رابطه ی صله ی رحم به پدر و مادر و خویشاوندان با کیفیت دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین صله‌ی رحم و دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال میXباشد.
روش: برای انجام تحقیق حاضر 120 دانشجوی رشته‌ی تحصیلی روانXشناسی و علوم تربیتی از دانشگاه تهران به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی از بین گروهXهای آموزشی دانشکده انتخاب شده، پرسشنامه ‌های سبک‌های دلبستگی به والدین، مقیاس دلبستگی بزرگسالان و مقیاس صله‌ی رحم به آنان داده شد تا تکمیل نمایند. برای تحلیل داد‌Xها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که مابین ابعاد چهارگانه‌ی صله‌ی رحم (ارائه صله‌ی رحم، دریافت صله‌ی رحم، کیفیت و کمیّت صله‌ی رحم) با سبک‌های دلبستگی به والدین و بزرگسالان همبستگی معناداری وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار و سبک‌های اجتنابی و اضطرابی (نسبت به والدین) همبستگی منفی با صله‌ی رحم نشان دادند. همچنین ابعاد صله‌ی رحم با سبک دلبستگی صمیمی و نزدیک افراد بزرگسال رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار داشته است. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بُعد کمّی صله‌ی رحم را می توان از دلبستگی قابل اتکاء نسبت به بزرگسالان پیش بینی نمود، داشتن رابطه‌ی نزدیک و صمیمی با بزرگسالان و شریک زندگی پیشXبینیXکننده‌ی مهمی برای بُعد کیفی صله‌ی رحم به شمار می‌رود. در بُعد دریافت صله‌ی رحم، داشتن رابطه‌ی نزدیک و صمیمی با افراد بزرگسال و شریک زندگی پیشXبینیXکننده‌ی معناداری بود.
نتیجه‌ گیری: کیفیت دلبستگی و شکلXگیری آن در طول زندگی در روند ارتباط با دیگران از جمله صله‌ ی رحم تأثیر معناداری میXگذارد.

عنوان مقاله [English]

The relation between Keen connectedness to parents and relatives with attachment to parents and adults

نویسندگان [English]

  • BAGHER GHOBARI BONAB 1
  • MAJID BAHREINIAN 2
1 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim:The aim of the present study was to study the relation between social connectedness, and quality attachment to parents and adults.
Method: In order to accomplish the stated goal, 120 college students were selected by means of random sampling. Adult Attachment Scale, Measure of Childhood Attachment to each Parent, and Scale of Keen Connectedness were given to participants to complete. In addition, Social Connectedness Self report Scale was completed by these students. Data were analyzed by using correlation coefficient, and multiple regression analysis.
Results: Data analysis showed a significant relationship between different domains of keen Connectedness (offering social support, receiving social support, quality of keen connectedness and support, as well as magnitude and quantity of support) and attachment to parents and adults. Secure attachment to parents was positively associated with keen connectedness, while anxious and avoidant attachments to parents were negatively associated with a keen connectedness. In addition, the domain of being comfortable in a close relationship in adult attachment scale was positively associated with a keen connectedness. Analysis of multiple regression indicated that magnitude of keen connectedness can be predicted by being at ease with intimate and close relationship. Having a close and intimate relationship with significant adults, and partner were also important predictors of qualitative dimension of keen connectedness. Moreover, receiving a social support from keens and members of family were explained by having a secure attachment and being easy with a close relationship.
Discussion: Quality of attachment is an important factor in predicting quality of keen relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Keen relationship
  • Receiving keen support
  • Offering supports to keens
  • Adult attachment