بررسی انگیزه‌ی ازدواج در بین دختران و پسران نامزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‏یارگروه مشاوره‌ی خانواده، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهزیستی بندرعباس،بندرعباس،ایران

چکیده

      هدف:میزان گرایش به ازدواج در هر جامعه‏ای بر اساس انگیزه ‌مندی افراد آن جامعه قابل تبیین است. انگیزه فرآیندی درونی است که رفتار را نیرومند و هدایت می‏کند و فصل مشترک نیازها، شناخت‏ها و هیجان‏ها است. این‌که کدام دسته از عوامل در تعیین گرایش و انگیزش افراد برای ازدواج موثّر می‏باشند، موضوعی است که در اینجا مورد توجّه قرار‏گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به این سئوالات است: الف) افراد در آستانه‌ی ازدواج از چه میزان انگیزه‌مندی برای ازدواج برخوردارند؟ ب) آیا ابعاد مختلفی برای این انگیره وجود دارد؟ ج) انگیزه‌های عاطفی از چه جایگاهی در گرایش به ازدواج برخوردار می باشند؟
      روش: این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه‌ی دختران و پسران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر همدان جهت اقدام برای ازدواج بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 156 نفر به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای سنجش انگیزه مندی از مقیاس محقّق ساخته با پایایی آلفای کرونباخ 87/0 و در تحلیل متغیّرها ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شد.
      یافته‏ ها: براساس یافته‌ها80% آزمودنی‌ها در حدّ متوسطی برای ازدواج انگیزه داشتند. میزان اهمبیت و دلایل در میان دو جنس و درگروه‌های سنّی و تحصیلی تفاوت معناداری را نشان‌داد. در تحلیل عاملی شش مولفه‌ی انگیزه‌ی نامناسب، عاطفی، روان‌شناختی، زیستی، اجتماعی و بدون دلیل حاصل گردید.
     نتیجه‏ گیری:در یک نتیجه‌گیری کلّی می‏توان گفت اگرچه افراد از میزان انگیزه‏مندی قابل قبولی برای ازدواج برخوردارند؛ امّا توجّه به چگونگی و کیفیت آن باتوجّه به گرایشی که بیشتر معطوف به وجوه منفی و هیجانی آن است، می‏تواند نکته‌ی قابل تأمّلی برای محقّقان و روان‏شناسان حوزه‌ی ازدواج و خانواده تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Marriage Motivation between engaged ( male and female

نویسندگان [English]

  • Ahmad Amani 1
  • Davood Behzad 2
1 Assistant Professor of Family Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 MA in General Psychology, Applied University of Applied Sciences, Bandar Abbas Welfare Organization, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Purpose: In each society, members motivations for marring , explained by extended tendency to marriage. Motivation is an inner process which reinforces and leads behavior and a common field of needs, recognitions and emotions. This study focused on factors that motivated persons for marriage and aimed to asses three main questions: How much is the engaged motivation for marriage? Are there different dimensions for it? What is the status of emotional motivation in getting   married?
Methods: The method of research was survey and Statistical population were engaged persons referred to health center in Hamadan city. 156 participants (Age M=23) with Convenience sampling were selected as subjects. A researcher made scale (with Cranach’s  reliability coefficient​=0.87) used for asses the motives.
Findings: Findings showed subjects (%80) had moderate average of motivation. There were significant differences in importance (priority) between terms of scale and gender, age, education. Factor analysis contained components: negative, emotional, psychological, biological, social, and non-reason.
Conclusion: In general conclusion: though persons have high degree of motivations to get married but in quality dimension, dominant of negative and emotional factors can be noticeable to researchers and psychologists in domain of marriage and family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage Motivation
  • male and female