مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه بهبود کیفیت زندگی به‌عنوان مفهوم تازه‌تری از سلامتی مطرح‌شده است که به جنبه‌های روان‌شناختی، اجتماعی، عملکردی و جسمی مربوط می‌شود. یکی از رویدادهای برجسته زندگی خانوادگی تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندان است. چراکه این تصمیم بر سبک زندگی و از آن مهم‌تر کیفیت زندگی خانوار مؤثر است. پژوهش حاضر باهدف مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی انجام شده است. با توجه به موضوع پژوهش، به‌منظور آزمون فرضیه از روش همبستگی استفاده شد. جامعه موردپژوهش زوجین تک‌فرزند و نیز با بیش از دو فرزند منطقه هفت شهر تهران بود. در این پژوهش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و در دسترس با حداکثر تنوع انجام شد؛ به‌طوری‌که زوجین تک‌فرزند و زوجین با بیش از دو فرزند سنین، سطوح تحصیلی و طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری روش تصادفی ساده است. در پژوهش ما نیز 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سؤالیSF-36) ) مشهورترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای سنجش کیفیت زندگی است که در این پژوهش از آن استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که میان کارکرد جسمی، بهزیستی هیجانی، سلامت عمومی و کارکرد اجتماعی با تعداد فرزندان برای هر دو گروه رابطه برقرار است. نتایج پژوهش ما نشان داد که میان کارکرد جسمی و تعداد فرزندان رابطه وجود دارد و البته این رابطه هم در میان زوجین تک‌فرزند و هم زوجین با بیش از چند فرزند برقرار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of quality of life of single-parent couples with couples with more than two children in families living in Tehran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi 1
  • Milad Saeidi 2
  • Somayeh Kazemian 1
1 Assistant Professor, Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 MA in Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, improving the quality of life has emerged as a new concept of health that addresses the scientific aspects of the psychological, social, functional, and physical aspects. One of the important events of family life is the decision on the number of children. Because this decision affects the lifestyle and, more importantly, the quality of family life. This study aimed to comparison of quality of life of single-parent couples with couples with more than two children. Regarding the subject of the research, in order to test the hypothesis, the correlation method is used. The study population was single-parent couples and more than two children in Tehran's 7th district. In this research, sampling was done with maximum diversity, so that single-parent couples and couples with more than two children of ages, educational levels and different economic and social classes were selected. Sampling method is a random method. In our research, 300 were selected as samples. The Quality of Life Questionnaire (SF-36) is the most popular and used tool for assessing quality of life. It was also used in this study. The results of the test showed that there is a relationship between physical function, emotional well-being, general health and social function with the number of children for both groups. The results of our research showed that there is a relationship between physical function and the number of children, and this relationship has been established between single-parent couples and couples with more than a few children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • single-parent couples
  • couples with more than two children