سبک‌های دل‌بستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و رضایت زناشویی: مدل معادلات ساختاری (برازش مدل خانواده درمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه،ایران

2 استادیارگروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

چکیده

       هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ماهیت رابطه‌ی سبک های دلبستگی و فرآیندهای تعامل زناشویی(صمیمیت جنسی، مدیریت تعارض، ارتباط) و رضایت زناشویی ب است که از فنون معادلات ساختاری بهره می‌گیرد.
      روش: این مطالعه از نوع هم‌بستگی بوده و از میان والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کرمانشاه تعداد410نفر (150 مرد،260 زن) به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه ‌ی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مقیاس تجربه‌ی روابط نزدیک، مقیاس سازگاری زناشویی (اسپاینر،1976) و پرسش‌نامه‌ی انریچ(اولسن و همکاران، 1987) را تکمیل کردند.
       یافته‏ ها: ‏نتایج نشان دادند که سبک دل‌بستگی اجتنابی به طور مستقیم و معنادار بر رضایت زناشویی اثر(منفی) دارد. دو سبک دل‌بستگی اجتنابی و اضطرابی به واسطه‌ی فرآیندهای تعامل زناشویی غیرمستقیم بر رضایت زناشویی اثر معنادار دارند. سه فرآیند تعاملی صمیمیت جنسی، مدیریت تعارض و ارتباط به طور مستقیم(مثبت) بر رضایت زناشویی اثر دارند.
      نتیجه‌ گیری: فرآیندهای صمیمیت جنسی، مدیریت تعارض و ارتباط به عنوان میانجی‌گر رابطه‌ی سبک‌های دل‌بستگی و رضایت زناشویی عمل می‏کنند و در مداخلات زناشویی می توانند آماج درمانی، مشاوران خانواده قرار‏گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attachment Styles, Marital Interactional Processes and Marital Satisfaction: Model of Structural Equation (Fitting Model of Family therapy)

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Arefi 1
  • Farshad Mohsenzadeh 2
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Advisory Group, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was examining the nature of relationship between attachment style and marital interactional processes (sexual intimacy, conflict management, communication) and marital satisfaction by applying structural  equation modeling technique. Methods: In this co-relational study, 410 parents of students of elementary and secondary schools in Kermanshah (150 men, 260 women) were selected by multi-stage cluster sampling method. They completed following instruments: close relationships scale, dyadic adjustment scale (spianer, 1976) and ENRICH Inventory (Olsen et al, 1987). Findings: Avoidant attachment style has significant direct negative effect on marital satisfaction. Both avoidant and anxious styles have significant indirect effects on marital satisfaction through impacting marital interaction processes. Interactional processes (sexual intimacy, conflict management, communication) have direct positive effect on marital satisfaction. Conclusions: Marriage interactional processes (sexual intimacy, communication and conflict management) mediated the relationship between attachment style and marital satisfaction and can be targeted by therapeutic interventions of family counselors

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Attachment styles
  • sexual intimacy
  • Conflict Management
  • Communication
  • marital satisfaction