تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر کاهش تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

چکیده

مقدمه: تعارضات زناشویی نقش به سزایی در عدم موفقیت و ناپایداری کانون خانواده دارد. تحقیق حاضر درصدد بر آمده است تا تاثیر آموزش تیپ‌های شخصیت اینه گرم را بر کاهش تعارضات زناشویی مورد مطالعه قرار دهد.
 روش: طرح تحقیق از نوع شبه آزمایشی پیش- پس آزمون با گروه کنترل می باشد، بدین منظور 14 زوج با استفاده از نمونه های دسترس انتخاب شدند و به شیوه کاملا تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند و به آزمون تعارضات زناشویی قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. گروه آزمایش (7 زوج) به مدت پنج جلسه یک و نیم ساعته با تیپ شناسی اینه گرم آشنا شدند.
یافته‌ها: داده‌های پژوهش به کمک آزمون‌های t مستقل و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل آزمون t بر تفاضل نمرات پیش و پس آزمون و تحلیل کواریانس نشان داد، بین گروه آزمایش و کنترل در میزان کاهش تعارضات زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج: نتایج به دست آمده از یافته‌ها با تحقیقات پیشین هماهنگ است و هر کدام از نُه تیپ شخصیتی انیه گرم راهبردهای مقابله متفاوتی برای ارتباط با خود،‌ دیگران و محیط دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Enneagram Training on Decrease of Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • FIROUZEH SEPEHRIAN 1
  • HASAN GALAVANDEE 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Introduction: Marital conflict has an important role in unsuccessful and inconstancy of family foundation. The purpose of this study is to determine the efficacy of Enneagram training on marital conflict decrease. Method: The study is quasi-experimental with pre-post test. For this goal, 14 couples were chosen via available model and were randomly distributed into two groups of experimental and control. Then, the marital conflict questionnaire was distributed among the subjects. The experimental group was asked to participate in Enneagram class for 5 sessions of one 1.5 hours. Finding: Data analysis via t test and co-variance analysis indicated significant differences between the control group and the experimental group regarding decrease of marital conflict. Results: Results of the study accord to previous studies, in that each of the nine Enneagram types has different strategies for relationship with self, others and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital conflict
  • Personality type
  • Enneagram