بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر سردمزاجی زنان و صمیمیت زوجین در زنان سردمزاج شهر بندر عباس

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی

چکیده

      هدف: سردمزاجی زنان و صمیمیت زوجین از جمله عوامل مهمّی است که نه تنها بر سلامت روانی زوجین تأثیر می‏گذارد؛ بلکه استحکام خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد و تاکنون در مورد آن پژوهش های مختلفی صورت گرفته است. این  پژوهش نیز با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر سردمزاجی زنان و صمیمیت زوجین درشهر بندرعباس انجام گرفته‌است.       روش: روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده‌است. به این منظور از بین زوجینی که به دلیل مشکل سردمزاجی زن به مراکز مشاوره‌ای مداخله در بحران و کاهش طلاق و کلینیک های تخصّصی در شهر بندر عباس مراجعه کرده بودند با توجّه به ملاک‌های ورود به پژوهش، 20 زوج به صورت تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش تحت مداخله‏ی شناختی – رفتاری به مدّت 8 جلسه‏ی90 دقیقه‏ای قرار گرفت و گروه کنترل هیچ گونه مداخله‏ای را دریافت ننمود.  ابزار های جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه‌ی صمیمیت زوجین و سردمزاجی زنان بود که روایی و اعتبار هر دو مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌های به‏دست آمده با استفاده  از روش‌های آماری تحلیل کوواریانس یک‌متغیره و چندمتغیره و با بهره گیری از نرم افزار15 SPSS تحلیل شدند.      یافته‏ ها: نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله‌ی شناختی- رفتاری تفاوت معنادار آماری وجود دارد ( 01/0p<)، و درمان شناختی – رفتاری بر سردمزاجی زنان و صمیمیت زوجین در ابعاد مختلف به جز در بعد فیزیکی  تأثیر دارد و میزان این تاثیر برسردمزاجی95%، برصمیمیت زوجین 96%، برصمیمیت عاطفی 87%، برصمیمیت عقلانی81%، بر صمیمیت جنسی 91% و بر صمیمیت اجتماعی- تفریحی60% ، صمیمیت ارتباطی92% ، صمیمیت مذهبی 83% ، صمیمیت روانشناختی 92% و در کل 86% می باشد.       نتیجه‌ گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از این روش درمان‌گری می توان برای کاهش سردمزاجی زنان و افزایش صمیمیت زوجین در ابعاد مختلف و بهبود روابط زوجین و در نهایت سلامت خانواده بهره‌مند شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy on Female frigidity and couple’s Intimacy in Frigid Married Women in Bandar Abbas City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Kajbaf 1
  • Solar Faramarzi 2
  • Forough Hosseini 3
1 Associate Professor of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 MA in General Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Female Frigidity and couples’ intimacy are important factors which not only influence couples’ mental health but also can affect the stability in the family. In line with many other related researches, this study strived to investigate the efficacy of cognitive – Behavior therapy on the frigidity of the frigid married women and the intimacy among The Couples in Bandar Abbas city. Methods: The research was an experimental one with a pre- test, post– test and a control group design. The population was selected from among the couples, with the wife suffering from alleged frigidity, who referred to clinics and Intervention in Crises and drop in divorce counseling centers in Bandar Abbas city. According to the study’s criteria for entry, 20 couples were randomly selected and assigned to the experimental and control Groups. The experimental group received 8, 90 minute sessions of cognitive – behavioral therapy whereas the control group did not receive any intervention. Data were collected using Couples’ Intimacy and Females Frigidity Questionnaires which were confirmed to be reliable and valid. Data were analyzed using univariate and Multivariate analysis of covariance statistical methods in SPSS software, version 15. Findings: Results revealed that after the cognitive- behavioral intervention, there was a significant difference between the performance of control and experimental groups (P<0/001), and that Cognitive-Behavior Therapy had effects on various aspects of female frigidity and couples’ intimacy, except for physical aspect. The amount of these effects on various aspects was calculated as follows: frigidity 95%, couples’ intimacy 96%, emotional intimacy 87%, Intellectual (rational) intimacy 81%, sexual intimacy 91%, social and recreational intimacy60%, communication (relation) intimacy 92%, religious intimacy 83%, psychological intimacy 92% and totally 86%. Conclusion: It can be concluded that Cognitive –Behavioral Therapy can be helpful in reducing female Frigidity, increasing couples’ intimacy, and finally improving various aspects of couples’ relations and family health

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cognitive-Behavioral Therapy
  • Female Frigidity
  • Couples’ Intimacy