بررسی رابطه ایدئولوژی‌های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: زندگی افراد متاهل متاثر از کیفیت زندگی آن ها است که شامل درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان می باشد.
روش: این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ایدئولوژی جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی کارکنان متاهل اداره‌های دولتی شهر شیراز بود. 250 کارمند متاهل (125 مرد و 125 زن) از بین کارکنان اداره‌های دولتی شهر شیراز با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های ایدئولوژی‌های نقش‌های جنسیتی بروگان و کاتنر،  نقش‌های زناشویی محقق ساخته، هوش هیجانی شاته و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. ویژگی‌های روانسنجی ابزارهای مورد استفاده همگی رضایت بخش بودند.
یافته ها: نتایج همبستگی‌های مثبت بین 23/0 تا 52/0 بین متغیرهای ایدئولوژی جنسیتی، نقش‌های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی را نشان داد. تحلیل رگرسیون هم نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین (ایدئولوژی های جنسیتی، نقش‌های زناشویی و هوش هیجانی) متغیر های نقش‌های زناشویی و هوش هیجانی پیش بینی کننده متغیر ملاک (کیفیت زندگی) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship of Gender Ideology, Marital Roles, Emotional Intelligence with Quality of Life in the Married Employees of Government Offices in Shiraz

نویسندگان [English]

  • GHOLAM REZA RAJABI 1
  • FARDIN GHORBANI 2
  • REZA KHOJASTEH MEHER 3
1 Counseling Department, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Master of Family Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
3 Counseling Department, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examine the relationship among gender ideologies, marital roles, emotional intelligence and quality of life among married employees in Shiraz offices. Method: 250 married employees (125 males and 125 females) from Shiraz public offices were selected randomly using the stratified sampling method, and completed Gender Roles Ideology, Marital Roles, Emotional Intelligence, and quality of life scales. The psychometric properties of used instruments were satisfactory. Findings: Results showed positive correlations of gender ideologies, marital roles, and emotional intelligence variables with quality of life of 0.32 to.052. The results of regression analysis using enter and stepwise also indicated that marital roles, and emotional intelligence can predict of variance life of quality (criterion variable), while the one other variable did not has any contribution in prediction of criterion variable. Discussion: In present study, we can infer that gender ideologies and emotional intelligence have not role in develop of life of quality, and marital roles alone has importance effect in individuals understanding of life situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al roles
  • marital quality
  • quality of life. gender ideol