رمان‌های یکپارچه نگر و زوج‌درمانی: هم سنجی اثربخشی رویکردهای یکپارچه نگر، زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر بخشایشگری زوج‌های دچار تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی ، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه روانشناسی ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد، ایران

3 گروه روانشناسی ، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران

4 گروه حرکتی و رفتاری ، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران

چکیده

زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر از جمله درمان‌های یکپارچه‌نگر هستند که بر چرخه‌های منفی تعاملی پایدار در اثر آسیب‌پذیری هیجانی عمیق توجه دارند. پژوهش حاضر با هدف هم‌سنجی اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر تسهیل بخشش زوج‌های متعارض به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوج‌های مراجعه کننده به کلینیک روانشناختی مهرآوران شهر اهواز بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند که شامل 6 زوج(12 نفر) از افراد مراجعه کننده به این کلینیک بودند که با توجه به نمره پرسشنامه سازگاری زناشویی جزء زوج‌های پریشان قرار می‌گرفتند. در این پژوهش از طرح تجربی تک‌موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. پروتکل درمانی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر در دو تا چهار مرحله خط پایه، 16 جلسه‌ مداخله 60 دقیقه‌ای و پیگیری دو ماهه اجرا گردید و آزمودنی‌ها به مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی(پالیری، فینچام و رگیالیا،2009) پاسخ دادند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان، نسبت به زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر در متغیر بخشش کارایی بیشتری داشت. میزان بهبودی در متغیر بخشش در گروه متمرکز بر هیجان در مرحله پس از درمان و پیگیری 14/47 و 94/48 درصد و در گروه رفتاری یکپارچه‌نگر در مرحله پس از درمان و پیگیری 40/35 و 92/35 درصد بود. تبیین یافته‌ها حاکی از این بود که زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان نسبت به زوج درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر از نظر اندازه تغییر، کلیت و ثبات ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrative treatments and couple therapy: Comparison of the effectiveness of integrative approaches, therapy emotionally focused couple therapy and therapy integrative behavioral couple therapy on forgiveness in couples with marital conflict

نویسندگان [English]

  • Fezallah Poursardar 1
  • Masoud Sadeghi 2
  • Cyrus Goodarzi 3
  • Mahdi Roozbehani 4
1 Department of Psychology. Faculty of Humanities. Islamic Azad University Boroujerd, Lorestan
2 Assistant Professor, Depatment of Psychology, Faculty of Humanities, lorestan University, Iran
3 Assistant Professor, Depatment of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bourjard Branch, Iran
4 Assistant Professor, Depatment of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bourjard Branch, Iran
چکیده [English]

Emotion focused couple Therapy and therapyIntegrative behavioral couple therapy are Integrative treatments that has a focused on the negative cycles of interaction caused from deep emotional vulnerability. The current research administrated aim to Comparison of the Effectiveness of Approaches TherapyEmotionally focused couple therapy and TherapyIntegrative behavioral couple therapy in forgiveness in Couples with marital conflict. The statistical population of the study included all couples referring to Ahvaz city Mehrvaran Psychological Clinic. The research sample was selected using purposeful sampling method, which included 6 couples (12 persons) from the Couples referred to the clinic, which according to the marital adjustment questionnaire score were distributed among the distracted couples. Non-congruent multiple baseline experimental single case study was used as the method of the present study. The emotion focused couple Therapy and TherapyIntegrative behavioral couple therapy Protocol was carried out Two to four stages of the base line of intervention, 16 session treatment of 60 minutes and 2 month follow-up by using the Marital offence-specific Forgiveness Scale(Paleari, Fincham,Regalia,2009) evaluated. Data analyzed with visuals inspection, improvement percentage and reliable change index (RCI) strategies. Results showed that emotion focused couple Therapy efficacy more than TherapyIntegrative behavioral couple therapy on the Forgiveness variables. The rate of improvement of the conflicting couples's emotion focused group in the Forgiveness variable in the post-treatment and follow-up stage was 47.14 and 48.94 and in the Integrative Behavioral group in the post-treatment and follow-up stages of 35.40 and 35.92 percent. The explanation of the findings suggests that emotion focused couple Therapy efficacy more than TherapyIntegrative behavioral couple therapy in Magnitude, Universally and stability of changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • forgiveness
  • emotion focused
  • integrative behavioral
ایمانی، مهدی. (1391). بررسی کارایی رفتار‌درمانی مبتنی بر پذیرش و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر در کاهش آشفتگی زناشویی و علائم اختلال اضطراب فراگیر زنان شهرستان ماهشهر. پایان‌نامه دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.(link)
آذرکیش، مریم؛ نادری، فرح؛ عسکری، پرویز؛ حیدری، علیرضا. (1396). اثربخشی آموزش جنسی بر بخشایشگری رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل شهر آبادان. مجله علمی –پژوهشی سلامت جامعه،11(4)، 29-20. (link)
ثنایی ذاکر، باقر. (1378). نقش خانواده اصلی در ازدواج فرزندان. فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن مشاوره ایران،1(2)، 25-16. (link)
ثنایی ذاکر، باقر؛  علاقبند، ستیلا و  هومن، عباس. (1387). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج. تهران:  انتشارات بعثت. (link)
سازمان ثبت‌احوال ایران. (1396). آمار ازدواج و طلاق در سال 1396. (link)
سودانی، منصور؛ داستان، نصیر؛ خجسته مهر، رضا؛ رجبی، رضا. (1394). مقایسه اثربخشی زوج­درمانی روایتی و زوج­درمانی رفتاری تلفیقی بر تاکتیک­های حل تعارض زنان قربانی خشونت همسر. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه،6 (3)، 12-1. (link)
کریمیان، نادر؛ زارعی، اقبال؛ محمدی، کورش؛ کریستنسن، آندرو. (1395). بررسی و مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان مبتنی بر تصمیم­گیری مجدد بر بهبود آشفتگی زناشویی زوجین متعارض شهر سنندج. مجله فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 7 (25)، 132-111. (link)
گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس. (1995). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان­شناسی. مترجمان: احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری،  محمدحسین علامت ساز، محمدجعفر پاک‌سرشت و همکاران (1386). تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (link)
هاروی، مایکل. (2015). کتاب جامع زوج­درمانی. مترجم: خدابخش احمدی (1395). تهران، انتشارات دانژه. (link)
 
References
Barlow, D. (2014). Clinical Handbook of psychological disorders.NewYork: Guilford press. (link)
Baucom, B., Atkins, D., Simpson, L& Christensen, A. (2009). Prediction of Response toTreatment in a Randomized Clinical Trial of Couple Therapy: A 2-Year Follow-Up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77 (1), 160–173. (link)
Baucom, B., Sevier, M., Eldridge, K., Doss, B& Christensen, A. (2011). Observed Communication in Couples Two Years after Integrative and Traditional Behavioral CoupleTherapy: Outcome and Link with Five-Year Follow-Up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79 (5), 565-576. (link)
Baucom, D. M., Shoma, V., Mueser, k.t., Dauto, A. D& Stickle, T.R. (1998). Empirically Supported Couple and Family Interventions for MaritalDistress and Adult Mental Health Problem.Journal of Consulting and and Clinical Psychology, 79 (5), 565-576. (link)
Borkovec, T. D., Newman, M. G., Pincus, A. L& Lytle, R. A. (2002). Component analysis of cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder and the role of interpersonal problems.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(2), 288-98. (link)
Bulanda, J., Brown, S., Yamashita, T. (2016). Marital quality, marital dissolution, and mortality risk during the later life course. Journal Social Science & Medicine, 165, 119–127. (link)
Byrne, M., Carr, A& Clark, M. (2004). The efficacy of behavioral couple's therapy and emotionally focused therapy for couple distress. Journal Contemporary Family Therapy, 26(4), 361-378. (link)
Christensen, A. (2017). Integative behavioral couple therapy. Journal Current Opinion in Pschology, 13, 23-27. (link)
Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, Wheeler, J., Baucom, D.H&Simpson, L. E. (2004). Traditional versus therapyintegrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (29), 176-191. (link)
Costa, S& Neves, P. (2017). Forgiving is good for health and performance: How forgiveness helps individuals cope with the psychological contract breach. Journal of Vocational Behavior, 100, 124–136. (link)
Dalgleish,T.L.,Johnson,S.M.,Burgess,M.,Lafontaine, M.F.,Wiebe, S.A.,Tasca, G.A. (2013).Examining predictors of change in therapyemotionally focused couple therapy.Canada: University of Ottawa. (link)
Dinh, H., Cooklin, A& Strazdins, L. (2017). Parent's transitions into and out of work family conflict and children s mental health: Longitudinal influence via family functioning. Journal Social Science& Medicine, 194, 42-50. (link)
Domingue, R., Mollen, D., (2010). Attachment and Conflict Communication in adult romantic relationships. Journal ofSocial and Personal Relationships, 26(5), 678 –96. (link
Doss, B., Simpson, L& Christensen, A. (2004).Why do couple seek marital therapy?Professional psychology, Journal Research and practice, 35(6), 608-614. (link)
Fibert, Ph., Relton, C., Peasgood, T. & Daley, D. (2018). Protocol for the STAR (Sheffield Treatments for ADHD) project: an internal pilot study assessing the feasibility of the Trials within Cohorts (TwiCs) design to test the effectiveness of interventions for children with ADHD. Pilot and Feasibility Studies, 61(4), 1-9. (link)
Fincham, F& Beach, S. R& Davila, J. (2004). Forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology, 18(1), 72-81. (link)
Fincham, F., Hall, J& Beach, S. (2006).Forgiveness in Marriage: Current Status and Future Directions. Journal Family Relation, 55, 415- 427. (link)
Fincham, F. Beach, S, R., Davila, J. (2004).Forgiveness and conflict resolution in marriage, Journal of Family Psychology, 18(1), 72- 81. (link)
Finchan, F., Paleri, G., Recalia, C. (2002). Forgiveness in marriage: the role of relationship quality, attributions, and empathy. Journal Personal Relationship, 9, 23- 37. (link)
Fisher, W. W., Kelley, M. E., Lomas, J. E. (2003). Visual aids and structured criteria for improving visual inspection and interpretation of single‐case designs.Journal of Applied Behavior Analysis, 36(3), 387-406. (link)
Goldman, R. N& Greenberg, L. (2013). Working with Identity and Self-soothing in Emotion-Focused Therapy for Couples. Journal of Family Process, 52, 62-82. (link)
Greenberg, L., Warwar, S& Malcolm, W. (2010). Emotion-focused couples therapy and the facilitation of forgiveness. Journal Marital Famly Therapy, 36(1):28-42. (link)
Greenberg, L.S. (2017). Emotion-focused therapy of depression. PCEP, 16(2), 106-17. (link)
Gurman, A. (2008). Brief therapy and family/couple theray:An essential redundancy.Journal Clinical Psychogy: Science and Practice,8,51-65. (link)
Halchuk, R& Makinen, J&Johnson, S. (2010).Resolving Attachment Injuries in Couples Using Emotionaly Focused Therapy: A Three-Year Folow-Up. Journal of Couple & Relationship Therapy, 9, 31-47. (link)
Halford, W., Hayes, S., Christensen, A., Lambert, M., Baucom, D &Atkins, D. (2012). Toward Making Progress Feedback an Effective Common Factor in Couple Therapy. Journal Behavior Therapy, 43(1), 49-60. (link)
Horwitz, L. (2005). The capacity to forgive: intra psychic and developmental perspectives, Journal of American Psychoanalytic Association, 53, 4585-511. (link)
Hoyer, J., Uhmann, S., Rambow, J & Jacobi, F. (2009). Reduction of sexal dysfunction: by-product of cognitive –behavioural therapy for psychological dicorders? Journal Sex Marital Ther, 24(1),64-73. (link)
Islami, H. (2017).Resolning marital conflict.Faculty Public Administration and political science, South East European. Journal SEEU Review, 12(1), 69-80. (link)
Jacobson, N. S& Christensen, A. (1998). Acceptance and change in couple therapy: A therapist’s guide to transforming relationships. New York: Norton. (link)
Jacobson, N., Christensen, A., Prince, S., Cordova, J& Eldridge, K. (2000). TherapyIntegrative behavioral couple therapy. An acceptance-based, promising new treatment for couple discord. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 351-355. (link)
Johnson, S. M. (2007). the contribution of therapyemotionally focused couple therapy. Journal ofContempt Psychotherapy, 37(1), 41-52. (link)
Johnson, S. (2004). The practice of therapyemotionally focused couple therapy. New York: Brunner – Rutledge. (link)
Johnson, S& Greenberg, L. (1985). The differential effectiveness of experiential and problem solving interventions in resolving marital conflict. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 175-184. (link)
Kato, T. (2016).Effects of partner forgiveness on romantic break-ups in dating relationships: A longitudinal study. PAID, 95, 185–189. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.02.050. (link)
Kwok, S., Gu, M & Cheung, A. (2017). Child Abuse & Neglect A longitudinal study of the role of children’s altruism and forgiveness in the relation between parental aggressive discipline and anxiety of preschoolers in China. Journal Child Abuse & Neglect, 65, 236–247. (link)
Lavis-sorokowski, M. (2003).TherapyEmotionally focused couple therapy. ProQuest Dissertation& Theses. (link)
Love, H. A., Moore, R. M& Stanish, N. A. (2016). Emotionally Focused Therapy for couples recovering from sexual addiction. Journal of Sexual and Relationship Therapy,31(2), 176-189. (link)
Mas, J. M., Baqués, N., Balcells-Balcells, A., Dalmau, M., Giné, C., Gràcia, M., & Vilaseca, R. (2016). Family Quality of Life for Families in Early Intervention in Spain.Journal of Early Intervention, 38(1), 59-74. (link)
Mc Cullough, M. E., Fincham, F. D., Tsang, J. A. (2003). Forgiveness, forbearance and time: The temporal unfolding of transgression-related interpersonal motivations.Journal of Personality and Social Psychology, 84, 540–557. (link)
McKinnon, J. M,. & Greenberg, L. S. (2017).Vulnerable emotional expression in emotion focused couples therapy: Relating interactional processes to outcome. Journal of Marital and Family Therapy, 43(2), 198-212. (link)
Montagno, M., Svatovic, M., & Levenson, H. (2011). Short-term and long-term effects of training in therapyemotionally focused couple therapy: professional and personal aspects. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 4, 380-389. (link)
Montesi, J.L., Conner, B.T., Gordon, E.A., Fauber, R.L. Kim, K.H., & Heimberg, E. (2013). On the relationship among social anxiety, intimacy, sexual sommunication, and sexual satisfaction in young couples. Archives of Sexual Behavior, 42(1), 81–91. (link)
Osarenren, N., Nwadinigwe, P., Anyama, S. (2013).The impact of marital conflicts on the psychosocial adjustment of adolescents in Lagos Metropolis, Nigeria. Journal Emer Tren in Edu Rese Policy Stud, 4(2), 320-326. (link)
Palmer-Olsen, L., Gold, L., Woolley, S. R. (2011).Supervising emotionally focused therapists: Asystematic research-based model. Journal Marital Fam Ther, 37(4),411-426. (link)
Park, J., Enright, R., Essex, M., Zahn-waxler,C&Klatt, J. (2013). Forgiveness intervention for female South Korean adolescent aggressivevictims. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(6), 268–276. (link)
Peluso, P. R. (2007).Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis (pp. 11-113). New York, NY: Routledge. (link)
Perissutti, C., & Barraca, J. (2013). TherapyIntegrative behavioral couple therapy vs. Traditional Behavioral Couple: A theoretical review of the differential effectiveness. Journal of Clínica y Salud, 24(1), 11-18. (link)
Priest, J. B. (2013). Emotionally Focused Therapy as treatment for couples with generalized anxiety disorder and relationship distress. Journal of Couple&Relationship Therapy, 12(1), 22-37. (link)
Rey, L& Extremera, N. (2014).Positive psychological characteristics and interpersonal forgiveness: Identifying the unique contribution of emotional intelligence abilities, Big Five traits, gratitude and optimism. Journal Personality and Individual Differences, 68,199- 204. (link)
Rice, F. (1996).Intimacy Relationship, Marriages and Families (3rd ed).mountion View, CA: Myfield publishing company. (link)
Richmond, P& Roehner, B. (2017).Impact of marital status on health. Journal physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 486,542-553. (link)
Rosen-Grandon, J., Myers, J& Hattie, J. (2004).The relationship between marital characteristics, marital. Interactionprocesses and marital satisfaction. Journal Couns and Dev, 82(1), 58-68. (link)
Sandberg, J., kenstel,A. (2011).The Experience of Learning Emotionaly Focused coupels Therapy.Journal Of Marital and Family Therapy,37(4),393-410. (link)
Sevier, M., Eldridge, K., Doss, B., Baucom, B& Christensen, A. (2011). Observed Communication in Couples Two Years after Integrative and Traditional Behavioral CoupleTherapy: Outcome and Link with Five-Year Follow-Up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79 (5), 565-576. (link)
Shadish, W., Balwin, S. (2003). Meta-analysis of MFT Interventions. Journal of Marital & Family Therapy, 29(2), 547-570. (link)
Snyder, D., Balderrama, D. (2012).Integrity Apporches to Couple Therapy: Implications for Clinical. Journal Pracice and Research Behaviour Therapy, 43(1), 13-24. (link)
Snyder, D., Castellani, A& Washman, M. (2006).Current status and future directions in couple therapy. Journal Annual Review of psychology, 57,417-344. (link)
Sobral, M.P., Matos, P.M., & Costa, M.E. (2014). Fear of intimacy among couples: Dyadic and mediating effects of parental inhibition of exploration and individuality and partner attachment. Journal Family Science. 6(1), 380-388. (link)
Strelan, P., Mckee, I., Claic, D., Cook, L& Shaw, L. (2013). For whom do we forgive? Afunctional analysis of forgiveness. Journal Personal Relationship, 20,124-139.Google Scholar, crossref. (link)
Wiebe, S. A., Johnson, S. M., Lafontaine, M. F., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., & Tasca, G. A. (2016). Two‐year follow‐up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy, 43(2), 213-226. (link)
Worthington, E., Berry, J., Hook, J., Davis, D., scherer,m& Griffin,B. (2015).Forgiveness­ reconciliation and communication –conflict –resolution interventions versus retested controls in early married couples. Journal of conseling psychology, 62, 14-27. (link)
Yoo, H., Bartle, S., Day, R.D&Gangamma, R. (2014). Couple communication, emotional and intimacy, and relationship satisfaction. Journal Sex Marital Ther, 40(4), 275-293(link).
Zhang, H., Tracy, L., Spinred, N., Eisenberg, N & Wang, Z. (2017).Young adult's internet addiction: prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International. Journal of psychology, 120,148-156. (link)
Zuccurini, D., Johnson, S., Dalgleish, T., & Makinen, J. (2012).forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: the client change and therapist intervention.Journal of Marital& Family Therapy, 39(2), 148-162. (link)
 
 
Refrences (In Persian)
Imani, M., Rajabi, G., Khojaste Mehr, R., Beyrami, M., Beshlide, K. (2013). The Study of The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy Adopted for Couples, Integrative Behavioral Couple Therapy on Women with Distressed Couples and General Anxiety Disorder.Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 3(1), 56-89.(link)
Azarkish, M., Naderi, F., Askari, P., Heidarei, A. (2017). Effectiveness of Sexual Education on Marital Offence-Specific Forgiveness and Marriage Stability of Married Women in Abadan City. Journal of Community Health Journal, 11(3-4), 20-29. )link)
Sanayee, B., Alagheband, S., Human, A. (2008). Family and Marriage Measurement Scales. Tehran: Besat Press). link)
Organization for the Registration of Iranian Citizens (1396( . Marriage and divorce statistics in 1396.) link)
Sudanese, M., Dastan, N., Khjaste Maher, R., Rajabi, G. (2015). Comparing the Effectiveness of Narrative Couple Therapy and Integrative Behavior Couple Therapy on Conflict Solving Tactics of female victims of violence.Journal of Women and Society, 6(23), 1-12.)link(
zareei, E., karimian, N., mohammadi, K., kristansen, A. (2016). Study and comparison of the effectiveness of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in decreasing of marital distress of competing couples. Journal of Counseling Culture and Psycotherapy, 7(25), 111-132.(link)
Gall, M., Borg, W., Gall, J. (1995). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology.Translators: Ahmad Reza Nasr.,Hamidreza Oriti.,Mahmoud Abolghasemi.,Khosro Bagheri.,Mohammad Hossein Alamatsaz.,Mohammad Jafar Pak Seresht et al (2007). Tehran: Shahid Beheshti University Press. (link)
Harvey, M. (2015). Comprehensive Book of Couple Therapy. Translated by Khodabakhsh Ahmadi (2016) Tehran: Dangeh Press. (link)