پیش بینی سرسختی خانواده توسط فراغت و انجام فرائض دینی در منزل با واسطه‌گری کیفیت ارتباط در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: با گسترش نگرانی‌ ها از آمار طلاق و گسست پیوندهای خانوادگی، مشاوران و متخصصان خانواده نیاز بیشتری به فهم عوامل مؤثر بر مفاهیمی همچون سرسختی خانواده احساس می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش‌بینی‌کنندگی فراغت خانواده و انجام فرائض دینی در منزل در سرسختی خانواده و همچنین نقش واسطه‌ای کیفیت ارتباط خانواده در روابط بین متغیرهای پیش‌بین و ملاک انجام گرفته ‌است.
روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. به همین منظور 125 نفر از ساکنین شهرستان کرمانشاه به روش نمونه‌گیری جامعه‌ی در دسترس برای تکمیل پرسشنامه‌ های فراغت خانواده ((FLAP و فعالیت‌های دینی در منزل(FAITHS) و کیفیت ارتباط (FCS) و سرسختی خانواده (FHI) انتخاب شدند. پس از گردآوری داده‌ها از همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون متوالی همزمان (روش بارون و کنی) برای آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق استفاده گردید.
یافته‌ ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که متغیرهای پیش‌بین توانستند به طور معناداری سرسختی خانواده را تبیین کرده و کیفیت ارتباط در خانواده  نیز در این میان نقشی واسطه‌ای را ایفا کند.
نتایج: می‌ توان چنین استنباط کرد که  التزام خانواده‌های ایرانی به فعالیتهای فراغتی و همچنین انجام دسته‌جمعی برخی فرائض دینی در منزل علاوه بر اینکه موجب افزایش کیفیت ارتباط در خانواده می‌شود، می‌تواند تا حدودی از گسستگی خانواده در هنگام رویارویی با سختی‌ها و چالش‌های فراروی جلوگیری کرده و پایداری و استقامت آنها را افزایش دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Family Hardiness by Family Leisure and Home Religious Rituals with the Mediating Role of Family Communication Quality

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD SAJAD SAYYEDI 1
  • FATEMEH BAGHHERIAN 2
1 Graduate Student, Family Counseling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this research was to study the predictive role of family leisure time and religious rituals at home regarding family hardiness, as well as the mediating role of family communication in relation with the predictors and criteria variables.  Material and Method: In order to examine the mediating role, 125 residents of Kermanshah participated in the study.  They were selected according to convenience sampling. Participants answered Family Hardiness Index (FHI), Family Communication Scale (FCS), Family Leisure Activity Profile (FLAP), and Faith Activities in the Home Scale (FAITHS). Results: Results of Pearson correlation and simultaneous regression analysis showed that predictive variables were able to explain significantly the quality of family relationship and family hardiness. Quality of family relationship also indicated its mediating role. Therefore, we can infer that leisure activities as well as collective religious rituals at home increase the quality of communication within the family, and consequently can help prevent family rupture when facing difficult situations and challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Hardiness؛ Family hardiness؛ Communication quality
  • Religious rituals at home