مقایسه ی اثربخشی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانه ی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج،ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه‌ی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن (MBFT) و خانواده درمانی فراشناختی (MCFT) بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانه‌ی طلاق صورت گرفت.
روش: طرح این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه‌ی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای این منظور 66 مراجع متقاضی طلاق به مراکز مشاوره‌ای به طور تصادفی انتخاب شدند و به شیوه‌ی گمارش تصادفی به سه گروه 22 نفری تقسیم شدند. به وسیله ی پرسشنامه صمیمیت زوجین، ابتدا میزان کیفیت روابط زناشویی در این مراجعان اندازه‎گیری شد (پیش آزمون) و بعد از مداخله گروهی بر روی دو گروه آزمایشی در 8 جلسه، سرانجام پرسشنامه مجدداً اجرا شد (پس آزمون).
یافته‌ ها: داده های به دست آمده برای بررسی میزان تأثیر روش های درمانی تحلیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری بین مراجعان متقاضی طلاق گروه های آزمایش  و کنترل در متغیر وابسته یعنی کیفیت روابط زناشویی تفاوت معنا داری نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه اثربخشی خانواده درمانی MBFT و MCFT بر کیفیت روابط زناشویی تائید شد. همچنین اثر تقریبا یکسانی برای دو روش درمانی مورد استفاده یافت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Family Therapy and Meta-Cognitive Family Therapy for the Enhancement of Marital Quality among Divorce Seeking Clients

نویسندگان [English]

  • NASER YOOSEFI 1
  • AHMAD SOHRAB 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Consultation, Faculty of Literature and Human Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Consultation, Faculty of Literature and Human Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aimed to reveal  the effectiveness of Mindfulness-Based Family Therapy and Meta-Cognitive Family Therapy Methods for Improving the Marital Qualityamong Divorce Seeking Clients. Method: Sixty six clients were selected randomly from multi-site counseling centers. They were assigned, again randomly, to three groups of 22. They all filled a questionnaire (Golombok-Rust, 1998), measuring marital satisfaction. After an 8-session intervention on two groups, all three filled the questionnaire again. Results: The results showed a significant difference between intervention groups and the comparison one, with a relatively equal amount of change among the two family therapy methods employed here. Conclusion: The findings from this the current study showed a considerable and similar effect of mindfulness-based family therapy and meta-cognitive family therapy on the marital quality among divorce seeking clients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : ndfulness-Based Family Therapy
  • Meta-Cognitive Family Therapy
  • marital quality
  • Divorce Seeking Clients