همبستۀ جهت‌گیری آیینی و چشم‌داشت از پیوند زناشویی با امید به زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران.

چکیده

امید به زندگی یکی از سازه‌های پر جُستار در روانشناسی مثبت و دربرگیرنده ویژگی‎هایی است که ما را به جستجوی فردای بهتر وا‌می‌دارد. هنگامی امید در زندگی وجود داشته باشد، شادی و شادمانی در زندگی وجود خواهد داشت و کسانی که در زندگی به جهت اینکه از درون نیز برانگیخته می‌شوند، می‌تواند انتظارات خود را از زندگی نیز مورد کاوش و تبیین خود قرار دهند و انتظاراتی که از پیوند زناشویی دارند را به دست آورند. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستۀ جهت‌گیری آیینی و چشم‌داشت از پیوند زناشویی با امید به زندگی انجام شد. روش پژوهش از دید هدف، کاربردی و شیوه انجام دادن آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری دربرگیرنده همه دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 که شمار آنان 2250 نفر بودند که از میان آنان 328 نفر (106 پسر و 222 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه امید به زندگی(Snyder et al., 1991)، پرسشنامه‌ی جهت‌گیری آیینی آلپورت و راس(Allport & Ross,1967) و سنجه چشم‌داشت از پیوند زناشویی (Jones & Nelson, 1997) استفاده شد.. تحلیل داده‌ها از راه برآورد ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برآیندها حاکی از آن بود که جهت‌گیری آیینی ، چشم‌داشت از پیوند زناشویی، با امید به زندگی رابطه معنادار داشتند و امید به زندگی بر پایه این متغیرها قابل پیش‌بینی بود. می‌توان جهت‌گیری آیینی، چشم‌داشت از پیوند زناشویی، جزء عوامل زیربنایی مرتبط با امید به زندگی دانست. لذا  با توجه به تأثیر مهم امید به زندگی بر زندگی دانشجویان، پیشنهاد می‌گردد  که مسئولان، مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره دانشگاه  به عوامل مرتبط با امید به زندگی همچون جهت‌گیری آیینی، چشم‌داشت از پیوند زناشویی، توجه  بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation Between Religious Orientation and Expectation of Marriage with Life Expectancy

نویسندگان [English]

  • Hasan Amiri 1
  • Sadrieh Nadri 2
1 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Department of Counseling, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Life expectancy is one of the most controversial constructs in positive psychology and includes features that make us look for a better tomorrow. When there is hope in life, there will be joy and happiness in life, and those who are in life because they are awakened from within can also analyze their expectations of life and explain their psychological and inner expectations. They are getting married. This study aimed to investigate the relationship between religious orientation, the expectation of marriage, and life expectancy in students. The research method is descriptive in terms of purpose, and its implementation method is descriptive of the type of correlation. The statistical population included all students of Razi University of Kermanshah University of Social Sciences in the academic year of 1397-98, which was 2250 people, of which 328 people (106 boys and 222 girls) selected by stratified random sampling. The Life Hope Questionnaire (Snyder et al., 1991), the Allport and Ross Religious Orientation )Allport & Ross,1967(, and the Marriage Expectation Scale) Jones & Nelson, 1997( were used to collect data. Data analysis was performed by calculating correlation coefficients. And regression analysis were analyzed. The results showed that religious orientation, expectation of marriage, had a significant relationship with life expectancy and life expectancy based on these variables was predictable. Conclusion: Religious orientation, expectation of marriage can be considered as one of the underlying factors related to life expectancy. Therefore, considering the important impact of life expectancy on students' lives, it is recommended that officials, counselors and psychologists of university counseling centers pay more attention to factors related to life expectancy, such as religious orientation and expectation of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life expectancy
  • expectation of marriage
  • Religious orientation
  • Students