رابطه ابعادطرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وتمایز یافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تمایز یافتگی و رغبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر انجام گرفت.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه‌ دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی‏91-1390 بود. نمونه مورد بررسی 120 دانشجو(31 پسر و 89 دختر) بودند. ابزار پژوهش« پرسشنامه طرح‌واره‌ها یانگ،1991» و «پرسشنامه تمایز یافتگی»  و «پرسشنامه رغبت به ازدواج »بود. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده ازآزمون t گروه‌های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به‏گام انجام شد.
یافته‌ ها: نتایج رگرسیون گام به‏گام نشان داد که متغیر دیگر جهت مندی توانست  بازخورد به ازدواج را تبیین کند.  همچنین متغیرهای دیگر جهت مندی و بریدگی وطرد توانستند در دوگام آمادگی و تمایل به ازدواج را تبیین کنند. نگرش به پیامدهای ازدواج به وسیله بریدگی و طرد و محدودیت‌های مختل تبیین شد. موانع ازدواج به وسیله  خودگردانی مختل تبیین شد.خودگردانی مختل و دیگر جهت مندی نیز توانستند در دوگام رغبت به ازدواج را تبیین کنند. بازخورد  به ازدواج به وسیله  واکنش پذیری عاطفی و گریز عاطفی تبیین گردید. آمادگی و تمایل به ازدواج به وسیله متغیرهای جایگاه من و گریز عاطفی تبیین شد. موانع ازدواج  و رغبت به ازدواج به وسیله  متغیر جایگاه من  تبیین گردید.
نتیجه‏ گیری: یافته های این پژوهش، نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تمایز یافتگی را در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان  مورد تأیید قرار دادبه طوری که این یافته‌ها را می‌توان در مداخلات بالینی مرتبط با ازدواج و خانواده مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between dimensions of Early Maladaptive Schemas and desire for marriage among females and males students at Allameh Tabatabai University

نویسندگان [English]

  • Zahra Jahanbakhshi 1
  • Seyed Mohammad Kalantarkousheh 2
1 Graduate Student of Family Counseling at Allame Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate relationship between early maladaptive schema and desire for marriage among male and female university students.
Methods: Students who were enrolled in the 1390-91 at Allame Tabataba’i University were chosen for the present research) 31 male , 89 female). Schema questionnaire, Differentiation of self inventory and Desire for marriage questionnaire were used as instrument in this research. Data was analyzed by using independent samples t. test, Pearson  correlation coefficient and multiple regression.
Findings: Stepwise regression analysis showed that other directedness could explain feedback to marriage. Other directedness and disconnection and rejection could explain desire for marriage.  Disconnection,  rejection and impaired limit explained attitude to  marriage’s consequences. Additionally, Obstacles to marriage explain with impaired autonomy and performance. Other directedness, impaired autonomy and performance could explain the desire for marriage, in two steps. Feedback to marriage was explained  with emotional reactivity and emotional cutoff. Desire for marriage was explained with I-position and emotional cutoff. Lastly,  I-position  explained obstacles to marriage and desire for marriage. 
Conclusion: The findings of this study have shown that early maladaptive schema and differentiation of self could explain desire to marriage in university students. This information can be used in clinical and interventions about marriage and family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schema
  • self differentiation
  • male and female student