مقایسه سبک های فرزند پروری خانواده، عزت نفس و سلامت عمومی نوجوانان پسر بزهکار و عادی در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، اسلام آباد غرب،ایران

2 مدرس دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های فرزند پروری خانواده، عزت نفس و سلامت عمومی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان پسر عادی در کرمانشاه و همچنین بزهکار کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بود.
روش: نمونه پژوهش شامل 120 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های سبک های فرزند پروری بامریند، عزت نفس آیزنک و سلامت عمومی(GHQ) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) استفاده شد
یافته‏ها: نتایج نشان داد که بین و جوانان بزهکار و عادی از نظر سبک های فرزند پروری زورگویانه و مقتدرانه تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که نوجوانان بزهکار بیشتر متعلق به خانواده های زورگو بودند. همچنین بین عزت نفس نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معنی دای بدست آمد و بزهکاران به طور معنی داری عزت نفس پایین تری داشتند.
نتیجه‏گیری: یافته ها حاکی از آن بود که  بین سلامت عمومی نوجوانان عادی و بزهکار تفاوت معنی داری بدست آمد. یافته ها نقش‏و‏اهمیت متغیر های خانواده، سبک فرزند پروری و همچنین عزت نفس را در بزهکاری خاطر نشان می سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

parenting styles, self esteem and general health in delinquent and non delinquent adolescences

نویسندگان [English]

  • Alireza Shekarbaigi 1
  • Parisa Yasaminejad 2
1 Faculty Member of Payame Noor University, Islamabad, Iran
2 Teacher of Payame Noor University, Islamabad, Iran
چکیده [English]

Purpose:This research was carried out with the purpose of Study the comparison between parenting styles , self esteem and general health in delinquent and non delinquent adolescences. Methods:Population of this study was all male delinquent and non delinquents adolescences in kermanshah education center. 120 people were selected with goal oriented sampling method.
The research instruments including parenting styles questioner, self esteem (Aysenk, 1976) & general health questioner (GHQ-28).
Findings: Analyzing data through multivariate analysis of variance (MANOVA), showed that there is a significant differences between delinquent and non delinquents adolescences in general health, self esteem and parenting styles.
Conclusion: Results indicate the importance of parenting styles and psychological variables (self esteem & general health) in delinquency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : parenting styles
  • Self esteem
  • General health
  • delinquent adolescences