بررسی ساختار عاملی و ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره /کارشناس مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان،بندر عباس،ایران

2 دانشیار گروه مشاوره و روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده

هدف: روش‌های حل تعارض زناشویی از متغیرهای بسیار مهم و محسوب می‌شوند که تاثیر به سزایی در رضایت زناشویی دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر ازنوع پژوهش‎های همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از فرهنگیان متاهل  شهر بندر عباس بود، که به روش نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی چند مرحله‎ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش‎، دو پرسشنامه حل تعارض ROCI-II و حل تعارض CRQ بود. از آزمون آلفای کرونباخ و روش تصنیف برای بررسی پایایی ابزار و از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای بررسی اعتبار سازه این ابزار استفاده شد.
یافته‎ها: پایایی پرسشنامه ROCI-II، با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‎های پرسشنامه در دامنه 70/0 تا 75/0 به‎دست آمد. هم‎چنین پایایی ابزار با استفاده از روش تصنیف 68/0 بود. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که پرسشنامه ROCI-II، از پنج عامل، یکپارچگی، ملزم شده، اجتنابی، مسلط و مصالحه تشکیل شده است، که در مجموع این عوامل 81/70 درصد واریانس کل را تبیین می‎نمایند. جدول بارهای عاملی چرخش یافته نشان داد که همه ماده‎های پرسشنامه دارای بار عاملی بیشتر از 50/0 می‎باشند. نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان داد مدل پنج عاملی پرسشنامه ROCI-II، از برازش مطلوبی برخوردار است. مقادیر شاخص‏های برازندگی در حد قابل قبولی قرار داشتند. وجود  همبستگی مثبت و منفی بین خرده مقیاس‎های این ابزار با پرسشنامه CRQ، نشان دهنده‎ی روایی همگرا و واگرای مطلوب پرسشنامه ROCI-II، است.
نتایج: به‎نظر می‎رسد، پرسشنامه ROCI-II، توان لازم را برای سنجش سبک‎های حل تعارض زناشویی را در بین زوجین ایرانی داراست. از این پرسشنامه می‏توان از آن برای مقاصد مشاوره‎ای و پژوهشی درزمینه مسائل زناشویی، زوج درمانی وروابط بین فردی نزدیک و صمیمی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor structure and psychometric characteristics conflict resolution styles questionnaire Rahim (ROCI-II) in Iranian couples

نویسندگان [English]

  • HAMID HAGHIGHI 1
  • EGHBAL ZAREI 2
  • FOAD GHADERI 3
1 Master of Science (MSc), Consultant and Psychological Services Center of Hormozgan Provincial Education Directorate, Bandar Abbas, Iran
2 Associate Professor of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
3 Master of Family Counseling
چکیده [English]

Introduction: This study examined the factor structure and psychometric characteristics conflict resolution styles questionnaire  (ROCI-II)  among Iranian couples.
Methods: The study design is correlational research. The study sample included 300 married teachers, in Bandar Abbas, which were selected by multistage random cluster sampling. Research  instruments, were two questionnaires, ROCI-II and CRQ. Cronbach's alpha test used for reliability and the Pearson correlation coefficient, Exploratory and confirmatory factor analysis used for construct validity.
 Results: Cronbach's alpha for reliability ROCI-II  subscales at range was  0/70 to 0/75. split half coefficient of questionnaire reliability was 0/68. Exploratory factor analysis results showed that the questionnaire ROCI-II, include five factors, Integrating, Obligating, avoiding, dominating and compromising, these factors explained 70/81 percent of the total variance. Rotated load factor table showed that all factors with a load factor greater than 0/50. Confirmatory factor analysis results showed a five -factor  model questionnaire ROCI-II which were good fitness with data. Amount of fitness indicators were fairly reasonable. Positive and negative correlation between the subscales of ROCI-II and CRQ, showing convergent and divergent validity, were satisfactory.
Conclusion: finding showed ROCI-II, could measure marital conflict resolution styles among Iranian couples. This questionnaire can be used  for purposes of consultation and research on marital issues, couples therapy and  interpersonal with close relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : The conflict resolution styles questionnaire
  • Iranian couples
  • factor structure and psychometric characteristics