رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه گیلان،رشت،ایران

3 عضو هیئت علمی ‏گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه‏ی بین سبکهای دلبستگی با سلامت عمومی و کارکرد خانواده می باشد. جامعه ی مورد پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان بودند که از بین آنها 185 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روش:برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبکهای دلبستگی سیمپسون(SAS) ، سلامت عمومی (GHQ-28) و کارکرد خانواده (FAD) استفاده شد.
یافته‏ ها:  نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی ساده نشان داد بین سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با سلامت عمومی رابطه ی منفی وجود دارد ولی بین سبک دلبستگی ایمن با سلامت عمومی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین بین سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با کارکرد خانواده رابطه ی منفی وجود دارد اما بین سبک دلبستگی ایمن با کارکرد خانواده رابطه ی مثبت وجود دارد.
نتیجه‏ گیری:  نتیجه‌ی تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا پیش بینی کننده های معنی داری برای سلامت عمومی می باشند. همچنین سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا پیش بینی کننده های معنی داری برای کارکرد خانواده می باشند. سطح معنی‌داری در این پژوهش 05/0 p≤ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship Between Attachment Styles with Family Function and General Health

نویسندگان [English]

  • Khaled Aslani 1
  • Ali Saiadi 2
  • Abas Amanelahi 3
1 Assistant Professor, Shahid Chamran University Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Guilan University, Rasht, Iran
3 Academic member of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main concern of this research was to investigate the relationship between attachment styles with family function and general health among the girls' students in university of Gilan.
Methods: The study design is correlation research. The sample was consisted of 185 girls students and was selected through multi-stage cluster sampling. For data collection Family Assessment Devise (FAD), General Health Questionnaire (GHQ) and Adult Attachment Inventory (AAI) were used. To analysis of the data person correlation coefficient and multiple regression were utilized.
Findings: Data analysis showed that there were significant relationship between secure, avoidant and anxious-ambivalent styles with family function and general health.
Conclusion: Avoidant and anxious-ambivalent styles were significant predictor for family function. And secure, Avoidant and anxious-ambivalent styles were significant predictor for general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • secure attachment
  • avoidant attachment
  • anxious-ambivalent attachment
  • Family‏ Function and General Health