اثر بخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد مشاوره خانواد دانشجوی کارشناسی ه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش عوامل شناختی و الگوهای اسنادی در درک پویایی‌های تعاملات و روابط زناشویی، پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مداخلات بازآموزی اسنادی به شیوه‌ی گروهی در کاهش فرسودگی زناشویی و کاهش احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق می پردازد. روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی و با استفاده از گروه کنترل، اجرای پیش آزمون و پس آزمون می باشد. برای نمونه گیری ابتدا از بین زوجین متقاضی طلاق در شهرستان فلاورجان، تعداد 20 زوج به روش نمونه‌ گیری هدفمند انتخاب گردیده، سپس به شیوه گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. مقیاس‌ های فرسودگی زوجین و بی ثباتی ازدواج توسط همه شرکت کنندگان تکمیل شد. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه بازآموزی اسنادی گروهی شرکت کرد. درپایان، پس آزمون‌ها در هر دو گروه تکمیل و تفاضل پیش آزمون‌ها و پس آزمون‌ها بین دو گروه، توسط آزمون تحلیل واریانس چندمتغیّری  و تک متغیّری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات فرسودگی زوجین و بی ثباتی ازدواج در پس‌ آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون‌ها در گروه کنترل پایین‌تر است. نتیجه‌ گیری: یافته‌ های این پژوهش، اثربخشی بازآموزی اسنادی زوجین در کاهش فرسودگی زناشویی و کاهش احتمال وقوع طلاق را مورد تأیید قرار می دهد و می‌تواند در تعیین راهبردهای زوج درمانی نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Attribution-Retraining in Reducing Couple Burnout and Divorce Probability in Divorce-Seekig couples

نویسندگان [English]

  • MARZIA SHARIFI 1
  • SULIMAN KARASOULI 2
  • KIUMARS BESHLIDEH 3
1 Master of Science in Family Counseling, Graduate Student, Faculty of Education & Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Family Counseling, Faculty of Education & Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Considering the role of cognitive factors and attribution patterns in understanding of marital relationships, interactions and dynamics, the present study investigates the effectiveness of group attribution- retraining in reducing couple burnout and divorce probability in divorce seeking couples. Materials and Methods: The study is semi-experimental including control group, pre- and post- test.  20 divorce-seeking couples in Iran’s Flawerjan province were selected via purposive samplings and were randomly distributed into two groups of control and experimental.  All the participants completed Marital Instability Index (MII) and couple burnout questionnaire. Then, the experimental group was asked to participate in 8 sessions for attribution retraining. At the end, both groups completed post –tests and results between 2 groups were compared via running independent T- test and multivariate analysis. Results: The results showed that the mean of scores for both post-tests in the experimental group were significantly lower than that of the control group. Conclusion: The findings of this research confirmed the effectiveness of  attribution retraining in reducing divorce probability and  couple burnout and it could be effective for determining  marital- therapy strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital attributions
  • attribution retraining
  • couple burnout
  • divorce