تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار مشاوره، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج). تهران، ایران

3 دانشیار مشاوره، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه اصفهان.ایران

چکیده

 هدف: باتوجه به اهمیت طلاق وعوامل سازگاری با آن، این مطالعه در جهت بررسی تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه شهراصفهان انجام شد.
 روش: این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و گواه می باشد. جامعه آماری، کلیه زنان مطلقه شهر اصفهان در سال 89 در نظر گرفته شد و نمونه شامل30 نفر از زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد شهر اصفهان بودند  که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار داده شدند.  ابزارمورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سازگاری پس از طلاق فیشر(FDAS) بود. برای تجزیه و تحلیل از تحلیل کواریانس به منظور اثر بخشی درمان هیجان مدار برسازگاری پس از طلاق استفاده شد.
یافته‌ ها: پژوهش‌ حاضر که باهدف تعیین اثربخشی درمان (متمرکز بر هیجان (EFT) بر سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه شهر اصفهان ‌صورت پذیرفت. به این نتیجه رسید که روش درمان متمرکز بر هیجان در افزایش میزان احساس خود ارزشی زنان مطلقه موثر بوده است. همچنین درمان متمرکزبرهیجان (EFT)، میزان رها شدن گروه آزمایشی را نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون افزایش می‌دهد. در این مطالعه میانگین نمرات خرده مقیاسهای گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معنا داری نشان دادند (01/0p<).
 نتیجه‌ گیری:  با توجه به یافته این پژوهش به این نتیجه دست یافت که درمان متمرکز برهیجان بر سازگاری و  بهبود توان سازگاری افراد و کاهش پیامدهای منفی پس از طلاق موثر بوده است. با عنایت به این نتایج می توان به درمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت افراد مطلقه در مراکز مشاوره و گارگاه های آموزشی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effectiveness of Emotionally Focused Therapy on post Divorce Adjustment in Women

نویسندگان [English]

  • FATEMEH MIRZAZADEH 1
  • KHODABAKHSH AHMADI 2
  • MARYAM AL-SADAT fATEHEZADEH 3
1 MA in Counseling, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences (AJ). Tehran Iran
3 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences, Isfahan University. Iran
چکیده [English]

Introduction:Considering divorce and the factors affecting the way it is come up with, the present study aims to investigate the effect of excitement focused treatment on adjustment after divorcing women in Isfahan.
Methods: The study has a semi experimental with pretest, posttest, control and experimental groups. The statistical population of the study was all divorced women in Isfahan in year 2010 and 30 divorced women under coverage of assistance committee of Isfahan city which were randomly chosen and put in the two groups of experimental (15 peoples) and control (15 peoples). The research tool was a compatibility questionnaire after fisher's divorce (FDAS). Data analysis was conducted through covariance analysis in order to affect the excitement focused treatment on compatibility after divorce. The present study aims to determine the effect of excitement focused treatment on compatibility of divorced women in Isfahan.
 Results: The result of the study was that excitement focused treatment method was affected on increasing the divorced women’s self-esteem. Also, excitement focused treatment (EFT) shows that the rate of release in experimental group is more than the control group. There is a significant difference found between the average scores of the experimental and control groups (P<001).
Conclusion: Therefore considering the findings of the study, it can be achieved that the excitement focused treatment on compatibility, improving the individuals’compability and reducing the negative consequences of divorce and life after it. Considering the results we can find strategies for improving the divorced women’s status in counseling centers and training workshops

کلیدواژه‌ها [English]

  • : treatment
  • excitement focused
  • compatibility
  • divorce
  • divorced women