اثر بخشی خاطره پردازی انسجامی و روایتی بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

چکیده

مقدمه: در دهه‌ های اخیر استفاده از روش‌های روان‌شناختی در درمان افسردگی که شایع‌ترین اختلال دوره سالمندی است مورد توجه قرار گرفته است.
هدف: خاطره‌پردازی، مداخله‌ای روان‌شناختی برای کاهش علایم افسردگی در سالمندان است و براساس چارچوب نظری انواع مختلفی از خاطره پردازی مورد اشاره قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی خاطره پردازی انسجامی و روایتی در کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند است.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی(طرح پیش- پس آزمون) همراه با گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش 30 زن سالمند با حداقل 60 سال سن مقیم آسایشگاه‌های زنان سالمند بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه، دو گروه آزمایشی (خاطره پردازی انسجامی و روایتی) و یک گروه کنترل تقسیم شدند. مداخلات به شکلی کوتاه مدت و برای هر گروه شامل شش جلسه ی 90 دقیقه‌ای بود که به صورت هفتگی برگزار شد. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی(MMSE) وپرسشنامه افسردگی سالمندان(GDS) بود. داده‌ها به وسیله تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ ها: تحلیل‌ ها نشان داد، روش خاطره پردازی انسجامی اثر معنا داری در کاهش نشانه‌های افسردگی زنان سالمند داشته است. ولی روش خاطره پردازی روایتی در کاهش علائم افسردگی تاثیر نداشت.
نتیجه‌ گیری: با توجه به یافته‌ها در جهت کاهش علائم افسردگی در زنان سالمند از روش خاطره پردازی انسجامی استفاده شود و در

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Integrative and Narrative Reminiscence Therapies on Depression Symptoms Reduction of Institutionalized Older Adults in Women

نویسنده [English]

  • khodamorad momeni
Assistant Professor of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: In recent decade, use psychological method in reduction of Symptom
depression within most popular disorder in older age has been spreaded.                         
Objective: Reminiscence therapy is a psychological intervention which is specifically designed to address the issues of particular relevance to older adults such as depression. The aim of this study was to examine the therapeutic effectiveness of integrative and narrative  type of  reminiscence for the treatment of depression in institutionalized older adults women in Kermanshah.                                                             
Method: This study was experimental with a pretest -posttest control group design. institutionalized older adult’s women with mild, moderate to severe symptom constituted the sample. They were randomly assigned into three groups containing two experimental (narrative and integrative reminiscence) and one control group .The intervention were implemented in a short –time group format. Each group 6 sessions were applied. Each session was held 9 minutes weekly. The instrument for collection  the data were Geriatric Depression Scale (GDP) and Mini Mental State Examination (MMSE). The data was analyzed through Analysis of covariance (ANCOVA).
Finding: Analysis of data showed that integrative reminiscence therapies led to significant reduction in symptoms of depression .
Conclusion: Basedonthe findings of this study, it can be concluded that integrative therapy can be applied along with current therapies and in use of narrative reminisce therapy, should be more couscous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Depression
  • older adult women
  • reminiscence therapy
  • integrative reminiscence
  • narrative reminiscence