طرّاحی و مقایسه‌ی اثربخشی دو برنامه‌ی درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی بر آموزه ‌های قرآنی در کاهش تعارض‏های زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور،سنندج،ایران

چکیده

      هدف: هدف پژوهش حاضر طرّاحی‏ و مقایسه‌ی اثربخشی دو برنامه‌ی درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی برآموزه‌های قرآنی درکاهش تعارض‏های زناشویی با توجّه به محتوای بستن در ایجاد آن بود. سه گروه برای انجام تحقیق در نظر گرفته شد،که هر گروه شامل (10 =n) نفر بودند. جامعه‌ی این پژوهش را مراجعانی که به مرکز فوریت‌های بهزیستی شهرسنندج و کلینیک مرکز مشاوره‌ی دانشگاه کردستان‏ تشکیل می دادند.
      روش: طرح پژوهش حاضر از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون نامتعادل با گروه کنترل بود. در ابتدا به روش انجام مصاحبه‌ی اوّلیه و درمیان گذاشتن شرایط کار و توافق با مراجعان به صورت تصادفی ساده درسه گروه (درمان روایتی، آموزه‌های قرآنی و گروه کنترل) جایگزین شدند.
      یافته‏ ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزه‌های قرآنی و درمان روایتی تأثیر معناداری برکاهش تعارض‏های زناشویی افراد داشته است.  
      نتیجه‏ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که گشتالت‌های ناتمام تأثیر زیادی در ایجاد تعارض‌های زناشویی به عنوان یک فرآیند ارتباطی صمیمانه دارد . لذا از راهبردهای درمان روایتی و آموزه‌های قرآنی برای کاهش تعارض‌ها استفاده شد که نتایج موثّری داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Comparing of two Therapy Program based on Narrative Therapy principles and Therapy based on Quran Teaches in Reduction Marriage Conflicts

نویسنده [English]

  • Asadollah Vaissi
Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was designing and comparing of two Therapy program based on narrative therapy principles and therapy based on Quran teaches in reduction marriage conflicts. 
 Three groups are considered for performing this research ,  each group contained  ten members. The members of research groups were persons who referred to welfare emergencies center of Sanandaj and counseling clinical center of Kurdistan University.
Methods: The research design  was semi experiment based on  pre-test, post- test design with control group. As first step we explained the  problems of  research to mentioned groups and after determining the applicants, they separated  randomly to the three groups (narrative therapy, religious teaches and control group).
Findings: the results of covariance analytic show that narrative therapy and Quran teaches have meaningful influence on reduction marital conflicts.
Conclusion: results of research  show that unfinished business affect on  creation  of marital conflicts on the ground of process of  intimacy communication. Therefore by using the  techniques of narrative therapy and Quran teaches , me can reduce  marital conflicts,  meaningful results observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • closure
  • Marriage Conflicts
  • Narrative Therapy
  • Quran teaches