اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت، بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان‌شکن دارای خیانت سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران.

2 استادیار رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران.

3 دانشیار رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران .

چکیده

با گسترش فنّاوری و فضای مجازی، تسهیل ارتباط و خیانت زناشویی به یک خطر تهدیدکننده برای خانواده تبدیل‌شده است که می‌تواند رضایت زناشویی و هیجانات زوجین را با مشکل مواجه گرداند. هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر راهبردهای تنظیم ‌هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان‌شکن دارای خیانت سایبری. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره طلوع شهرستان هرسین در سال 1397 تشکیل دادند. از بین آنان 24 نفر به شیوه هدفمند، انتخاب و بعد از کنترل معیارهای ورود و خروج، به‌صورت تصادفی در 2 گروه 12 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. ابزارهای اندازه‌گیری عبارت بودند از مقیاس رضایت زناشویی هادسون‌(1992)‌و پرسشنامه تنظیم هیجانات گارنفسکی‌ و همکاران (2002).‌ جلسات مبتنی بر رویکرد‌ شفقت نیز طی‌12‌جلسه‌90 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش ارائه شد.به‌منظور بررسی فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل واریانس به شیوه اندازه‌گیری مکرر در نرم‌افزار spss استفاده شد.‌ یافته‌ها نشان داد هم در مرحله پس‌آزمون و هم در مرحله پیگیری‌ میان دو گروه به لحاظ رضایت زناشویی (84/11 و 06/27F=) و راهبرد‌های انطباقی (94/14 و 47/27F=) و غیر انطباقی (08/25 و 81/22F=) تنظیم ‌هیجان تفاوت وجود داشت‌(05/0p<)، همچنین اثر ثبات تأثیر در طول زمان و (11/9 و 22/10 و 75/7) همچنین تعامل زمان و اثر درمانی (32/6 و 08/25 و 12/19) نیز معنادار بود‌(05/0p<). نتایج حاکی از آن بود که مشاوره گروهی با رویکرد شفقت، راهبرد‌های تنظیم هیجان غیر انطباقی را کاهش و راهبرد‌های انطباقی و همچنین رضایت زناشویی زنان را افزایش داد. ‌لذا از این رویکرد می‌توان در بهبود شاخص‌های روان‌شناختی زنان درگیر در خیانت زناشویی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of compassion focused group counseling on emotion regulation strategies and marital satisfaction of betrayal women with cyber infidelity

نویسندگان [English]

  • Mohsen Babaei 1
  • Abdolrahim Kasaii 2
  • Kiyanush Zahrakar 3
  • Esmail Asadpor 2
1 PhD in counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Alborz, Iran.
2 PhD. counseling, Assictant Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Alborz, Iran.
3 PhD. Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Alborz, Iran.
چکیده [English]

With the extension of technology and cyberspace, facilitating communication and marital infidelity has become a threat to the family, which can make difficulties in marital satisfaction and couples' emotions. The purpose of this study was to determine the effectiveness of compassion focused group‌ counseling on emotion regulation strategies and marital satisfaction of betrayal women with cyber infidelity. The research method was Semi-experimental, with pre-test, post-test, and follow-up and control group. The study population was all married women referred to "Tolou" Consulting Center in Harsin city in 2018 year, which Twenty-four of them were selected in a purposeful way after controlling the entrance and exit criteria, and randomly assigned to two 12-member experimental and control group. The research tools in this study were Hudson's (1992) marital satisfaction scale and Granefski et al (2002) emotion ‌regulation strategies. Also compassion focused session, presented to the experimental group in 90 minutes 12 sessions. To investigate the research hypotheses, the descriptive statistic and repeated measures analysis of variance in spss software used. findings showed that significant differences between‌ two group in terms of marital satisfaction(F=11.84, 27.06) and adaptive(F=14.94,27.47) and non-adaptive(F=25.08,22.81) strategies for emotion regulation in posttest and follow-up, also the effect of stability over time (9.11,10.22,7.75) as well as interaction between time and therapeutic effect(6.32,25.08,19.12) was significant (p<0.05).The results indicate that compassion focused group counseling reduces non-adaptive emotional self-regulation strategies, and also increased adaptive strategies and marital satisfaction of women. Therefore, this approach can be used to improve the psychological characteristics of women involved in marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compassion focused group counseling
  • emotion regulation strategies
  • marital satisfaction
  • betrayed women
  • cyber‌ infidelity
برگ، رابرت؛ گری، لندرث و کوین، فال. (2006). مشاوره گروهی (مفاهیم و روش‌ها). ترجمه زهرا کار،‌کیانوش؛ پرنیان خوی، فرشته و کهلویی، زهرا (1392). تهران: نشر ارسباران. [link].  
 ترکان، هاجر و مولوی، حسین. (1388). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص رضایت زناشویی. مجله روانشناسی، 13(1)، 3-19 [link].
ثنایی ذاکر، باقر؛ علاقبند، ستیلا؛ فلاحتی، شهره و هومن، عباس. (1391). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.[link].
 جباری، زهرا؛ هاشمی، حسن و حقایق، سید عباس. (1391). در تحقیقی با عنوان بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار. مجلهتحقیقاتنظامسلامت، 7 (8)، 1342-1348[link].
حسنی، جعفر (1389). خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان. مجله روان شناسی بالینی، 3 (2)، 73-83. [link].
خبر‌گزاری مهر. (1395). آمار کاربران اینستاگرام و تلگرام/ چرا شبکه‌های بومی محبوب نیستند. چهارشنبه 17 آذرماه. شناسه خبر: 3842782. [link].
سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی رضا و شریفیان، محمدحسین. (1391). رابطه‌ی شفقت خود، ارزش خودتنظیم هیجانات خودآگاه. فصل‌نامه علمی پژوهشی در سلامت روان‌شناختی، 6 (4)، 9-1[link].
مک کی، متیو؛ پالگ، کیم و فینینگ، پاتریک (1995). مهارت‌های زندگی زناشویی. ترجمه شهرام محمدخانی و قدرت عابدی (1394). تهران: انتشارات ورای دانش [link].
معتمدی، هادی. (1386). اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ایران. مجله رفاه اجتماعی، 16(24)،327-348.[link].
منجزی، فرزانه؛ شفیع آبادی، عبدالله و سودانی، منصور (1391). بررسی اثر ارتباط اسلامی و نگرش‌های مذهبی بر بهبود رضایت زناشویی. تحقیقاتعلومرفتاری، 10 (22)، 30-37[link].
نوربالا، فاطمه؛ برجعلی، احمد و نوربالا، احمدعلی. (1392). اثر تعامل «شفقت به خود» و نشخوار فکری بیماران افسرده در درمان متبنی بر شفقت. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی، 104 (20)، 77-84.[link].
هنرپروران، نازنین. (1395). اثربخشی رویکرد تلفیقی ایماگو تراپی و رابطه با ابژه بر کنترل عواطف زوجین خیانت‌کار. فصلنامه روش‌هاومدل‌هایروان‌شناختی، 8 (27)، 15-28.[link].
 
Aviram, I., & Amichai, H. Y. (2005). Online infidelity: Aspects of dyadic satisfaction, self-disclosure, and narcissism. Journal of Computer-Mediated Communication, 26(7), 251-261.  [link]
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: ‌A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 66(16), 217- 237.  [link]
Akin, A. (2010). Self-compassion and Loneliness, International online. Journal of Educational Science, 16(4), 702-718.  [link]
 Costa, J. & Pinto-Gouveia, J. (2011). Acceptance of pain, self-compassion and psychopathology: Using the chronic pain acceptance questionnaire to identify patients’ subgroups. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18(6), 292-302.  [link]
Cooper, A. (2004). Online sexual activity in the new millennium. Contemporary Sexuality, 32(8), 187-193. [link]
Dunbar, R. M., & Machin, A. J. (2014). Sex differences in relationship conflict and reconciliation. Journal of Evolutionary Psychology,16(4), 109-133. [link]
Dahlin, M., Joneborg, N., & Runeson, B. (2005). Stress and depression among medical students: A cross-sectional study. Medical Education,24(6), 594-604. [link]
Filipovic, S., Vukosavljevic-Gvozden, T., & Opacic, G. (2015). Irrational Beliefs, Dysfunctional Emotions, and Marital Adjustment: A Structural Model. Journal of Family Issues, 28(7), 1– 18. [link]
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: Taking stock and moving forward. Emotion, 12(3), 359–365. [link]
Goldenberg, A., Halperin, A., van Zomeren, M. & Gross, J. J. (2016). The Process Model of Group-Based Emotion: Integrating Intergroup Emotion and Emotion Regulation Perspectives.Personality and Social Psychology Review,36(9), 118-141. [link]
Granefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderorp: Datec. [link]
Gilbert, P., & Irons, C. (2005). Focused therapies and compassionate mind training for shame and self-attacking. In P. Gilbert (Ed.), Compassion: Conceptualizations, research and use in psychotherapy. London, UK: Routledge. [link]
Greenberg, J., Datta, T., Shapero, B. G., Sevinc, G., Mischoulon, D., & Lazar, S. W. (2018). Compassionate hearts protect against wandering minds: Self-compassion moderates the effect of mind-wandering on depression. Spirituality in Clinical Practice, 5(3), 155-169. [link]
Gilbert, P. (2014). The compassionate mind. London: Constable. [link]
Jones, D.N., Dickey, E.D., Figueredo, A. J., Jacobs, W.J. (2007). Relations among individual differences in reproductive strategies, sexual attractiveness, affective and punitive intentions, and imagined sexual or emotional infidelity. Evolutionary Psychology, 22(6),387- 410. [link]
Jiang, H., Wang, L., Zhang, Q., Liu, D.X., Ding, J., Lei, Z., Lu, Q., & Pan, F. (2015). Family functioning, marital satisfaction and social support in hemodialysis patients and their spouses. Stress Health, 32(8), 166-174. [link]
Knight, A. (2010). Gender differences in defining infidelity. A Thesis Presented. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts. [link]

 

Leaviss, J, Uttley, L. (2015). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: an early systematic review. Psychological  Medicine,45(12), 927-945.

 

Li, A., Robustelli, N.L., Whisman, M. A. (2015). Marital adjustment and psychological distress in Japan. Journal of Social and Personal Relationships, 22(7), 1-12. [link]
MacBeth, A., & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology Review,36(9), 545-552. [link]
Massah, O., Sohrabi, F., A’azami, Y., Doostian, Y., Farhoudian,A., & Daneshmand, R. (2016). Effectiveness of Gross model-based emotion regulation strategies training on anger reduction in drug-dependent individuals and its sustainability in follow-up. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 25(5), 243- 247. [link]
Maheu, M. M., & Subotnik, R. B. (2010). Infidelity on the Internet. Naperville, IL: Sourcebooks. [link]
Martini, T.S., & Busseri, M. A. (2010). Emotion regulation strategies and goals as predictors of older mothers’ and adult daughters’ helping-related subjective well-being. Psychology and Aging, 13(3), 48-59. [link]
Neff, K. (2011). “Self compassion”. New York, NY: Morrow. [link]
Neff, K. D., & Pommier, E. (2012). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing mediators. Selfand Identity. [link]
Papp, L.M., Kouros, C.D., Cummings, E. M. (2010). Emotions in marital conflict interactions: Empathic accuracy, assumed similarity, and the moderating context of depressive symptoms. Journal of Social and Personal, 27(6), 367–387. [link]
Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. Aggression and Violent Behavior, 17(5), 72–82. [link]
Schuppert, H.M., Timmerman, M. E., Bloo.J., van Gemert, T.G., Wiersema, H.M., Minderaa, R.B., Emmelkamp, P.M., & Nauta, M. H. (2016). Emotion regulation training for adolescents with borderline personality disorder traits: a randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent, 51(14), 1314-1323. [link]
Shaye, A. (2010). Infidelity in dating relationships: Do big five personality traits and gender influence infidelity?.Lliant International University, California School of Professional Psychology, Los Angeles.  [link].
Szasz, P. L., Szentagotai, A. & Hofmann, S. G. (2011). The effect of emotion regulation strategies on anger. Journal of Behaviour Research and Therapy, 49(14), 114-119.  [link]
Wei, M., Liao, K., Ku, T., & Shaffer, P. A. (2011). Attachment, self-compassion, empathy, and subjective well-being among college students and community adults. Journal of Personality, 79(21), 191-221.  [link]
 
References (In Persian)
Berg, R., Gari, L.& kivin, F. (2006). Group counseling. Translated by kianoosh zahrakar, freshteh parniyan & Zahra kohlooi. Tehran: arasbaran pub. [link]
Honarparvaran, N. (2016). The Effectiveness of the Integrated Approach of Imago Relationship therapy with Objective Relationship to Control the Affections of Treacherous Couples. Quarterly Journal of Psychological Methods and Models, 8 (27), 15-28. [link]
Hasani, J. (2010). Evaluating psychometric properties of emotion regulation questionnaire. Clinical psychology, 2(3), 73-83. [link]
Gabari, Z., hashemi H., & haghayegh, A. (2012). Evaluating effectiveness of stress management in cognitive behavioral way on stress, anxiety and depression of pregnant women. Welbing researches, 7(8), 1342-1348. [link]
Mac ki, M., palg, K., fining, P. (2016). Marital life skills translated by shahran mohamad khani & ghodrat abedi. Tehran: varaye danesh [link].
Manjazi, F. shafiabadi, A & sodani, M. (2011). Religious thought and marital satisfaction. Behavioral science, 10(22), 30-37. [link]
Motamedi, Hadi (2007). Prioritizing Iran's Social Hazards and Issues. Social welfare magazine, 6 (24), 327-348. [link]
 Mehr press. (2017). Operators of telegram and instagram, why internal medias dose not popular. Thursday, 17 septamber: 3842782. [link]
Norbala, F., borjali, A. & norbala, A. (2013). The effect of self compassion and pasient with depression in cpmpassion therapy. Journal of medicine science, 20 (104), 77-84 [link]
Saidi, Z., ghorbani, N., sarafraz, M. & sharifian, M. (2012). The relationship between self compassion, self value, and aware self regulation. Journal of psychological wellbeing research, 6(4), 1-9. [link]
Shafiabadi, A. (2013). Group prosses and group counselling. Tehran: roshd pub.
Sanaei zaker, B., alagheband, S., falahati, SH. & hooman, A. (2012). Family and marriage scales. Tehran: besat pub.  [link]
Torkan, H. & molavi, H. (2009). Evaluating psychometric properties of marital saticfaction index. psychology journal, 3(1), 3-19.  [link]