Thirty clients (15 women and 15 men) were selected among the clients of psychiatric offices, in Sanandaj, with the diagnosis of BPD, who accepted to participate in this study. They were assessed via MCMI-III, and The Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-R). After two weeks, all the participants underwent an experimental stressor to identify their reaction to failure. Then, they were assessed again via WAIS-R. The results were compared with their matched, non- clientsgroup through ANCOVA.
Results: the results indicate the interfering role of marriage and gender in intellectual functioning in a reaction to laboratory stressors. The variables of marriage and gender interact with marriage and gender in the impairing effects of laboratory stressors on intellectual functioning.
Discussion: Important roles can be accepted for the family variables in understanding the intellectual and social adjustment of BPD patients. It appears that it is needed to consider family variables for a deeper understanding of cognitive and behavioral aspects of BPD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Borderline Personality Disorder
  • Intellectual functioning
  • marriage
  • Gender