اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

چکیده

 هدف: محققان حوزه‌های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره‌وری و مشارکت اجتماعی اشاره نموده‌اند و به ارائه‌ی انواع روشهای افزایش شادی پرداخته‌اند. این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی زنان و مردان متأهل شهر اصفهان پرداخته است.
روش: این پژوهش تجربی از نوع میدانی است. جامعه آماری این پژوهش زنان و مردان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره الفبای زندگی در بهار و تابستان سال 1389 بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 32 زن و مرد متأهل بودند که به روش نمونه‌گیری داوطلب با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. زنان و مردان متأهل گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه در هشت هفته تحت آموزش به شیوه‌ی کیفیت زندگی درمانی قرار گرفتند و بر روی گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. در پایان از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود.
یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها مبتنی بر آزمون تی برای گروه‌های مستقل نشان داد که تفاوت معنادار بین نمرات شادکامی گروه آزمایش و کنترل در مرحله‌ی پس‌آزمون وجود دارد. به این معنی که کیفیت زندگی درمانی بر شادکامی زنان و مردان متأهل مؤثر بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of quality of life therapy on happiness in wives in Esfahan

نویسندگان [English]

  • ZAHRA PADASH 1
  • & MARYAM AL-SADAT FATEHIZADEH 2
  • MOHAMADREZA ABEDY 3
1 Graduated Master, Family counseling University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Associate Professor, Department of Family Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Aim:The purpose of this study was evaluating the efficacy of training according to quality of life therapy style on happiness in wives of married men and women in the city of Isfahan. Method: This was a semi experimental research with pretest and post test with control group. Statistical population of this research included men and women who referred to Alefbay Zendegy counseling center in spring and summer of the year 1389. Research sample included 32 married men and women who were selected among available people and assigned in control and experimental groups. Married men and women of experimental group were trained according to quality of life therapy style and after 8 weeks both control and experimental group answered the post test. The measurement instrument was Oxford Happiness Questionnaire. Results: Data were analyzed with Covariance analysis through SPSS. The results showed that there were a significant difference between happiness scores in control and experimental groups. This means that quality of life therapy was effe

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness in wives
  • Quality of life therapy
  • happiness