اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران،تهران،ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران

4 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (عج الله)

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو رویکرد طرحواره‌درمانی و دلبستگی‌درمانی بر سبک‌های دلبستگی می‌باشد.
روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی بوده، که در آن از طرح‌ پیش ‌آزمون- پس آ زمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری کلیه دانشجویان در مرحله عقد دانشگاه کردستان بود، که برای ازدواج دانشجویی در واحد ازدواج دانشجویی دفتر نهاد رهبری آن دانشگاه ثبت‌نام کرده بودند. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس بود که ابتدا تمام آزمودنی‌ها (جامعه آماری) ابزارهای پژوهش را تکمیل نموده، از میان آن‌ها  تعداد 67 نفر از افرادی که نمره پایینی را درسبک های دلبستگی به دست آوردند، گزینش و سپس از این تعداد به طور تصادفی 45 نفر انتخاب شدند. این نمونه 45 نفری به صورت تصادفی در سه گروه پژوهش یعنی گروه‌های طرحواره‌درمانی، دلبستگی‌درمانی و کنترل هر کدام به تعداد 15 نفر گمارش شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن و شیور بود که هر سه گروه پس از تکمیل پیش  ‌آزمون و 10 جلسه درمانیِ انفرادی آن‌ها را تکمیل کردند. بعد از سه ماه و در مرحله‌ پی‌گیری، آزمودنی‌ ها ابزار پژوهش را مجدداً تکمیل نمودند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل واریانس یک راهه روی نمرات تفاضل بود.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در افزایش سبک دلبستگی ایمن، روش دلبستگی‌درمانی معنادار بوده است(002/0p≤). در کاهش سبک دلبستگی ناایمن، روش دلبستگی درمانی اثر معناداری داشته است (042/0p≤) اما در کاهش سبک دلبستگی دوسوگرا هیچ کدام از روش‌های درمانی تأثیر معناداری نداشته‌اند.
نتایج: روش دلبستگی درمانی در کاهش سبک نا ایمن و افزایش سبک ایمن، روشی مناسب است که در مشاوره زوج‌های جوان مؤثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Schema Therapy and Attachment Therapy on Attachment Styles in Contractually Engaged Students

نویسندگان [English]

  • AHMAD AMANI 1
  • BAGHER SANAIE ZAKER 2
  • ALI MOHAMMAD NAZARI 3
  • MAHDI NAMDARI PAJEMAN 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Consultation, Faculty of Literature & Humanities, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Professor, Consulting Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tarbiat Moalem University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Advisory Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran
4 Master of Science in Educational Research, Prophet Muhammad (AS), Tehran, Iran
چکیده [English]

hTe aim of the present study is to compare the schema-based and attachment therapeutic methods and to reveal their effects on “attachment styles” in students with contractual engagement marital status. Materials and Methods: The research was quasi-experimental with pretest-posttest design. The population included the students at the University of Kurdistan who registered in the marriage program organized by the Supreme Leader’s representative office at the University. 45 participants were recruited randomly from those who obtained low scores on a screening questionnaire (67 individuals).They were randomly assigned to three groups of Schema Therapy, Attachment Therapy, and Control - 15 participants for each. The research tool was Hazan and Shaver’s Adult Attachment Questionnaire (AAQ). Participants in each group took part in their related 10-session therapy with pre and post-tests as well as a 3-month follow-up. Data analysis method was one way ANOVA on difference scores. Results: The results showed that in increasing “secure” attachment style attachment therapy effectiveness was significant (p<0.002). In decreasing “insecure” attachment style, attachment therapy effectiveness was significant (p<0.042) but in decreasing “ambivalent” attachment style none of methods were significantly effective. Conclusion: Attachment therapy method in decreasing the “insecure” attachment style and increasing “secure” attachment style is suitable and it is effective in consulting young couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • therapy earlychema maladaptive schemas
  • attachment therapy
  • attachment styles