اثر‌بخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش دربارۀ ازدواج، تاب آوری و انتظار از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاوره،محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 عضو هیات علمی-دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت بر نگرش به ازدواج، تاب­آوری، انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بودند که در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه­ای مشغول به تحصیل بودند. آزمودنی­ها به تعداد ۳۰ نفر بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی از میان دانشجویانی که متقاضی شرکت در این دوره­ بودند انتخاب گردیده و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش در ۶ جلسه ۶۰ دقیقه­ای آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده­ها با استفاده از مقیاس­های روان‌سنجی نگرش به ازدواج براتن و روزن (1998)، تاب­آوری کانر و دیویدسون (1991-1979) و انتظار از ازدواج جونز و نلسون (1997) گرد­آوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها در بخش آمار توصیفی از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. برآیندهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد آموزش پیش از ازدواج بر نگرش به ازدواج (003/0p=، 862/10F=)، تاب­آوری (001/0p<، 718/249F= ) و انتظار از ازدواج (001/0p<، 892/43F= ) مؤثر بود؛ بنابراین می­توان گفت که استفاده از این آموزش پیش از ازدواج بر روی نگرش درباره به ازدواج، تاب­­آوری و انتظارات ازدواج مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of premarriage educations on attitude toward marriage, resilience and marriage

نویسندگان [English]

  • masoud rezazadeh 1
  • Esmaeil Sadri Damirchi 2
  • Hossein ghamarikivi 3
1 COUNSELINGtMOHAGHEG ARDEBILItARDEBIL
2 Assistant Professor- University of Mohaghegh Ardabili
3 professor- university of mohaghegh ardebili
چکیده [English]

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of and premarital education on attitude toward marriage, resilience, and marriage expectation in students of Tabriz University of Medical Sciences. Research method: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population was students of Tabriz University of Medical Sciences who were undergoing undergraduate and doctoral programs. The subjects were 30 people who were selected by random sampling among the students who were applying for these courses and The experimental and control groups were assigned to two groups of 15 pepole.The experimental group participated in six 60-minute pre-marriage and education sessions according to Angle and Wright method, and the control group did not receive any training. The data was collected using the psychometric scales of Bratan & Rosen's Marriage Attitude (1998), the resilience of Connor and Davidson (2003) and the marriage expectation of Jones and Nelson. To analyze the data in descriptive statistics (frequency distribution, mean and standard deviation) and inferential statistics, t-test and covariance analysis were used. Finding: Multivariate analysis of covariance analysis showed that premarital education is effective on marital attitude (p=0/003, F=10/862), resilience (p<0/001, F=249/718) and marriage expectation (p<0/001, F=43/892). Conclusion: Therefore, it can be said that the use of this method of premarital education and counseling on the attitude toward marriage, resilience and marriage expectation has been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : education Counseling pre marriage
  • attitude toward marriage
  • Resilience
  • marriage expectation
منابع
سیاح، سرورالسادات؛ کوچک انتظار، رویا؛ حسنی، فریبا. (1396) بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس نگرش به ازدواج. جهاد دانشگاهی، 4(21)، 108-93. [link]
صادقی، مسعود؛ قدم پور، عزت اله و اسماعیلی، افسانه. (1395). بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تاب‌آوری مادران دارای کودکان اختلال طیف اتیسم. فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های مشاوره. ۱۵ (۶۰): ۸۴-۹۹
کاوه، منیژه. (1395). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تاب‌آوری در همسران شاهد استان چهارمحال و بختیاری، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، ۶ (۱۳)، 53-33. [link]
کیانی، دهکردی منصوره؛ رفیعی، حسن؛ سمیعی، مرسده؛ کریملو، مسعود؛ دولتشاهی، بهروزو بینازاده، محمد. (1384). تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران مردان وابسته و غیر وابسته به مواد. 2(8)، 36-31. [link]
محمدی، مسعود؛ جزایری، علیرضا؛ رفیعی، امیرحسن؛ جوکار، بهرام  و پورشهباز، عباس. (1385). بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر. 1(2)، 224-203. [link]
 
 
Armenia, A., & Troia, B. (2017). Evolving opinions: Evidence on marriage equality attitudes from panel data. Social Science Quarterly, 98(1), 185-195. [link]
Barr, A. B., & Simons, R. L. (2012). Marriage expectations among African American couples in early adulthood: A dyadic analysis. Journal of Marriage and Family, 74(4), 726-742. [link]
Carlton, B. S., Goebert, D. A., Miyamoto, R. H., Andrade, N. N., Hishinuma, E. S., Makini Jr, G. K., Else, I. R. (2006). Resilience, family adversity and well-being among Hawaiian and non-Hawaiian adolescents. International Journal of Social Psychiatry, 52(4), 291-308. [link]
Dillon, H. N. (2005). Family Violence and Divorce: Effects on Marriage Expectations. [link]
Downey, G., Freitas, A. L., Michaelis, B., & Khouri, H. (1998). The self-fulfilling prophecy in close relationships: Rejection sensitivity and rejection by romantic partners. Journal of personality and social psychology, 75(2), 545. [link]
Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological science, 13(2), 172-175. [link]
Williamson, H. C., Hammett, J. F., Ross, J. M., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2018). Premarital education and later relationship help-seeking. Journal of Family Psychology, 32(2), 276.‏ [link]
Hawkins, A. J. (2018). Shifting the relationship education field to prioritize youth relationship education. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(3), 165-180. [link]
Huber, C. H., Navarro, R. L., Womble, M. W., & Mumme, F. L. (2010). Family resilience and midlife marital satisfaction. The Family Journal, 18(2), 136-145. [link]
Jones, G. D., & Nelson, E. S. (1997). Expectations of marriage among college students from intact and non-intact homes. Journal of Divorce & Remarriage, 26(1-2), 171-189. [link]
Markman, H. J., Floyd, F. J., Stanley, S. M., & Storaasli, R. D. (1988). Prevention of marital distress: A longitudinal investigation. Journal of consulting and clinical psychology, 56(2), 210. [link]
Neff, L. A., & Broady, E. F. (2011). Stress resilience in early marriage: Can practice make perfect? Journal of personality and social psychology, 101(5), 1050. [link]
Pashib, M., SeyyedMoharrami, I., & Tatari, M. (2017). The effect of premarital Counseling on marriage expectation among students of university of Medical Sciences. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 4(4), 10-15. [link]
Qian, Z., & Lichter, D. T. (2018). Marriage markets and assortative mating in first marriages and remarriages in the USA Les marchés du mariage et l’homogamie sociale dans les premiers mariages et les remariages aux Etats Unis. Marriage. [link]
Reivich, K., & Shatté, A. (2002). The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles: Broadway Books. [link]
SSegrin, C., & Nabi, R. L. (2002). Does television viewing cultivate unrealistic expectations about marriage? Journal of Communication, 52(2), 247-263. [link]
Sharp, E. A., & Ganong, L. H. (2000). Raising awareness about marital expectations: Are unrealistic beliefs changed by integrative teaching? Family Relations, 49. (1), 71-76. [link]
Silliman, B., & Schumm, W. R. (2004). Adolescents' perceptions of marriage and premarital couples education. Family Relations, 53(5), 513-520. [link]
Steinberg, S. J., Davila, J., & Fincham, F. (2006). Adolescent marital expectations and romantic experiences: Associations with perceptions about parental conflict and adolescent attachment security. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 314-329. [link]
Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P., & Lynn, P. A. (2001). Fundamentals of nursing: The art and science of nursing care: Lippincott Philadelphia. [link]
Van Epp, M. C., Futris, T. G., Van Epp, J. C., & Campbell, K. (2008). The impact of the PICK a partner relationship education program on single army soldiers. Family and Consumer Sciences Research Journal, 36(4), 328-349. [link]
Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood: Cornell University Press. [link]
Reference (In Persian)
Jamshidiannayini Y, Y. F., Ghaderi Z. (2015). The effectiveness of premarital skills training on the personal growth of the single girls. Counseling Culture and Psychotherapy, 6(23), 121-138. [link]
KAVEH, M. (2016). A Review of the Relationship between Attachment to God Style with Endurance of Martyrs' Wives in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Cultural protection, 13(6), 33-53. [link]
Kaveh firouz Z, Sarem. A. (2017). Effect of Lifestyle Factors on Single Girls’ Attitude toward Marriage: A Study on Female Employees of Shiraz Medical School. jspi, 8(1), 73-95. [link]
KIANI, D. M., RAFIEI, H., SAMIEI, M., KARIMLOU, M., DOULATSHAHI, B., & BINA, Z. M. (2005). RESILIENCY AGAINST SUBSTANCE DEPENDENCY IN THE MALE OFFSPRING OF DEPENDENT AND NON-DEPENDENT FATHERS. [link]
Mohammadi, M. (2006). Effective factors on resiliency in individuals at risk for substance abuse. Tehran, Iran: University of Welfare and Rehabilitation. [link]
Nilforooshan, P., Abedi, A., Ahmadi, A., & Navidian, A. (2011). Studying the factor structure, reliability, and validity of the Marriage Expectation Scale (MES). International Journal of Behavioral Sciences, 5(1), 11-19. [link]
sadeghi M, g. E., esmaeili A. (2017). The effect of healthy family model training on resiliency mothers of children with outism spectrum disorder. journal of counseling research, 15(60), 84-99. [link]
Salimavi Khoshab A, L. M., Moradi M, Dehghanizadeh MH. (2012). Investigation The Meditational Role Of Spirituality And Religiousness Between Five Factor Personality And Resiliency. Journal of Personality & Individual Differences, 1(2), 94-115. [link]
Sayah S O, K. E. R., Hasani F. (2018). Evaluate StudiPsychometric properties of Marital Attitude Scale. frooyesh, 6(4), 93-108. [link]
Sayyah SS, K. R., Hasani F. (2018). Psychometric properties of Marital Attitude Scale. Growth of Psychology, 4(21). [link]