بررسی مدل توسعه پایدار با محوریت سلامت خانواده و تأکید بر نقش وابستگی به مصرف مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه، اصفهان، ایران.

2 رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

گسترش چالش وابستگی به مصرف مواد مخدر سلامت خانواده و جامعه را به خطر انداخته و تأثیر سوئی نیز بر توسعه پایدار ایجاد نموده است. ازاین‌رو با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف فراهم آوری مدل توسعه پایدار با محوریت سلامت خانواده و تأکید بر نقش وابستگی به مصرف مواد مخدر در چارچوب یک پژوهش اکتشافی- توصیفی (پس رویدادی) و در دو مرحله کیفی-کمی (آمیخته) انجام‌گرفته است. در روش کیفی، با استفاده از فن دلفی فازی 12 مؤلفه و 86 شناسه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جهت تدوین مدل استخراج گردید و در روش کمی، پرسشنامه‌ای میان نمونه 201 نفری از مدیران، کارشناسان مبارزه با مواد مخدر استان تهران پخش گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون فریدمن و آزمون t در نرم‌افزارهای SPSS22 و LISREL انجام گرفت. برآیندهای آزمون t نشان داد بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی با میانگین 02/4 و 58/3 و 28/3 است. درباره مؤلفه‌ها و شناسه‌ها به ترتیب بیش‌ترین تأثیر مربوط به مؤلفه توانمندسازی خانواده با میانگین 24/4 و یکی از برجسته‌ترین شناسه‌ها به نام آموزش و توسعه مهارت‌های اجتماعی، مهارت زندگی و ارتباطی خانواده با میانگین 35/4 بوده است. از این‌رو این پژوهش به‌منظور شناخت بهتر پیامدهای وابستگی به مصرف مواد مخدر بر سلامت خانواده و توجه به این معضل در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و تأثیر تباهگر آن بر توسعه پایدار، می‌کوشد تا به با تکیه بر نقش خانواده به زدایش شکاف ایجادشده در راستای تحقق سؤالات پژوهش راهکارهایی را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey on sustainable development model whit focusing on family health and emphasis on the role of drug dependence

نویسندگان [English]

  • Mehri Keivan Manesh 1
  • Akbar Etebarian 2
1 Ph.D. student of Human Resources management, Rsearch Institute of Shakes Pajouh, Isfahan, Iran.
2 Head Of Faculty Of Management Azad Univercity Of Khorasgan
چکیده [English]

The expansion of the problem of Drug dependence has many problems in family spheres, and has a devastating effect on sustainable development. So, the aim of this research is a sustainable development model in family health has been emphasized on the role of addiction in a descriptive (post-event) study and in combination. In the first step, by qualitative method and using Fuzzy Delphi technique, 12 component and 86 indicators were extracted in social, economic and environmental dimensions. In the second step, using a quantitative method and using a questionnaire, among senior managers, expert experts and Personnel of the Counter Narcotics Department of Tehran province, using the Cochran formula, 201 were considered. Structural validity, confirmatory factor analysis, normalization of data distribution (Kolmogorov-Smirnov test), Friedman test model rating and the study of the effects of components of sustainable development model on Drug dependence (t-test) were assessed using SPSS22 and LISREL57/8 software. As a result of t-test, the greatest impact is on social, economic and environmental dimensions whit an average 4/02, 3/58 & 3/28. Regarding the component and indices, greatest impact was on family empowerment component whit an average 4/28 and indicators of family social and life skills whit an average 4/35.Therefore, Therefore, in order to better understand the effects of Drug dependence on family health and attention to this problem in the 20 year vision document of the country and its destructive effect on sustainable development, this research tries to rely on the role of the family in resolving the gap created for research questions Provide solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drug dependence
  • family health
  • sustainable economic development
  • sustainable social development
احمدی، فضل اله؛ نصیریانی، خدیجه؛ و اباذری، پروانه (1387). تکنیک دلفی فازی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8 (1)،175-18. [link]
اطاعت، جواد (1390). جمعیت وتوسعه پایدار در ایران. نشریه رفاه اجتماعی،11(42)، 36-7. [link]
اینا انهرت، وس هری و کلاوس جی. زینک (1395). مدیریت پایدار منابع انسانی. جلد اول. ترجمه: دهقانان، حامد. محمدی نسب، علی. مهدی زاده، الهه. انتشارات: کتاب مهربان. [link]
حجتی، حمید؛ آلوستانی، سودابه؛ آخوندزاده، گلبهار؛ حیدری، بهروز و شریف‌نیا، سیدحمید (1390). بررسی بهداشت روانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در معتادین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 18(3)،214-207. [link]
رضوی حیدری، سیدمحمد ناصر؛ طالب زاده ثانی، کاظم و حسین پور، حسین (1395). رابطه بین کیفیت زندگی باسلامت عمومی زندانیان دارای سابقه سوءمصرف مواد مخدر. اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس، موسسه بین المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه. [link]
ریچارد ویلکینسون. ماکیل مارمورت (2003). عوامل اجتماعی تعیین‎کننده سلامت. ترجمه: حقایق مسلم. [link]
زارعی‌کوشا، محمدعلی (1390). بررسی روندهای بین‌المللی در کنترل مواد مخدر، فساد مرتبط با مواد مخدر و اثرات آن. مجموعه مقالات ستاد مبارزه با مواد مخدر دفتر روابط بین‌الملل،8.. [link]
ستوده‌نیا، سلمان؛ دانش‌نیا، محمد؛ قزلباش، اعظم و احمدی‌راد، حسین (1395). تأثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 44(13)،167-137. [link]
صرامی، حمید؛ قربانی، مجید؛ مینوئی، محمود (1392). بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع‌شناسی اعتیاد در ایران. فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصرفمواد، 7(26)، 52-29. [link]
 صلحی، مهناز؛ ابوالفتحی، میترا (1392). تأثیر آموزش پیشگیری از اعتیاد از طریق الگوی اعتقاد سلامتی بر آگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستانهای ساوه، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران. 1(2)،31-40. [link]
قربانی، رسول و تیموری، راضیه (1388). تحلیلی بر نقش پارک‌های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی Seeking- Escaping نمونه موردی: پارک‌های شهری تبریز. پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 72، 61-47. [link]
گلی رستمی، کلثوم؛ شیردل، خیرالنساء؛ حاجی سیاح، خدیجه؛ پورشریعه، طالبعلی (1395). اثر بخشی ترک مواد مخدر بر بهبود کیفیت زندگی در معتادان گمنام. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، ایتالیا، رم. [link]
گودرزی، طیبه؛ رستمی، تورج و مرادیان، علی (1394). تأثیر اعتیاد مردان در خشونت خانوادگی با تأکید بر خشونت علیه زنان. دانش انتظامی کرمانشاه، 6(20)، 11-1. [link]
مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران (1381). اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. جلد دوم، نشر آگه. [link]
ویسی، هادی؛ محمدی نژاد، شهناز (1395). تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت اجتماعی مطالعه ی موردی: استان کرمان. فصلنامه جغرافیاوتوسعه، 42، 126-107. [link]
 
References
Bizzarri, J., Rucci, P., Vallotta, A., Girelli, M., Scandolari, A., Zerbetto, E., & Dellantonio, E. (2005). Dual diagnosis and quality of life in patients in treatment for opioid dependence. Substance Use & Misuse, 40(12), 1765-1776. [link]
  Botvin, G. J., Kantor, L. W. (2004). Preventing alcohol and tobacco use through life skills training. Alcohol research and health, 24(4), 250-257. [link]
  Currie, J., Almond, D. (2011). Human capital development before age five. Handbook of labor economics, 4, 1315-1486. [link]
    Deniz, D. (2016). Improving perceived safety for public health through Sustainable development. procedia-social and behavioral sciences, 216,632-642. [link]
  Din Mohammadi, M. R., Amini, K., & Yazdankhah, M. R. (2008). Survey of Social and environmental factors affecting this trend Afyuni Perspective B drug addicts to accept treatment and follow-up Introduction Welfare Organization of Zanjan. Journal of Zanjan University of Medical Sciences, 15(59), 85-94. [link]
  Elliott-Erickson, S., Lane. J., & Ranson K. (2009). An overview of risk and protective factors for adolescent substance use and gambling activity: A review of the literature for The Alberta Youth Experience Survey. Canada: Albert Health Services; 1-31. [link]
  Fard, J. H., Gorji, M. A. H., Jannati, Y., Golikhatir, I., Bozorgi, F., Mohammadpour, R., & Gorji, A. M. H. (2014). Substance dependence and mental health in northern Iran. Annals of African medicine, 13(3), 114-118. [link]
  GarusiFarshi, M. T., & Sufiani, H. (2009). The relationship between personality dimensions and general health in Tabriz's University students. Studies in Education and Psychology, 2(19), 47-63. [link]
Joan MO, Dougla K.N., Janette, B., Nancy, W., Anne M.L., Heather, D.O. (2007). Childhood characteristics associated with stage of substance use of American Indians: Family background, traumatic experiences, and childhood behaviors. Addictive Behaviors; 32(12), 3142-3152. [link]
  Kliewer, W., Murrelle, L. (2007). Risk and protective factors for adolescent substance use: Findings from a study in selected Central American countries. J Adolesc Health; 40(5),448-55. [link]
  Le Moal, M., Koob, G. F. (2007). Drug addiction: pathways to the disease and pathophysiological perspectives. European Neuropsychopharmacology, 17(6), 377-393. [link]
  Mannava, P., Zegenhagen, S., & Crofts, N. (2010). Dependent on development: The interrelationships between illicit drugs and socioeconomic development Nossal Institute for Global Health and Family Health International. [link]
  Mathew, S. Jenner. (2011). International drug trafficking: a global problem with a domestic solution, Indiana journal of global studies,18(2), 10-19. [link]
  Pettigrew, L. M., De Maeseneer, J., Anderson, M. I. P., Essuman, A., Kidd, M. R., & Haines, A. (2015). Primary health care and the Sustainable Development Goals. The Lancet, 386, 2119-2121. [link]
  Prüss-Ustün A, Wolf, J., Corvalán, C., Bos, R., & Neira, M. (2016). Preventing disease through healthy envi­ronments A global assessment of the burden of disease from environmental risks. Geneva: World Health Organi­zation. [link]
  Rhodes, J.E., Reddy, R., & Grossman, J.B. (2005). the protective influence of mentoring on adolescents’ substance use: Direct and indirect pathways. 9(1),31-47. [link]
  Saghafi-Ameri, N. (2010). The “Afghan Drugs” Problem–A challenge to Iran and International security. Iranian review of foreign affairs, 1(2), 213-235. [link]
  Skiba, D., Monroe, J., & Wodarski, J. S. (2004). Adolescent substance use: Reviewing the effectiveness of prevention strategies. Social Work, 49(3), 343-353. [link]
  Todaro, M., Smith, S. (2010). Economic Development. Addison-Wesley. [link]
  UNDP (2015). Perspectives on development dimensions of drug control policy
  WHO (2015)? WHO Discussion paper for the United Nations Interagency Task Force on the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases Geneva. [link]
  World Health Organization. (2014). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence. Summary report a report of the World Health Organization. Department of mental Health and Substance. [link]
 
References (In Persian)
  Ahmadi,F., Nasiriani, K.H., & Abazari,P. (2008).Delphi Technique:A tools in analysis.Iranian Journal of Medical Education.8(1),175-185. [link]
  AghaBakhshi, H., Sedighi, B., & Eskandari, M. (2009). A survey on the youths 'tendency towards industrial drugs abuse'. Social Research;2(4),71-75. [link]
Dehghani, A. (2016). Evaluating and analyzing the health indices in rurals of nomadic settlement: (Case Study: Nomadic Rurals of Fars and Isfahan Provinces). Journal of Research & Rural Planning, 4(4), 95-109. [link]
   Etaat, J. (2011). Population and Sustainable Development in Iran.Social Welfare puplication. 11(42), 7-36. [link]
 Ghorbani, R., Teimurirad, R. (2009). An Analysis of the Role of Urban Parks in Improving the Quality of Urban Life Using the Pattern-Seeking-Escaping Case Study: Urban Parks in Tabriz. Human Geographic Research, 72(2), 61-7. [link]
  Ehnert, I., Hari.V, & Jzinc, K. (2016). Sustainable Human Resource Mnagement.Publication: Ketab Mehraban. [link]
  Goli Rostami, K., Shirdel, KH., Haji Sayyah, KH., & Poorsharieh, T. (2016). Drug Abuse Effects on Improving Quality of Life in Anonymous Addicts. ThirdInternational Conference on Modern Research in the Humanities, Italy-Rome. [link]
  Goodarzi, T., Rostami, T., Moradian, A. (2015). The Impact of Men's Addiction in Family Violence with Emphasis on Violence against Women. Kermanshah Law Enforcement Science, 6(20),11-1. [link]
  Hojjati, H., Alvastani, S., Akhondzadeh, G., Heydari, B., Sharifniah, S.H. (2011). Mental health and its relationship with quality of life in addicts. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 18(3),214-207. [link]
  Razavi Heidari, M.N., Talebzadeh Sani, K., Hosseinpour, H. (2016). The relationship between quality of life and the general health of prisoners with a history of drug abuse. The first international conference on modern research in the field of education, social psychology and social studies in Iran, Qom, the Permanent Conference Secretariat, the International Institute for the Study of Middle East Science and Development. [link]
  Wilkinson, R & Marmot, M. (2003). Social determinants of health. Translation: The Facts of Islam, Second Edition. [link]
  Sarrami, H., Ghorbani, M., & Minooie, M. (2013). Four decades of addiction prevalence research in Iran. Quarterly Journal of Drug Abuse, 26,52-29. [link]
  Solhi M., Abolfathi, M. (2013). The effective of education about prevention of addiction through health belief model (HBM) on khnowledg and perceptions of high school students in Saveh. Iran J Health Edue Health Promot. 1(2). 31-40. [link]
  Sotudehnia, S., Daneshnia, M., Qezelbash, A., Ahmadirad, H. (2016). The Effect of Different Decline of Income on Health Index in Iran. Quarterly Journal of Strategic and Macroeconomic Policies, 4)13(,167-137. [link]
  Veysi, H., Mohammadinejad, S. (2016). The Impact of Narcotics Trafficking on Social Security Case Study: Kerman Province. Quarterly Journal of Geography and Development, 42, 126-107. [link]
  Zareeikushah, M.A. (2011). An examination of international trends in drug control, drug-related corruption and its effects. Combat Bureau, Office of International Affairs,8. [link]