اثر بخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

چکیده

هدف: خیانت زناشویی یک حادثه بین فردی آسیب زاست که می تواند منجر به علائم شناختی، عاطفی و رفتاری در قربانی گردد. با توجه به این امر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با آسیب خیانت زناشویی انجام گرفت.
روش: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی بود. تعداد 14 نفر از زنان مواجه شده با آسیب خیانت زناشویی همسر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در مرحله پیش آزمون به پرسش‌نامه‌های  اختلال استرس پس از سانحه، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی پاسخ دادند، سپس درمان پردازش شناختی به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای به صورت گروهی روی آنها اجرا شد. در نهایت آزمودنی‌ها در مراحل پس‌آزمون و پی‌گیری  نیز به پرسش‌نامه‌های فوق پاسخ دادند. داده های بدست آمده نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری تحلیل شد.
یافته‏ ها: نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمرات سه مرحله‌ی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری آزمودنی‌ها در متغیرهای علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی و عزت‌نفس از لحاظ آماری معنی می باشد،  نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد که این تفاوت بین مراحل پیش آزمون با مراحل پس آزمون و پی‌گیری است. ولی میانگین نمرات رضایت زناشویی در این سه مرحله تغییر معنی داری نکرده بود.
نتیجه‏ گیری:  نتایج این پژوهش لزوم کاربست، یک روش روان درمانی مبتنی بر آسیب از جمله درمان پردازش شناختی در کار با زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی را مطرح می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive processing therapy on the improvement of posttraumatic symptoms, quality of life, self esteem and marital satisfaction in the women exposed to infidelity

نویسنده [English]

  • Sajjad Basharpoor
Assistant Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Purpose: Infidelity is an interpersonal traumatic event that can results in cognitive, affective and behavioral symptoms in the victims. In the attention to this issue, the current study was conducted in the order to investigate the effectiveness of cognitive processing therapy on the improvement of posttraumatic symptoms, quality of life, self esteem and marital satisfaction in the women exposed to infidelity.
Methods: The design of this study was quasi-experimental. Fourteen women, had been selected by the opportunity sampling, responded to the questionnaires of posttraumatic stress disorder, quality of life, self esteem and marital satisfaction in the pre test stage. Then they received cognitive processing therapy. Ultimately these subjects responded to aforesaid questionnaires at post test and follow up stage again. The collected data were analyzed by ANOVA for repeated measures.
Findings: The results showed that the mean difference of subject's scores at pre test, post test and follow up stage in the variables of posttraumatic symptoms, quality of life and self esteem are significant statistically. The results of Post hog test also showed that this significant difference was between pretest with posttest and follow up stage. But the mean of marital satisfaction scores were not significantly altered at these three stages.
Conclusion: The results of this research pose the need to application of the one trauma focused psychotherapy such as cognitive processing therapy in the working with women exposed to infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive processing therapy
  • posttraumatic symptoms
  • quality of life
  • infidelity
  • women
  • Characteristics