بررسی ملاکهای همسرگزینی و فرسودگی زناشویی به عنوان متغیّرهای پیش‌بین زوجین متقاضی طلاق و مایل به ادامه‌ی زندگی مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی و مشاوره دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

2 مشاور دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران

چکیده

زمینه هدف: با توجه به نقش مهم ملاک‌ های همسر گزینی در ایجاد فرسودگی زناشویی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ملاکهای همسرگزینی و فرسودگی زناشویی به عنوان متغیَرهای پیش بین زوجین متقاضی طلاق و مایل به ادامه زندگی مشترک صورت گرفت.
روش: طرح تحقیق همبستگی از نوع علی- مقایسه‌ا ی است. جامعه این تحقیق شامل تمام متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان لارستان در 6 ماه اول سال 1390 که بین 2 تا 6 سال از زندگی زناشویی آنها می‌گذشت و هم چنین زوجین مایل به ادامه زندگی مشترک که از لحاظ ویژگی‌های دموگرافیک (سطح تحصیلات، مدت ازدواج ، سن و...) که مشابه افراد متقاضی طلاق بودند می‌شد. نمونه مورد نظر شامل 30 زوج (30 نفر مرد و 30 نفر زن) متقاضی طلاق و 30 زوج (30 نفر مرد و 30 نفر زن) مایل به ادامه زندگی مشترک بودند که به صورت تصادفی ساده از میان جامعه تحقیق انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه ملاکهای همسر گزینی و پرسشنامه فرسودگی زناشویی بود.
یافته ‌ها: به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها، از آزمون آماری تحلیل تمیز استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که متغیّر فرسودگی زناشویی و ملاک محتوایی همسرگزینی قادرند به طور معناداری عضویت گروهی افراد به طبقه متقاضی طلاق و مایل به ادامه زندگی مشترک را پیش بینی کنند. همبستگی متعارف این متغیّرها در جداسازی گروه‌ها در تحلیل تمیز به روش همزمان برابر با 773/0و در تحلیل تمیز به روش گام به گام برابر با 756/0 است. سطح معنی داری تابع تمیز در این پژوهش 0.0001 P< است.
نتیجه‌ گ یری: یافته‌های این پژوهش، نقش ملاکهای همسر گزینی محتوایی وفرسودگی زناشویی را به عنوان متغیّرهای پیش بینی کننده احتمال طلاق در زوجین مورد تایید قرار داد و می‌تواند در تعیین راهبردهای مشاوره‌ای، بخصوص در امر مشاوره قبل از ازدواج مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Criteria of Spouse Selecting and Marital Burnout as Forwarded Variants in Couples Applicant for Divorce and Couples Desirous of Continuing the Marital Status

نویسندگان [English]

  • NASER YOUSEFI 1
  • MEHRNOOSH BAGHERYAN 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Consultation, Faculty of Literature and Human Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Consultant, Hazrat Zaynab Nursing Faculty, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: the purpose of this research was comparison relationship between criteria of spouse selection and marital burnout in divorce couple whit those desirous of marital continuation.
Methods: this research designed was kind of correlation research. Statistical population  was all divorce complainants in family court of Lar ,in 6 month of first in 1390, that passed 2 years to 6 years of their marital life and complainant desirous of marital continuation, the sample was 30 divorce complainant couple and 30 couple desirous of marital continuation which selected from population randomly. The questionnaires was couple burnout questionnaire (CBQ) and preference criteria of spouse selection inventory (PCSSI).
Results: In order for analyzing the data, statistical examination of differentiation was applied. The results of the analysis indicate that the variants like marital burnout and content criteria of spouse electing are able to meaningfully predicate the joining of people in one of the two groups which one of them is applicants of divorce and the other is those who tend to continue their marital status. The common corer relation of these variants in categorizing the groups in simultaneous differentiating analysis equals 0.773 and  in step by step differentiating analysis equals 0.756. The level of the meaningfulness of the differentiating function in this investigation is p<0.0001.
Conclusion: The results of this investigation admitted  the role of the content spouse selecting criteria  and marital burnout as variants of the predictors of the possibility of divorce in couples and can be influential in the determining of the counseling guides especially in counseling before marriage

کلیدواژه‌ها [English]

  • : criteria of spouse selection
  • Marital Burnout
  • divorce applicant couple
  • couple desirous of marital continuation