نقش میانجی ابعاد مراقبت در رابطه میان ابعاد دل‌بستگی و رضایت جنسی زوجین در چرخه‌های زندگی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری مشاوره خانواده، استادیار گروه روان‌شناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار گروه بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از تکالیف تحولی باارزش در دوره بزرگ‌سالی، برقراری و حفظ روابط صمیمانه است، که به‌وسیله سه نظام دل‌بستگی، مراقبت و جنسی هدایت می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ابعاد مراقبت در رابطه میان ابعاد دل‌بستگی و رضایت جنسی زوجین در چرخه‌های زندگی خانواده انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری دربرگیرنده زوج‌های ساکن تهران در سال 96-1395 بود؛ که دست‌کم یکی از آن‌ها تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. تعداد ۲۴۴ زوج (488 نفر) به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی از دانشگاه شهید بهشتی و خوابگاه­های متأهلی دانشگاه‌های شهید بهشتی، امام صادق (ع)، تربیت مدرس و امیرکبیر انتخاب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‌ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ (ﻻرﺳـﻮن، و همکاران 1998)، پرسشنامه مراقبت (کانس و شاور، 1994)، و پرسشنامه مقیاس‌های رابطه (گریفین و بارثولومیو، 1994) را تکمیل کردند. داده‌ها با به‌کارگیری نرخ همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد روابط معنی‌دار (P<0.01) متفاوتی میان این متغیرها در چرخه‌های زندگی خانواده، دربرگیرنده آشنایی، زوج بدون فرزند و خانواده دارای کودک، دیده می­شود. یافته‌ها همچنین حاکی از بیشترین تعداد روابط معنی‌دار (P<0.01) در چرخه زوج بدون فرزند بود. بنابراین متغیر چرخه‌های زندگی خانواده می­تواند رابطه میان این سه نظام را تحت تأثیر قرار دهد، و به‌وسیله آن بخشی از ناهم‌سویی پژوهش‌های پیشین در زمینه رابطه میان این سه نظام تبیین می‌شود. بنابراین ضروری است زوج درمانگران در طراحی مداخلات خود به‌منظور بهبود رضایتمندی جنسی، مراقبت مؤثر، و دل‌بستگی ایمن میان زوج‌ها، مرحله کنونی چرخه زندگی خانواده را در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of caregiving dimensions in relationship between attachment dimensions and sexual satisfaction in couples during the family life cycles

نویسندگان [English]

  • Reyhane Rezapour Faridian 1
  • Hajar Falahzade 2
  • Parisa sadat sayed Mosavi 3
  • Lili Panaghi 4
1 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Family Counseling, Assistant Professor, Dept of. Clinical & Health Psycology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Family Health, Family Research Center, Shahid Beheshti University
4 Associate Professor, Family Health, Family Research Center, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Establish and keeping intimate relations, is one of the significant developmental tasks in adulthood that governed by systems: attachment, caregiving, and sex. The present study aimed to investigate the mediating role of caregiving dimensions in relationship between attachment dimensions and sexual satisfaction in couples, during the family life cycles. In this descriptive correlational study, a sample of 244 couples (488 people) who at least one of them had academicals education, and they dwelled in Tehran in 2017, were selected by Accessible and Snowball Sampling Method from Shahid Beheshti University and marrieds’ dormitory of Shahid Beheshti, Imam Sadiq, Tarbiat Modares and Amir Kabir Universities and completed Caregiving Questionnaire (Kunce & shaver, 1994), Larson’s Sexual Satisfaction Questionnaire (Larson, Anderson, Holman, & Niemann, 1998), and Relationship Scales Questionnaire (Griffin & Bartholomew, 1994). The data analyzed by Pearson Correlation Coefficient and Path Analysis. The results showed different meaningful relationships (P<0.01) between sexual satisfaction, attachment dimensions and caregiving dimensions in 3 stages of family life cycles including Initiate, New Couple (without children) and Families with Young Children. Results also indicated the most significant relationships (P<0.01) in New Couples (without children) Cycle. Therefore, it can be concluded that the family life cycles can affect the relationship between attachment, caregiving, and sexual systems. Then a part of differences exists in previous findings could be explained with it. Therefore, couple therapists need to pay attention to current family life cycle in designing their interventions to improve sexual satisfaction, efficient caregiving, and secure attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment
  • caregiving
  • family life cycles
  • sexual satisfaction
اصغری، افسانه سادات. (1392). رابطه‌ی سبک‌های دل‌بستگی و صمیمیت با رضایت جنسی زوجین شهر بابلسر. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت. [link]
بخشی‌پور، باب‌اله؛ و فلاحی، مینا. (1393). پیش‌بینی رضایت جنسی و رضایت زناشویی براساس سبک‌های دل‌بستگی در بین زنان متاهل شهر گرگان. اولین کنگره ملی روان‌شناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده، اهواز، انجمن علمی روان‌شناسی خانواده ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز. [link]
بهرامی، نسیم؛ یعقوب‌زاده، آمنه؛ شریف‌نیا، سیدحمید؛ سلیمانی، محمدعلی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر. (1395). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت جنسی لارسون در زوجین. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 23 (3)، 344-356. [link]
حسینی، بیتا. (1389). زمینه زوج درمانی. تهران: انتشارات جنگل.
حضرتی لیلان, اکرم؛ امامی‌پور، حسن؛ رضاجو، شهناز؛ اکبرزاده، داود. (۱۳۹۳). رابطه سبک‌های دل‌بستگی با رضایت جنسی در زوجین. اولین کنگره ملی روان‌شناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده، اهواز، انجمن علمی روان‌شناسی خانواده ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز. [link]
رحمانی، اعظم؛ صادقی، نرجس؛ الله قلی، لیلا؛ السادات مرقاتی‌خویی، عفت‌السادات. (1389). ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین. پرستاری ایران 66. 14-22. [link]
شمس مفرحه، زهرا؛ شاه سیاه، مرضیه؛ محبی، سیامک؛ تبرایی، یاسر. (1389). بررسی تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شیراز. تحقیقات نظام سلامت 3. 417. [link]
صلواتی، سارا؛ موتایی، فرشته؛ صادقی، منصوره‌السادات. (1396). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مقیاسه ای رابطه در فرهنگ ایرانی. اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت. انجمن روانشناسی ایران، دانشگاه الزهرا. [link]
صنعتی، الهه. (1394). ارائه مدل علی ابعاد صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی با نقش واسطه‌ای سبک‌های دل‌بستگی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. [link]
عباسی، مریم؛ دهقانی، محسن؛ مظاهری، محمدعلی؛ انصاری‌نژاد، فاطمه؛ فدایی، زهرا؛ نیک‌پرور، فاطمه؛ یزدخواستی، حامد؛ منصوری، نادر؛ ابارشی، زهره. (1389). بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند. فصلنامه خانواده پژوهی. دوره ششم، شماره 21، 22-15. [link]
ملک‌آسا، مریم؛ سیدموسوی، پریساسادات؛ صادقی،منصوره‌السادات و فلاحت‌پیشه، مریم. (1396). نقش الگوهای تعاملی و رفتار‌های مراقبتی در پیش‌بینی تعهد زناشویی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی, 11(44), 27-36.‎ [link]
موسوی، اشرف‌سادات. (1397). خانواده درمانی نکات کاربردی. تهران: مهر کاویان.
نژادمحمد نامقی، عاطفه. (1388). بررسی رابطه سبک دل‌بستگی با کیفیت زناشویی زنان شاغل با توجه به مدت زمان ازدواج آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه الزهراء، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران. [link]
 
References
Adamczyk, K., & Segrin, C. (2016). The mediating role of romantic desolation and dating anxiety in the association between interpersonal competence and life satisfaction among polish young adults. Journal of adult development, 23(1), 1-10. [link]
Ahlborg, T., Dahlöf, L. G., & Hallberg, L. R. M. (2005). Quality of the intimate and sexual relationship in first‐time parents six months after delivery. Journal of Sex research, 42(2), 167-174. [link]
Anderson, S. A., Russell, C. S., & Schumm, W. R. (1983). Perceived marital quality and family life-cycle categories: A further analysis. Journal of Marriage and the Family, 127-139. [link]
Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244. [link]
Birnbaum, G. E., & Reis, H. T. (2012). When does responsiveness pique sexual interest? Attachment and sexual desire in initial acquaintanceships. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(7), 946-958. [link]
Bodenmann, G., Ledermann, T., & Bradbury, T. N. (2007). Stress, sex, and satisfaction in marriage. Personal Relationships, 14(4), 551-569. [link]
Bowlby, J. (1982/1969). Attachment and loss Vol. 1. Attachment (2nd ed.). New York Basic Books.
Bradt, J. O. (1989). Becoming parents: Families with young children. The changing family life cycle: A framework for family therapy, 2, 235-254.
Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating. Psychological review, 100(2), 204. [link]
Butzer, B., & Campbell, L. (2008). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction A study of married couples. Personal relationships,15(1), 141-154. [link]
Byers, E.S. (1999). The Interpersonal Exchange Model of Sexual Satisfaction: Implications for sex therapy with couples. Canadian Journal of Counselling, 33, 95–111. [link]
Byers, E. S., Demmons, S., & Lawrance, K. A. (1998). Sexual satisfaction within dating relationships A test of the interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 15(2), 257-267. [link]
Carnelley, K. B., Pietromonaco, P. R., & Jaffe, K. (1996). Attachment, caregiving, and relationship functioning in couples Effects of self and partner. Personal Relationships, 3(3), 257-278. [link]
Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2000). A safe haven: An attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of personality and social psychology, 78(6), 1053. [link]
Collins, N. L., Ford, M. B., Guichard, A. C., Kane, H. S., & Feeney, B. C. (2010). Responding to need in intimate relationships Social support and caregiving processes in couples. Prosocial motives, emotions, and behavior The better angels of our nature, 367-389. [link]
Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (1988). Who does what when partners become parents: Implications for men, women, and marriage. Marriage & Family Review, 12, 105–131. [link]
Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (1995). Interventions to ease the transition to parenthood: Why they are needed and what they can do. Family relations, 412-423. [link]
Davis, D., Shaver, P. R., & Vernon, M. L. (2004). Attachment style and subjective motivations for sex. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(8), 1076-1090. [link]
Doss, B. D., Cicila, L. N., Hsueh, A. C., Morrison, K. R., & Carhart, K. (2014). A randomized controlled trial of brief coparenting and relationship interventions during the transition to parenthood. Journal of Family Psychology, 28(4), 483. [link]
Duvall, E. (1977). Family Development (5th ed.). Philadelphia: Lippincott.
Fallis, E. E., Rehman, U. S., Woody, E. Z., & Purdon, C. (2016). The longitudinal association of relationship satisfaction and sexual satisfaction in long-term relationships. Journal of Family Psychology, 30(7), 822–831. [link]
Feeney, J. A. (1996). Attachment, caregiving, and marital satisfaction. Personal Relationships, 3(4), 401-416. [link]
Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2001). Predictors of caregiving in adult intimate relationships an attachment theoretical perspective. Journal of personality and social psychology, 80(6), 972. [link]
Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment and the suppression of unwanted thoughts. Journal of personality and social psychology, 73(5), 1080. [link]
Gadassi, R., Bar-Nahum, L. E., Newhouse, S., Anderson, R., Heiman, J. R., Rafaeli, E., & Janssen, E. (2016). Perceived partner responsiveness mediates the association between sexual and marital satisfaction A daily diary study in newlywed couples. Archives of sexual behavior, 45(1), 109-120. [link]
Gilford, R., & Bengtson, V. (1979). Measuring marital satisfaction in three generations: Positive and negative dimensions. Journal of Marriage and the Family, 387-398. [link]
Goldsmith, K. M., Dunkley, C. R., Dang, S. S., & Gorzalka, B. B. (2016). Sexuality and romantic relationships investigating the relation between attachment style and sexual satisfaction. Sexual and Relationship Therapy, 31(2), 190-206. [link]
Griffin, D., & Bartholomew, K. (1994). Metaphysics of measurement: The case of adult attachment. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships, Vol. 5: Attachment processes in adulthood (pp.17-52). London: Jessica Kingsley. [link]
Hanley, J. W. (1997). Tiger Soup Revisited the Involvement of Attachment, Caregtving, and Sexual Behavior Systems Ii Early Adult Romantic Relati~ Nships (Doctoral dissertation, Simon Fraser University). [link]
Hazan, C., & Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological inquiry, 5(1), 1-22. [link]
Hazan, C., Shaver, P. R., & Bragshaw, D. (1988). Love as attachment The integration of tree behavioural systems. The psychology of love, 68-99.
Hirschberger, G., Srivastava, S., Marsh, P., Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (2009). Attachment, marital satisfaction, and divorce during the first fifteen years of parenthood. Personal Relationships, 16(3), 401-420. [link]
Hollist, C. S. & Miller, R. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage family reactions, Jan 2005, 54, 1, academic research library pg. 46. [link]
Julal, F. S., & Carnelley, K. B. (2012). Attachment, perceptions of care and caregiving to romantic partners and friends. European Journal of Social Psychology, 42(7), 832-843. [link]
Klein, D. M., & White, J. M. (1996). Family theories an introduction (pp. 149-177). Thousand Oaks, CA Sage Publications. [link]
Kunce, L. J., & Shaver, P. R. (1994). An attachment-theoretical approach to caregiving in romantic relationships. In Sections of this chapter were presented at the 6th International Conference on Personal Relationships, Orono, ME, Jul,1992. Jessica Kingsley Publishers. [link]
Larson, J. H., Anderson, S. M., Holman, T. B., & Niemann, B. K. (1998). A longitudinal study of the effects of premarital communication, relationship stability, and self-esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. Journal of sex & marital therapy, 24(3), 193-206. [link]
Lawrance, K. A., & Byers, E. S. (1992). Development of the interpersonal exchange model of sexual satisfaction in long term relationships. Canadian Journal of Human Sexuality, 1(3), 123-128. [link]
Lawrance, K. A., & Byers, E. S. (1995). Sexual satisfaction in long‐term heterosexual relationships The interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Personal Relationships, 2(4), 267-285. [link]
Leavitt, C. E., McDaniel, B. T., Maas, M. K., & Feinberg, M. E. (2016). Parenting stress and sexual satisfaction among first-time parents A dyadic approach. Sex Roles, 1-10. [link]
Little, K. C., McNulty, J. K., & Russel, M. V. (2010). Sex buffers intimates against the negative implications of attachment insecurity. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 484–498. [link]
McCarthy, L. A. (2006). Influences of Couple Conflict Type, Division of Labor, And Violated Expectations On First-Time Parents’individual and Marital Well-Being (Doctoral dissertation, University of Florida). [link]
McBride, B. A., Schoppe, S. J., & Rane, T. R. (2002). Child characteristics, parenting stress, and parental involvement: Fathers versus mothers. Journal of Marriage and Family, 64, 998–1011. [link]
McGoldrick, M. (1992). Ethnicity and the family life cycle. Family Business Review, 5(4), 437-459. [link]
McGoldrick, M., Carter, B., & Garcia-Preto, N. (2010). The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives. New Jersey, Prentice Hall. [link]
McNulty, J. K., Wenner, C. A., & Fisher, T. D. (2016). Longitudinal associations among relationship satisfaction, sexual satisfaction, and frequency of sex in early marriage. Archives of Sexual Behavior, 45, 85–97. [link]
Mickelson, K. D., & Joseph, J. A. (2012). Postpartum body satisfaction and intimacy in first-time parents. Sex roles, 67(5-6), 300-310. [link]
Mikulincer, M. (2006). Attachment, caregiving, and sex within romantic relationships. Dynamics of romantic love Attachment, caregiving, and sex, 23-42. [link]
Mikulincer, M., Florian, V., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2002). Attachment security in couple relationships A systemic model and its implications for family dynamics. Family process, 41(3), 405-434. [link]
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. Advances in experimental social psychology, 35, 53-152. [link]
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood Structure, dynamics, and change. Guilford Press. [link]
Millings, A., & Walsh, J. (2009). A dyadic exploration of attachment and caregiving in long‐term couples. Personal Relationships, 16(3), 437-453. [link]
Peck, J. S., & Manocherian, J. (1989). Divorce in the changing family life cycle. The changing family life cycle: A framework for family therapy, 335-345.
Péloquin, K., Brassard, A., Delisle, G., & Bédard, M. M. (2013). Integrating the attachment, caregiving, and sexual systems into the understanding of sexual satisfaction. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 45(3), 185. [link]
Péloquin, K., Brassard, A., Lafontaine, M. F., & Shaver, P. R. (2014). Sexuality examined through the lens of attachment theory Attachment, caregiving, and sexual satisfaction. The Journal of Sex Research, 51(5), 561-576. [link]
Pfeifer, L., Miller, R. B., Li, T. S., & Hsiao, Y. L. (2013). Perceived marital problems in Taiwan. Contemporary Family Therapy, 35(1), 91-104. [link]
Roisman, G. I., Masten, A. S., Coatsworth, J. D., & Tellegen, A. (2004). Salient and emerging developmental tasks in the transition to adulthood. Child development, 75(1), 123-133. [link]
Rollins, B. C., & Feldman, H. (1970). Marital satisfaction over the family life cycle. Journal of Marriage and the Family, 20-28. [link]
Sherr, L. (1995). The psychology of pregnancy and childbirth. London: Blackwell Science Inc.
Shulman, S., & Connolly, J. (2013). The challenge of romantic relationships in emerging adulthood: Reconceptualization of the field. Emerging Adulthood, 1(1), 27-39. [link]
Storaasli, R. D., & Markman, H. J. (1990). Relationship problems in the early stages of marriage: A longitudinal investigation. Journal of Family Psychology, 4(1), 80. [link]
Vowels, L. M., & Mark, K. P. (2018). Relationship and sexual satisfaction: a longitudinal actor–partner interdependence model approach. Sexual and Relationship Therapy, 1-14. [link]
Walsh, F. (Ed.). (2012). Normal family processes: Growing diversity and complexity. Guilford Press. [link]
 
References in Persian
Abbasi, M., Dehghani, M., Mazaheri, M. A., Ansarinejad, F., Fadaii, Z., Nikparvar, F., Yazdkhasti, H., Mansori, N., & Abareshi, Z. (2010). Trend Analysis of Changes in Marital Satisfaction and Related Dimensions Across Family Life Cycle. Journal of Family Research, Vol.6(1); 5-22. [link]
Asghari, A. S. (2013). Relationship between Attachment Styles and Intimacy with Sexual Satisfaction among Couples in Babolsar. Master’s Thesis. Islamic Azad University, Marvdasht. [link]
Bahrami, N., Yaghoobzadeh, A., SharifNia, S. H., Soliemani, M. A., & Haghdoost, A. A. (2016). Validity and Reliability of the Persian Version of Larson Sexual Satisfacteion Questionnaire in couples. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 23 (3): 344-356. [link]
Bakhshipour, B., & Falahi, M. (2014). Predicting the sexual satisfaction and marital satisfaction based on attachment styles among married women in Gorgan. The first National Congress of Family Psychology: a step for designing a good family model, Shahid Chamran University, Ahvaz. [link]
Hazrati Leylan, A., Emamipour, H., Rezajoo, Sh., & Akbarzade, D. (2014). Relationship between Attachment Styles and Sexual Satisfaction among Couples. The first National Congress of Family Psychology: a step for designing a good family model, Shahid Chamran University, Ahvaz. [link]
Hoseini, B. (2010). Field of Couple Therapy. Jangal: Tehrann.
Malek Asa, M., Seyed Mousavi, P. S., Sadeghi, M. S., & Falahat Pisheh, M. (2017). Determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors in predicting marital commitment. Thought & Behavior in Clinical Psychology. 11 (44), 27-36. [link]
Mousavi, A. S. (2018). Practical Couple Therapy. Mehr Kavian: Tehran.
Nezhad Mohammad Nameghi, A. (2009). The Relationship between Attachment Style and Marital Quality of Employed Women based on Marriage Duration. Master’s Thesis. Alzahra University, Tehran. [link]
Rahmani, A., Sadeghi, N., Alah Gholi, L., & Merghati-Khoei, E. A. (2010). The relation of sexual satisfaction and demographic factors. Iran Journal of Nursing. 23(66), 14-22. [link]
Salavati, S., Mootabi, F., Sadeghi, M. S. (2017). Validity and Reliability of Relationship Scales Questionaire for the Iranian Culture. First International Conference of Culture, Psychopathology and Education, Iranian Psychological Society, Alzahra University. [link]
Sanati, A. (2015). A causal model of marital intimacy and sexual satisfaction with the mediating role of attachment styles. Master’s Thesis. Shahid Bahonar University, Kerman. [link]
Shams Mofaraheh, Z., Shahsiah, M., Mohebi, S., & Tabaraee, Y. (2010). The effect of marital counseling on sexual satisfaction of couples in Shiraz city. 3, 417. [link]