اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اسنادهای ارتباطی دختران بازمانده از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون. فارس، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون

3 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

4 عقیق، عراقی؛ دانشجوی ترم آخرکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد بین الملل کیش

چکیده

اسناد تعبیرهایی است که افراد برای رویدادها دارند و بخش برجسته‌ای از تجربه ذهنی فرد از رویدادها هستند. اسناد نه‌تنها روی احساس افراد درباره پیوندشان تأثیر می­گذارد، بلکه رفتارشان را هم تحت تأثیر قرار می­دهد. لذا با توجه به این تعبیر و اسناد‏ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اسنادهای ارتباطی دختران بازمانده از ازدواج انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همۀ دختران بازمانده از ازدواج شهر کازرون در سال ۱۳۹۶ با تعداد 363 نفر بود. نمونه این پژوهش شامل ۳۰  نفر از دختران بازمانده از ازدواج شهر کازرون بود که نمونه­گیری از آنان به روش نمونه­گیری در دسترس انجام شد. برای جمع‏آوری داده‌ها از پرسشنامه فینچام و برادبوری (۱۹۹۲)، استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با به‌کارگیری نرم‌افزار اس پی اس اس-23 و آزمون تحلیل کوواریانس (آنکووا) انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اسنادهای ارتباطی تائید گردید. بدین ترتیب که درمان پذیرش و تعهد موجب کاهش اسنادهای ناکارآمد شده است. ازاین‌رو مطابق یافته‌های این پژوهش مداخله پذیرش و تعهد به دختران بازمانده از ازدواج توانسته است اسنادهای آنان را در مورد ارتباطات بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment therapy on relational attributions of unmarried women

نویسندگان [English]

  • Moslem Abbasi 1
  • Fateme Askarpoor 2
  • faride golizahe 3
  • Aghigh Eraghi 4
1 PhD. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature & Human Sciences, Salman Farsi University, Kazerun, Iran
2 M.A. general psychology. Department of General Psychology, Farsi University, Kazerun
3 M.A. Counseling and Guidance
4 student M.A. in clinical psychology. Department of General Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, Azad university
چکیده [English]

Attributions are interpretations that people have for events and are an important part of the individual's mental experience of events. Attributions not only affect people's feelings about their relationships, but also affect their behavior. Therefore, according to this interpretation and attributions, the present study aimed to evaluate the efficacy of acceptance and commitment therapy on the communication attributes of married women. The research method was semi-experimental with pre-test post-test with control group. The statistical population of this study included all unmarried wome, number of 363 in the city of Kazerun in 2017. The sample consisted of 30 unmarried women in the city of Kazerun. Sampling was done using available sampling method. Fincham and Bradbury Questionnaire (1992) was used to collect information. The collected data were analyzed by using covariance analysis (ANCOVA) in SPSS-23 software. The results of univariate analysis of covariance showed that the efficacy of acceptance and commitment therapy on the communication attributes was confirmed. The acceptance and commitment therapy reduces the causal and responsible attribute. According to the findings of this study, the acceptance and commitment therapy to unmarried women can improve their Relational Attributions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment
  • communication attributes
  • unmarried women
ایزدی، راضیه؛ طاهر نشاط دوست، حمید؛ عسگری، کریم و عابدی، محمدرضا (1393). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 12(1)، 33-19[link
حسینایی، علی؛ احدی، حسن؛ فتی، لادن؛  حیدری، علیرضا و مظاهری، محمد مهدی (1392). اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی. مجله‏ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(2)،120-109. [link]
دلاور، علی (1396). روش تحقیق در روان‏شناسی و علوم تربیتی. نشر ویرایش. [link]
ذوالفقاری، محمد (1387). تأثیر طرحواره درمانی بر اسنادهای زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. [link]
سالاری، سمانه (1394). بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برفرآیندهای خودشناسی، ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و سلامت روان معلمین زن مطلقه شهرستان پیشوا. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود. [link]
سبوحی، راحله؛ فاتحی‏زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد و اعتمادی، عذرا (1394). تأثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مراجعه‏کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 2(1)، 53-42. [link]
عباسی، مسلم؛ خزان، کاظم؛ پیرانی، ذبیح و قاسمی جوبنه، رضا (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارکردهای شناختی در زنان جانباز. مجله طب جانباز، 8(4)، 208-203. [link]
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ بگیان کوله مرز، محمد جواد و بختی، مجتبی (1393). مقایسه اثربخشی  دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح واره­های ناسازگار اولیه در مراجعین متقاضی طلاق. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 4 (1)، 28-1. [link]
 
References
Baucom, D. H. (1987). Attribution in distressed relation: How can we explain them? In S. Duck & D. Perlman (Eds.). Heterosexual relation, marriage, divorce London: Sage, 177-206. [link]
Bradbury, T. N. & Fincham, F. D. (1992). Attributions and behavior in marital interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 63(4), 613-628. [link]
 Fiorillo, D. McLean, C. Pistorello, J. Hayes, S. C. &  Follette, W. M. (2017). Evaluation of a web-based acceptance and commitment therapy program for women with trauma-related problems: A pilot study. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(1), 104-113. [link]
 Frank, D. Fincham, F. Paleari, G. & Regalia, C. (2002). Forgiveness in marriage: the role of relationship quality, attributions, and empathy. Personal Relationships, 9, 27-37. [link]
Greenberg, L. & Goldman, R. (2007). Integrating love and power in emotion-                   focused couple therapy. European Psychotherapy, 7 (1), 117-135. [link]
Hawke, L. D. Provencher, M. D. & Parikh, S. V. (2013). Schema therapy for bipolar disorder: a conceptual model and future directions. Journal of Affect Disord, 148(1), 118–122. [link ]
Hayes S. Lillis S. (2012). Acceptance and commitment therapy. American                 psychological association publication. [link]
Hayes, S. C. Strosahl, K. D. & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. 3rd. New York, NY: Guilford. 165-171. [link]
Hayes, S. C. Strosahl, K. D. (2010). A practical guide to acceptanceand importance of being flexible: The ability to enhance and suppress emotional structure and function. Current Directions in Psychological Science, 9, 102-105. [link]
Hayes, S. C. Strosahl, K. D. Wilson, K. G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy (The Process and Practiceof Mindful Change). THE GUILFORD PRESS, New York and London. [link]
Holmes, B. M. & Johnson, K. R. (2009). Where Fantasy Meets Reality: Media Eexposure, Relationship Belife and Standards, And the Moderating Effect of a Current Relationship. In: Lamont EP, editors. Social Psychology: New research. Hauppauge, NY: Nova Science, 117-134. [link]
Meikan, S. Masamichi, S. Naoyuki, T. Tooru, H. & Meie, S. (2009).  Climacteric complaints and psychological status in unmarried Japanese women employee with climacteric syndrome. Poster presentations. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 107S2 S413–S729. [link]
Olsson, P. & Wijewardena, K. (2010). Unmarried women’s decisions on pregnancy termination: Quattributions alitative interviews in Colombo, Sri Lanka. Sexual & Reproductive Healthcare, 1, 135–141. [link]
Scott, W. & McCracken, L. (2015). Psychological flexibility, acceptance and commitment therapy, and chronic pain. Current Opinion in Psychology, 2, 91–96. [link]
Siddique, J., Chung, J. Y., Brown, C. H., & Miranda, J. (2012). Comparative           effectiveness of medication versus cognitive-behavioral therapy in randomized controlled trial of low-income young minority women with depression. Journal of                         Consulting and Clinical Psychology, 8(6), 995-1006. [link]
Sumer, N. & Cozzarelli, C. (2004). The impact of adult attachment on partner and self-attributions and relationship quality. Personal Relationships. 11, 355–371.  [link]
Zettele, R.D. (2003). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vs.                         Systematic Desensitization in Treatment of Mathematics Anxiety. The Psychological Record, 53,197-215. [link]
References (In Persian)
Abbasi, Moslem, Khazan, Kazem, Pirani, Zabih and Ghasemi Jubneh, Reza. (1395). Effectiveness of acceptance and commitment therapy on cognitive functions in veterans. Journal of Veterans Medicine, 8 (4), 208-203. [link].
Delawar, Ali (1396). Research methodology in psychology and education. Publish Virayesh. [link].
Husseinayi, Ali; Ahadi, Hassan; Fathi, Ladan; Heidari; Alireza and Mazaheri; Mohammad Mehdi. (1392). The Effectiveness of Admission and Commitment-Based Learning on Job Stress and Burnout. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 19 (2), 120-109. [link].
Izadi, Razieh; Taher Neshat Dost, Hamid; Asgari, Karim and Abedi, Mohammad Reza. (1393). Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy on the symptoms of patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Research in Behavioral Sciences, 12 (1), 33-19. [link].
Narimani, Mohammad, Abbasi, Moslem, Mohammad Javad & Bakhti, Mojtaba. (2015). Comparing the effectiveness of two approaches to acceptance and commitment training (ACT) and group narrative therapy on the adjustment of early maladaptive schemas in applicants of divorce. Quarterly Journal of Family Counseling and psychotherapy. 4 (1), 28-1. [link]
Sabouhi, Raheleh, Fatehi Zadeh, Maryam, Ahmadi, Seyed Ahmad and Etemadi, Ozra. (1394). The effect of counseling based on admission and commitment approach to quality of life of women referred to the cultural centers of Isfahan. Journal of Psychology and Psychiatry, 2 (1), 53-42. [link].
Salari, Samane. (2016). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-knowledge, satisfy the fundamental needs of psychological and mental health teachers of divorced women in the Pishva city. MSC thesis of Psychology, Islamic Azad University, Shahroud, Iran. Faculty of Literature and Humanities of Islamic Azad University, Shahroud. [link]
Zolfaghari, Mohammad. (2008). The Effect of Schema Therapy on Marital Attribution and Couples' Belief Beliefs in Isfahan. Master's Thesis. University of Esfahan. [link].