بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل دکتری سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه تهران

3 استاد تمام گروه روان‌شناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

5 ااستادیار گروه روشها و برنامه های آموزشی دانشگاه تهران

6 استاد ممتاز گروه کودکان استثنایی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

افزایش احتمال بروز طلاق از شوم‌ترین واقعیت‌ها و مخاطره‌آمیزترین پدیده‌هایی است که می‌تواند پویایی و سلامت هر جامعه‌ای را با تهدیدهای جدی همراه نماید، بدین منظور پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بازنمایی شناسه‌های فردی اثرگذار در احتمال آسیب طلاق انجام‌شده است که با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی انجام‌شده است. میدان پژوهش دربرگیرندۀ همه زوج‌های در شرف ازدواج مراجعه‌کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی و همه‌ درخواست‌کنندگان طلاق مراجعه‌کننده به مراکز مداخلۀ بهزیستی است.  شرکت‌کنندگان دربرگیرنده 15 زوج در شرف ازدواج، 20 زوج درخواست‌کننده طلاق که  با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. ملاک‌های ورود به این پژوهش در درخواست‌کنندگان ازدواج عبارت بود از: سن میان 18 سال تا 40 سال، تحصیلات سوم راهنمایی به بالا، ازدواج نخست  و تمایل به مشارکت در پژوهش؛ در افراد درخواست‌کننده طلاق، افزون بر موارد فوق مدت زندگی زناشویی حداکثر 10 سال نیز لحاظ گردید. از فن مصاحبۀ، عمیق و نیمه ساختاریافته به‌منظور گردآوری داده‌ها استفاده شد. مصاحبه‌ها در یک دورۀ شش‌ماهه جمع‌آوری، ثبت و با به‌کارگیری راهبرد هفت مرحله‌ای کلایزی تحلیل شد که سرانجام به شناسایی 579 کد اولیه، 25 مقولۀ فرعی و هفت مقولۀ اصلی اثرگذار در افزایش احتمال آسیب طلاق دربرگیرنده: خلق‌وخو، بلوغ فکری و روانی،  مهارت‌های فردی، باورهای فردی، شیوه زندگی، مسائل شخصیتی و ویژگی ظاهری منتج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of individual factors affecting the probability of divorce: A phenomenological study

نویسندگان [English]

 • Ali Moghaddamzadeh 1
 • tahereh sadat alavi 2
 • Mohammad Ali Mazaheri 3
 • Elaheh Hejazi Moghari 4
 • Keyvan Salehi 5
 • gholamali afrooz 6
1 Assistant Professor, Department of Methods and Curriculum of Tehran University. Iran
2 Graduated from the University of Tehran Measurement and Assessment
3 Professor of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Psychology, University of Tehran. Iran
5 Assistant Professor, Department of Methods and Curriculum of Tehran University
6 Professor of Exceptional Children of the University of Tehran
چکیده [English]

Increasing the probability of getting divorce is one of the most ominous facts and most dangerous things that can really damage the health of each society. Therefore, the present study aims to identify and represent individual indicators affecting the probability of harming divorce, which in a descriptive and qualitative phenomenological method is used. The research sample includes all marriage couples referring to Khorasan Razavi Health Center and all divorce applicants referring to welfare intervention centers. Participants included 15 engaged couples, 20 couples applying for divorce, selected by targeted sampling method. The criteria for entering the study for marriage applicants were: aged 18 to 40 years old, upper secondary education, first marriage and Tend to participation in research, and in divorced applicants, in addition to the above, the duration of marital life was considered to be a maximum of 10 years. In- depth and semi-structured interviews were used to collect data. The interviews were collected and recorded in a 6-month period and analyzed using the seven-step strategy that resulted to analysis of 579 primary codes, 25 sub-components and 7 main components affecting the probability of harming divorce including temperament, intellectual and psychological maturity, individual skills, individual beliefs, lifestyle, personality disorders, and characteristics appearance. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • divorce
 • phenomenological
 • engaged couples
 • individual
 • divorce applicants
افقری، فاطمه؛ بهرامی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم السادات. (1395). بررسی آسیب‌های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج، فصلنامه اندیشه‏های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه الزهراء، 12(2)، 209-.239.[Link]
اسماعیلی، معصومه؛ دهدست، کوثر. (1393). ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‌های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)، مجلۀ مشاوره و روان‌درمانی خانواده،4(3)، 445-405. [link]
آقاجانی مرسا، حسین. (1387). جامعه‌شناسی همسرگزینی، ازدواج و طلاق، انتشارات نشر علم، چاپ اول
اولسون، دیوید اچ.؛ اولسون، امی، پیتر، سیگ؛ لارسون، جی. (2006). نقاط قوت رابطه خود را بیابید (بازبینی روابط همسران)، ترجمه دارینی مهرنوش، نوابی‌نژاد، شکوه (1391)، انتشارات دانژه- چاپ اول، تهران.
باگاروزی، دنیس. (2001). زوج‌درمانی، ترجمه اندوز، زهرا؛ حمید پور، حسن (1387)، انتشارات آسیم، چاپ اول، تهران.
برادرشاد، نسرین؛ معنوی پور، داود؛ باغداساریانس، آنیتا. (1390). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان‌شناختی کالیفرنیا در کارکنان پالایشگاه نفت شهرآبادان، فصلنامۀ روان‌شناسی تحلیلی شناختی2(8)،70-61. [[link]
بهرامی، فرزانه؛ معاضدیان، آمنه؛ حسینی‌المدنی، سید علی. (1391). اثربخشی آموزش مهارت حل‌مساله و تصمیم‌گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد،7(25)، 72-57.[link]
تیگر، پاول؛ تیگر، باربارا بارون. (بی تا)، همسر مناسب شما (همسرتان را از تیپ شخصیتی مناسب خود انتخاب کنید)، ترجمه قراچه داغی، مهدی (1390). انتشارات نقش‌ونگار، چاپ اول، تهران
جمشیدی، علی؛ صاحبدل، حسین؛ شکوری، زینب. (1395). باورهای ارتباطی و تراز بی‌ثباتی پیوند زناشویی در زنان و مردان متأهل، مجلۀ آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده،2(4)، 13-1. [Link]
حاجلو، نادر؛ علیزاده گورادل، جابر؛ قطبی، محمدرضا؛ دلاور قوام، سیما (1392). مقایسه ابعاد عشق‌ورزی بر اساس مدت ازدواج در میان زنان و مردان متأهل، فصلنامۀ مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(1)، 63-47. [link]
حسینی بیرجندی، مهدی. (1396). اصول و روش‌های راهنمایی و مشاوره، انتشارات جوانه رشد، چاپ اول، تهران.
حسینی، امین؛ زهرا کار، کیانوش؛ داورنیا، رضا؛ شاکرمی، محمد؛ محمدی، بهناز (1394). رابطه‌ی تعهد زناشویی با ویژگی‌های شخصیتی، مجلۀدانشگاهعلومپزشکیسبزوار،22(5)، 796-778. [link]
حکیم، سید منذر؛ زاهدی فر، بتول. (1389). علل طلاق از دیدگاه اسلام با روش ترتیب نزول، فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنان،13(49)، 348-293. [link]
حیدرنیا، احمد؛ نظری، علی‌محمد؛ سلیمانیان، علی‌اکبر. (1393). اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمیت زوج‌ها، فصلنامۀ مطالعات روانشناسی بالینی، 4(15)، 78-61. ]  [link
خدادادی سنگده، جواد؛ نظری، علی‌محمد؛ احمدی، خدابخش؛ حسنی، جعفر. (1393)، شناسایی شاخص‌های ازدواج موفق: مطالعه‌ای کیفی و اکتشافی، فصلنامۀعلمیپژوهشی مطالعاتراهبردیورزشوجوانان،13(25)،22-1. [link]
خدادادی سنگده، جواد؛ نظری، علی‌محمد؛ احمدی، خدابخش. (1396). شاخص‌های سلامت خانواده و ارائه مدل مفهومی خانواده سالم اسلامی- ایرانی: مطالعه کیفی، فصلنامۀ روان‌شناسی دین،10(3)،40-25. [link
راست‌گو، ناهید؛ گلزاری، محمود؛ براتی سده، فرید (1393). اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متأهل، فصلنامۀ مطالعات روانشناسی بالینی، 5(17)، 48-35. [link
روحی، علیرضا؛ جزایری، رضوان السادات؛ فاتحی زاده، مریم سادات؛ اعتمادی، عذرا. (1396). ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی آسیب‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی، فصلنامۀاندازه‌گیریتربیتیدانشگاهعلامهطباطبائی،7(7)، 205-181. [link]
زارع، حسین؛ فرمانی، اعظم (1396). نقش مقوله‌های صبر در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی،.13(45)،20-1. [link]
سالدنا، جانی (2013). راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران، ترجمه‌ی گیویان، عبدالله (1395). انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول.
سایت سازمان ثبت‌احوال کشور. [link]
شکر بیگی، عالیه؛ احمدی، امید علی؛ ابراهیمی منش، مریم (1395). بازنمایی معنایی ماهیت زندگی زناشویی در ازدواج‌های ناموفق (رویکردی بر ساختگرایانه)، فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و جامعه، 2(7)، 78-69. [link]
شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1392). آسیب‌های روانی خانواده- برگرفته از دیدگاه‌های روان‌شناسی مشاوره و اسلام، انتشارات آوای نور، چاپ اول، تهران.
صادقی فسایی، سهیلا؛ ایثاری، مریم (1392). «بازتعریف خود و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق»، فصلنامۀ پژوهشنامه‌ی زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(7)، 138-111. [link
صادقی ده چشمه، ستار؛ شریعت، سعیده (۱۳۹۴). سبک زندگی ایرانی اسلامی، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار، موسسه مدیریتهمایش‌های ایران، مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور. [link]
صدرالاشرافی، مسعود؛ طارسی خنکدار، معصومه؛ شمخانی، اژدر؛ یوسفی افراشته، مجید. (1391). آسیب‌شناسی طلاق) علل و عوامل) و راهکارهاى پیشگیرى از آن، دوماهنامه‌ی مهندسی فرهنگی، 7(74 و 73)، 53-26. [link]
غفوری، سمانه؛ مشهدی، علی؛ حسن‌آبادی، حسین. (1392). اثربخشی روان‌درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایت‌مندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد، مجلۀ اصول بهداشت روانی، 15(1)،57-45. [link]
قاسمی، علیرضا؛ ساروخانی، باقر (1392). عوامل مرتبط با طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی شهرستان کرمانشاه، مجلۀ مطالعات علوم اجتماعی ایران،10(4)، 87-69. [link
کریستین ای. رایان؛ گابورای، ای. کیتنر؛ ایوان دبلیو. میلر؛ دوآن اس. بی‏شاپ. (2005)، خانواده‌درمانی: ارزیابی و درمان خانواده‌ها، رویکرد مک مستر، ترجمۀ دهقانی، محسن، عباسی، مریم. (1390). انتشارات جوانه رشد.
کریمی، یوسف؛ الماسی، سکینه؛ محمدی، رزگار؛ فاضلی، حسن. (1395). مطالعه بسترهای طلاق در افراد مطلقه، پژوهشی پدیدارشناسانه، فصلنامۀ مطالعات روان‌شناسی بالینی، 7(25)،210-191. [link]
کلانتری، حسین؛ روشنفکر، پیام؛ جواهری، جلوه. (1390). مرور سه دهه تحقیقات علل طلاق در ایران، مجلۀ مطالعات راهبردی زنان، 4(53)، 162-129. [link
کلانتری، حسین؛ روشنفکر، پیام. (1393). طلاق در ایران، انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.
کیمیایی، سیدعلی؛ صالحی فدردی، جواد؛ غفوری نسب، جواد (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج و مهارت‌های زندگی بر ملاک‌های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مجلۀ پژوهشهایروانشناسیبالینیومشاوره،1(5)، 51-41. [link
مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج 103
محمدخانی، شهرام؛ سالمی لنگرودی، آرمان؛ قاسمی، میترا و حکیم‌پور، صبا. (1395). هوش هیجانی به عنوان پیش‌بینی کننده‌ی پختگی روان‌شناختی، فصلنامۀ شخصیت و تفاوتهای فردی، 5(11)، 25-9. [link]
موسوی، سیده فاطمه. (1393). نقش متغیرهای زمینه‌ای در تهدیدثبات ازدواج زنان و مردان متأهل شهر قزوین، فصلنامۀفرهنگیتربیتیزنانوخانواده،9(29)، 129-113. [link]
مهدوی کنی، محمد سعید. (1386). مفهوم سبک زندگی و گستره‌ی آن در علوم اجتماعی، فصلنامۀ علمی، پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، 1(1)، 230-199. [link]
نوابی نژاد، شکوه؛ محمدی، رزگار؛ کریمی، یوسف؛ فلاح، عفت. (1396). معنای طلاق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه، فصلنامۀعلمی - پژوهشیزنوجامعه، 8(3)، 116-93.. [link]
هنریان، مسعوده؛ یونسی، جلال. (1390). بررسی علل طلاق در دادگاههای خانواده تهران، فصلنامۀ مطالعات روان‌شناسی بالینی، 1(3)،152-125. [link]
یزدان پناه احمد آبادی، منصوره. (1391). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر انتظار از ازدواج و هوش هیجانی دختران در آستانه ازدواج شهر رفسنجان در سال 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی.
References
Amato, Paul R. (2014), Tradition, Commitment, and Individualism in American Marriages, Psychological Inquiry, 25, 42–46. [link]
Atwood, Joan D. (2012) Couples and Money: The Last Taboo, the American Journal of Family Therapy, 40(1), 1-19. [link]
Birditt, Kira S.; Brown, Edna; Orbuch, Terri L.; McIlvane, Jessica M. (2010). Marital Conflict Behaviors and Implications for Divorce over 16 Years, Journal Marriage Family. 72(5), 1188–1204. [link]
Duncan, Stephen F.; Larson, Jeffry H.; McAllister, Shelece (2014). Characteristics of Individual Associated with Involvement in Different Types of Marriage Preparation Interventions, Interdiscipinary. Journal of Applied Family Studies, 63. 680 – 692. [Link]
Fincham, F.D. (2004). Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage. Journal of Family Psychology, 18(1), 72- 81. [link]
Gottman, John Mordechai & Levenson, Robert Wayne (2002). A Two-Factor Model for Predicting When a Couple Will Divorce: Exploratory Analyses Using 14-Year Longitudinal Data, Family Process, 41(1), 83-96. [link]
Hall, Scott S. (2006). Marital Meaning Exploring Young Adults’ Belief Systems About arriage, Journal of Family Issues, 27(10), 1437-1458. [link]
Kalmijn, Matthijs (2010). Racial differences in the effects of parental divorce and separation on children: Generalizing the evidence to a European case, Journal of Social Science Research, 39, 845–856. [link]
Kamp Dush, C.M. & Taylor, M.G. (2012). Trajectories of Marital Conflict across the Life Course: Predictors and Interactions with Marital Happiness Trajectories. Journal of Family Issues،33 (3), 341-68. [link]
Lavner, Justin A.; Karney, Benjamin R. & Bradbury, Thomas N. (2016). Does Couples’ Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? Journal of Marriage and Family, 78 (June 2016), 680–694. [link]
Long, L.L., & Young, M.E. (2007). Counseling and Therapy for Couples. Thomson: BROOKS/COLE.
Markman, Howard J.; Rhoades, Galena K.; Stanley, Scott M. and Peterson, Kristina M (2013). A Randomized Clinical Trial of the Effectiveness of Premarital Intervention: Moderators of Divorce Outcomes, Journal of Family Psychology © American Psychological Association, 27(1), 165–172. [link]
Mccoy, Alexandra; Rauer, Amy; Sabey, Allen (2016). The Meta Marriage: Links between Older Couples’Relationship Narratives and Marital Satisfaction, Family Process: 1- 15. [link]
Olson, David H., Larson, Peter J. & Olson SIGG. Amy (2009). Couple Checkup Tuning up Ralationships, Journal of Couple & Relationship Therapy, 8, 129-142. [link]
Paik, Anthony (2011), Adolescent Sexuality and the Risk of Marital Dissolution, Journal of Marriage and Family, 73, 472 – 485. [link]
Rosen-Grandon, Jane R.; Myers, Jane E. & Hattie, John A. (2004). The Relationship between Marital Characteristics, Marital Interaction Processes, and Marital Satisfaction. Journal of Counseling & Development, 82, 58–68. [link]
Sanford K. (2010). Assessing conflict communicationin couples comparing the validity of self-report, partner-report, and observer ratings. Journal of Family Psychology, 24(2), 165-174. [link]
Schoebi, Dominik; Karney Benjamin R. and Bradbury Thomas N. (2012). Stability and Change in the First 10 Years of Marriage: Does Commitment Confer Benefits Beyond the Effects of Satisfaction?, Journal of Personality and Social Psychology, 102(4), 729-742. [link]
References (In Persian)
Afghari, Fatemeh; Bahrami, FatemehFatehizadeh, Maryam Sadat (2016). Assessing the Existing Damages in the Interactions of Couples and their Parents after Marriage, New Thoughts on Education Faculty of Education and Psychology, Al-Zahra University, 2(12),2.9-239. [Link]
Aghajani Mersa, Hussein (2008). Sociology of Marriage, Marriage and Divorce, Publishing House of Science, First Edition
Bagarvzi, Denis (2001). Couple Therapy, Translation by Anduze, Zahra; Hamidpour, Hasan (2008). Asim Publication, First Printing, Tehran.
Bahrami, Farzaneh; Moazadeian, Ameneh; Hosseini Al-madani, Seyyed Ali (2012). Effectiveness of counseling skills and decision making on reducing the attitude of opiate dependent relatives, Quarterly Journal of Research on Addiction, 7(25), 72-57. [link]
Brother Shad, Nasrin; Maanavipour, Davoud; Baghdasariance, Anita (2011). Investigating Psychometric Properties of the Short Form of the California Psychological Questionnaire in Employees of the Oil Refinery at Ahabadan Oil Refinery, Newest Journal of Industrial Psychology, 2(8), 61-70. [Link]
Christian, A. Rayan; Gaborah, E. Keith; Ivan W., Miller; Dwan, S. Bishop (2005), Family Therapy: Family Assessment and Treatment, McMaster's Approach, Translation by Dehghani, Mohsen & Abbasi, Maryam (2011). Growth Publishing House
Esmaeili, Masoomeh; Dehdast, Kousar (2015). Presentation of a conceptual design of the relationship between marriage contractions (pre marriage) with marital satisfaction (after marriage). Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 4(3), 405-445. [link]
Farahbakhsh, Kiumars; Khaki; Ahmad; Motamedi; Abdullah (1396). The Effectiveness of Intervention Based on Ecological Model in Reducing Desire for Divorce and Marital Conflict, Journal of Consulting Research, 15(62), 139-126. [link]
Ghafouri, Samaneh; Mashhadi, Ali; Hasan Abadi, Hussein (2014). The effectiveness of spiritual psychotherapy based on forgiveness in order to increase marital satisfaction and prevent marital conflicts of couples in the city of Mashhad, Journal of Fundamentals of Mental, 4 (15), 45-57. [link]
Ghasemi, Alireza; Saroukhani, Bagher (2013). Factors related to divorce in couples applying for divorce in Kermanshah, Journal of Social Studies in Iran, 10(4), 87-69. [link]
Hajloo, Nader; Alizadeh Goradel, Jaber; Ghotbi, Mohammad Reza; Delavar Ghavam, Sima (2103). Comparison of dimensions of love-making on the basis of the marriage duration between married women and men, Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 4(1), 63-47. [link]
Hakim, Seyyed Manzar; Zahedifar Batoul (2010). Causes of Divorce from the Viewpoint of Islam. Women's Strategic Studies, 13(49), 293-348. [link]
 Heidarnia, Ahmad; Nazari, Ali Mohammad; Soleimanian, Ali Akbar (2014). The Effectiveness of the Prevention and Improvement Relationship Program on the Intensity of Couples, Journal of Clinical Psychology, 4(15), 78-61.. [link]
Honarian, Massoudeh; Younesi, Jalal (2011). Study of the Causes of Divorce in Tehran's Family Courts, Quarterly Journal of Clinical Psychology, 3(1), 152-125. [link]
Hosseini Birjandi, Mahdi (2018). Principles and Methods of counsult and Guide, Growth Publishing, First Edition, Tehran.
Hosseini, Amin; Zahrakar, Kianoush; Davarnia, Reza; Shakermi, Mohammad; Mohammadi, Behnaz (1394). Relationship of Marital Engagement with Personality Characteristics, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22 (5), 796-778. [link]
Jamshidi, Ali; Sahebdel, Hussein; Shakouri, Zeinab (2017). Relationship beliefs and instability levels of marital marriage in married women and men, Journal of Pathology, Family Advice and Enrichment, 2(4), 1-13. [Link]
Karimi, Yousef; Almasi, Sakineh; Mohammadi, Rosgar; Fazeli, Hasan (2016). Study of divorce in divorced women, phenomenological research, Quarterly Journal of Clinical Psychology, 7(25), 210-191. [link]
Kalantari, Abdolhossein; Roshanfekr Payam; Javaheri, Jelveh (2012). Browse for three decades of Divorce in Iran, Journal of the Social and Family Cultural Council of Women and Family, 4(53), 129- 161. [link]
Kalantari, Abdolhossein; Roshanfekr Payam (2015). Divorce in Iran.Jameshenasan Publications.
Kimiayee, Seyyed Ali; Salehi Fodardi, Javad; Ghafourinasab, Javad (2015). The Effectiveness of Premarital Skills Training and Life Skills on Clinical Criteria and Emotional Intelligence of Ferdowsi University Students in Mashhad, Journal of Clinical Psychology Research and Consulting, 1(5), 51-41. [link]
Khodadadi Sangheh, Javad; Nazari, Ali Mohammad; Ahmadi, Khodabakhsh; Hasani, Jafar (2014), Identifying Successful Marriage Indices: Qualitative and Exploratory Study, Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 13(25), 22-1. [link]
Khodadadi Sangdeh, Javad; Nazari, Ali Mohammad; Ahmadi, Khodabakhsh (2017). Family Health Indicators and Conceptual Model of the Healthy Islamic-Iranian Family: Qualitative Study, Journal of Psychology of Religion, 10(3), 40-25. [link]
Rastgou, Nahid; Golzari, Mahmoud; Barati sadeh, Farid (2014). The Effectiveness of Increasing Sexual Knowledge on the Marital Satisfaction of Married Women, Journal of Clinical Psychology, 5(17), 48-35. [link]
Rohi, Alireza; Jazayeri, Rezvanossadat; Fatehizadeh, Maryam Sadat and Etemadi, Azra (2017). Making and studying the psychometric properties of interpersonal intercourse injury questionnaire for men with avoidance personality, Allameh Tabataba'i University, Educational Measurement Quarterly, 7(8), 205-181. [link]
Sadeghi Fasaei, Soheila; Isari, Maryam (2013). Self-redefinition and identity building among women after divorce, Quarterly Journal of Women's Studies, Research Institute for Humanities and Cultural Studies, 4(5), 138-111. [link]
Sadeghi Deh cheshmeh, Sattar; Shariat, Saideh (2015). The Iranian Islamic Style of Life, the First Conference on Passive Defense in the Humanities, Social Sciences, Economics, Sustainable Management and Development", Institute for Managing Conferences in Iran, the Center for Nonprofit Defense Studies. [link]
Sadr al-Ashrafi, Masoud; Taresi Khonakdar; Masoumeh; Shamkhani; Azhdar; Yousefi Afrashteh, Majid (2012). The Pathology of Divorce, Causes and Factors (Preventive Measures), Dual-Journal of Cultural Engineering, 7(73, 74), 53-26. [link]
Saldana, Johny (2013). The Coding Manual for Qualitive Researchers. Translated by Givian, Abdullah (2016). Science and Culture Publication, Tehran.
Shekar bigi, Aaliyeh; Ahmadi, Omid Ali; Ibrahimimanesh, Maryam (2016). The semantic representation of the nature of marital life in unsuccessful marriages (a constructivist approach), Journal of Women and Society, 2(7), 78-69. [link]
Shoaa Kazemi, Mehrangiz (2013). Family Psychosocial Injuries Based on Psychological Perspectives of Consultation and Islam, Avaye Noor Publications, First Edition, Tehran.
Majlesi, Mohammad Bagher, Bahar al-Anwar, p. 103.
Mohammad Khani, Shahram; Salemi Langroudi, Arman; Ghasemi, Mitra and Hakimpour, Saba (2015). Emotional intelligence as predictor of psychological maturity, Personality Quarterly and Individual Differences, 5(11), 25-9. [link]
Mahdavi Kani, Mohammad Saeed (2007). The concept of lifestyle and its scope in the social sciences, Journal of Iranian Cultural Research, 1(1), 230-199. [link]
Mousavi, Seyedeh Fatemeh (2014). The Role of Land Variables in the Consequences of Marriage of Married Women and Men in Qazvin City, Journal of Cultural Education in Women and Family, 9(29), 129-113. [link]
Navobinejad, Shokoh; Mohammadi, Rozgar; Karimi, Yousef; Fallah, Efat (1396). The meaning of divorce from the standpoint of a divorced person: a phenomenological qualitative study, Journal of Women and Society, 8(3), 116-93. [link]
Olson, David H.; Olson, Amy, Sigg, Peter; Larson, J. (2006). Find your relationship strengths (the couple checkup). Translating Darini Mehrnoush; Navabinejad, Shokouh (2012). Tehran University Press.
Tigr, Powell, Tigr, Barbara Baron (2011), your suitable wife (choose your spouse from your proper type), translation of Gharache Daghi, Mahdi. Naghsh ou Negar Publishing House, First Printing, Tehran
Website of the State Registry Organization. [link]
Yazdanpanah, Ahmad & Abadi, Mansoureh (2012). The Effectiveness of Early Premarriage Training by Olson Method on Expectancy of Marriage and Emotional Intelligence of Girls on the Eve of Marriage in Rafsanjan, Master's thesis on family counseling, Ferdowsi University.
Zare, Hossein; Farmani, Azam (2018). The role of patience components in predicting learning approaches with cognitive flexibility mediation, Journal of Educational Psychology, 13 (45), 1-20. [link]
Foroughi, M., Bagheri, F., Ahadi, H., & Mazaheri, M. The effectiveness of educational interventions of enrichment of marital life with emotional-focused approach during pregnancy on couples' marital satisfaction after the birth of the first child. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 7(2): 55-81. [link]