بررسی رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیّت زندگی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ،کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان،ایران

2 استادیار مشاوره ی خانواده (مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)

3 استادیار اپیدمیولوژی (مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)

4 دکترای حرفه‌ای،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،ایران

چکیده

هدف: به لحاظ اهمیت و دامنه‌ی فراگیر کیفیت زندگی، عوامل موثر بر آن همواره بررسی شده است. در این میان، نقش خانواده و نحوه‌ی ارتباطات اعضای آن با یکدیگر در شکل‌گیری کیفیّت زندگی بسیار اساسی به نظر می‌رسد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر الگوهای ارتباط خانوادگی بر کیفیت زندگی نوجوانان انجام شد.
روش: این مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) است که در شهر زاهدن در سال89 انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، 439 نوجوان دبیرستانی است که با روش نمونه‌گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. جهت بررسی الگوی ارتباطی خانوادگی از ابزار تجدید‌‌‌نظر شده‌ی الگوی ارتباطات خانوادگی و جهت بررسی کیفیت زندگی از پرسشنامه‌ی استاندارد Kidscreen – 52 استفاده شد.
یافته‌ها‌: ‌‌یافته‌‌ها نشان داد که از نظر الگوهای ارتباط خانوادگی، الگوهای ارتباطی کثرت‌‌گرا و توافق‌‌کننده بیشترین فراوانی را در خانواده‌ها به خود اختصاص داده بودند. نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان بین متغیّرهای مستقل الگوهای ارتباط خانوادگی با ابعاد کیفیت زندگی در تمام ابعاد، به جز بین الگوی ارتباط خانوادگی و بعد پذیرش اجتماعی رابطه‌ی ‌معنی‌دار را نشان داد. الگوی ارتباط خانوادگی، قویترین پیش‌بینی کننده‌ی بعد رابطه‌ی خانوادگی (45/0= β) بود. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک طرفه، رابطه‌ی معنی‌داری را بین کیفیت زندگی نوجوانان با نوع الگوهای ارتباطی خانواده نشان داد (01/0>P).
نتایج: بر طبق نتایج، هر چه محیط خانواده شرایط گفتگوی راحت را بیشتر فراهم آورد، سلامت و زندگی غنی‌تر فرزندان را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Family Communication Patterns on Life Quality in Adolescents

نویسندگان [English]

  • FARIBA I SHAHRAKI SANAV 1
  • Ali Navidian 2
  • ALIREZA ANSARY MOGHADAM 3
  • MEHDI FARAJY SHOY 4
1 Graduate Student of Health Education, Student Research Committee of Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor of Family Counseling, Student Research Committee, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor of Epidemiology, Student Research Committee, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4 Ph.D., Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this paper was to study the influence of family communication patterns on quality of life in adolescents. Methods: The research is a Cross-Sectional study (descriptive-analytical) carried out in Zahedan. Statistical population consisted of 439 high-school students who participated in our investigations through arbitrary sampling method. Family communication pattern questionnaire - based on the revised version of family communication pattern (RFCP) test was used, and, standard KIDSCREEN-52 questionnaire was applied in order to analyze the quality of life. Result: Results indicated that, concerning family relation patterns, pluralistic (38, 7%) and then consensual (34, 6%) patterns assumed the largest abundance among the families. Results of enter multivariate regression analysis revealed that there is significant relationships between the independent variables of family relation patterns and all dimensions of life quality, except for the dimension of social acceptance. Also, ANOVA test showed that there is a significant relationship between adolescents’ life quality and family communication patterns (p<0/01). Conclusion: It can be generally concluded that the more family environment provides conditions for easy dialogue, the healthier and richer the children get

کلیدواژه‌ها [English]

  • family communication patterns
  • quality of life
  • Adolescent